Oczyszczalnia_Rownie

advertisement
Oczyszczalnia Równie – zmodernizowana w 2005r- oczyszczalnia SBR – 300m3/d
Oczyszczalnia Równie na chwilę obecną obsługuje ok. 2500 osób
Oczyszczalnia ścieków zapewnia mechaniczno - biologiczne oczyszczanie, z chemicznym
wspomaganiem strącania fosforu. Wysokosprawny proces oczyszczania oparty jest na metodzie
niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego, z równoczesnym
usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną (azot, fosfor) i chemiczną (fosfor). Zasadnicze
procesy oczyszczania ścieków przebiega w reaktorze SBR (sekwencyjne biologiczne reaktory), w czasie
poszczególnych faz procesowych (tlenowa, beztlenowego mieszania, sedymentacji). Przyjęte w
projekcie warunki pracy (czas cyklu, intensywność napowietrzania, itd.) zabezpieczają osiągnięcie
bardzo wysokich efektów nawet w sytuacjach ekstremalnych np. przeciążenie hydrauliczne urządzeń.
Oczyszczalnia ścieków dla miasta Grybowa zapewnia spełnienie warunków obowiązującego
rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006r., tak w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, jak i w zakresie osiągania minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczeń na urządzeniach oczyszczających.
Kanalizacją grawitacyjną ścieki z m. Grybowa dopływają do stanowiska mechanicznego
sita obrotowego, na którym następuje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych, wleczonych i flotujących.
Z powierzchni cedzącej sita ścieki spływać będą do zblokowanego z sitem separatora pisku. Zatrzymane
skratki usuwane będą przez spiralne szczotki czyszczące i transportowane zamkniętym przenośnikiem
ślimakowym do zsypu z rękawem, kierującym je do kontenera, skąd okresowo wywożone są na
składowisko odpadów.
Zanieczyszczenia ziarniste zatrzymane w separatorze usuwane zamkniętym
przenośnikiem ślimakowym do kontenera, skąd wywożone na miejskie wysypisko odpadów
komunalnych. Na wypadek awarii zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania
ścieków zaprojektowano kratę gęstą, czyszczoną ręcznie.
Na stanowisko mechanicznego oczyszczania ścieków kierowane są również ścieki z pompowni, do
której dozowane są ścieki z punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz kierowane ścieki z obiektów
oczyszczalni, woda nadosadowa z zagęszczania osadów, odcieki ze stacji zagęszczania osadu
nadmiernego.
Oczyszczone mechanicznie ścieki trafiają do zbiornika retencyjnego, skąd, poprzez układ zasuw z
napędem elektrycznym, w odpowiednich fazach cyklu oczyszczania kierowane są do reaktora
biologicznego, gdzie przebiegał będzie zasadniczy proces unieszkodliwiania ścieków.
W I etapie zrealizowano jeden reaktor o przepustowości 300m3/d a w II etapie reaktor o
przepustowości 300 m3/d dla osiągnięcia docelowej przepustowości oczyszczalni wynoszącej 600
m3 /d.
W ramach sekwencyjnej pracy reaktorów biologicznych występują następujące fazy::





napełniania
mieszania
napowietrzania
sedymentacja
dekantacja
W fazie napełniania reaktora nie występuje ani mieszanie ani napowietrzanie w celu osiągnięcia
zahamowania procesu oczyszczania oraz istotnego wzrostu zanieczyszczeń organicznych. Dzięki
temu uzyskuje się pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego o dobrych właściwościach
sedymentacyjnych. Ścieki do reaktora doprowadzane są przy dnie do warstwy zsedymentowanego
osadu.
W fazie mieszania osad czynny utrzymywany jest w zawieszeniu za pomocą mieszadeł zatapialnych.
Na początku fazy mieszania zachodzi proces denitryfikacji, a gdy warunki stają się bardziej
beztlenowe, reaktor pełni rolę komory defosfatacji.
W fazie napowietrzania do reaktora doprowadzane będzie powietrze. Do ścieków dostarczany będzie
tlen niezbędny do życia bakterii nitryfikacyjnych, a zarazem dostarczane przez dyfuzory powietrze
powoduje intensywne mieszanie zawartości komory z dopływającymi ściekami. Przebiegają wtedy
procesy pełnego biologicznego oczyszczania.
W fazie sedymentacji wyłączone zwykle są wszystkie urządzenia utrzymujące osad w zawieszeniu.
Osad czynny opada, w górnej części komory klaruje się warstwa ścieków oczyszczonych. Zawartość
tlenu rozpuszczonego spada, warunki panujące w komorze umożliwiają zachodzenie
procesu
denitryfikacji.
W końcowej fazie sedymentacji uruchamiana jest pompa osadu nadmiernego
usuwająca osad nadmierny z reaktora.
W fazie dekantacji otwierana jest zasuwa z napędem elektrycznym do spustu ścieków oczyszczonych.
Pływający po powierzchni ścieków dekanter, połączony kolektorem odpływowym wężem elastycznym,
umożliwia odpływ ścieków zbieranych pod powierzchnią cieczy. Zabezpiecza to przed odpływem ze
ściekami oczyszczonymi ewentualnego kożucha lub drobin tłuszczu. Najpierw otwierać się zasuwa
zawracająca niewielkie ilości osadu, który osiadł w instalacji spustu ścieków w fazie napowietrzania i
mieszania.
Po tym następuje otwarcie zasuwy odprowadzającej ścieki oczyszczone do kolektora odpływowego.
Pomiar wysokości lustra ścieków następuje za pomocą sondy hydrostatycznej. Po opadnięciu lustra
ścieków do zadanego poziomu zasuwa zamyka się i komora reaktora wyczekuje na ponowne
napełnienie. Założono dwunastogodzinny cykl pracy reaktorów. Zmianę sposobu działania porcjowego
urządzenia uzyskuje się poprzez zmianę czasu trwania i porządku poszczególnych faz w ciągu jednego
cyklu.
Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika wykonywany jest za
pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.
Źródłem sprężonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w
komorach biologicznych jest zespół dmuchaw. Dmuchawy wyposażone są w obudowy
dźwiękochłonne. Sterowanie pracą dmuchaw realizowane jest w zależności od stężenia tlenu
rozpuszczonego w komorze biologicznej. Ruszt napowietrzający w zagęszczaczu osadu zasilany jest
niezależną dmuchawą rotacyjną.
Powstająca w komorach reaktora nadwyżka osadu czynnego przepompowywana jest w
końcowym okresie fazy sedymentacji do grawitacyjnego zagęszczacza osadu.
Zagęszczony grawitacyjnie osad o uwodnieniu ok. 98%, okresowo odpompowywany jest do dalszego
odwodnienia na stacjię odwadniania osadu. Stacja odwadniania osadu składać się z pompy osadu,
prasy taśmowej, stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz przenośnika ślimakowego
odwodnionego osadu.
Osad pompowany jest ze zbiornika do zespołu zagęszczające - odwadniającego za pomocą pompy
odśrodkowej śrubowej o regulowanej wydajności.
Odwodniony osad poddany procesowi higienizacji wywożony jest przez zewnętrzny podmiot w celu
dalszego zagospodarowania.
Download