1 Mikroflora auto- i allochtoniczna różnych typów wód

advertisement
1
2
3
4
5
6
7
8
Mikroflora auto- i allochtoniczna różnych typów wód naturalnych. Mikroorganizmy w wodach powierzchniowych i
podziemnych. Główne zespoły ekologiczne w wodach. Eutrofizacja. Zagrożenia pochodzące od glonów i sinic. wody
powierzchniowe, podziemne)
Organizmy w technologii uzdatniania wody ich rola pozytywna i negatywna czyli zagrożenia związane z ich obecnością.
Procesy biologiczne w układach oczyszczania wody. Bioreaktory. Organizmy na filtrach powolnych i filtrach
pospiesznych. Parametry wpływające na przebieg reakcji biochemicznych
Wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej – informacje podstawowe. Uwarunkowania jakości wody wodociągowej.
Biofilm – charakterystyka, powstawanie, organizmy wchodzące w jego skład, zagrożenia i skutki związane z obecnością
w sieci wodociągowej. Rozwój biofilmu a rodzaj zastosowanego do budowy sieci materiału.
Legionella w wodzie do picia i powietrzu.
Mikroflora w układach chłodniczych. Niekorzystnych zjawiska wynikające z obecności w układzie wodnym
mikroorganizmów. Trójkąt Monitoringu i Kontroli Wód Chłodniczych (monitoring mikroorganizmów).
Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i na złożach biologicznych. Organizmy oczyszczające ścieki. Biocenoza
błony biologicznej i złóż biologicznych. Organizmy wskaźnikowe osadu czynnego. Najważniejsze procesy oczyszczania
ścieków towarzyszące metodom biologicznym. Sztuczne i naturalne biologiczne metody oczyszczania ścieków.
Mikroorganizmy przeprowadzające proces nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji. Morfologia kłaczków osadu
czynnego. Parametry procesowe i czynniki determinujące przebieg procesów biologicznego oczyszczania ścieków.
Przyczyny pęcznienia i pienienia osadu czynnego. Organizmy nitkowate. Inne problemy z separacją osadu czynnego.
Jakość mikrobiologiczna powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Mikrobiologia powietrza. Syndrom chorego budynku
– co to jest, jakie są przyczyny i skutki. Analiza sanitarna powietrza – metody pomiarowe czystości mikrobiologicznej
powietrza. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne a jakość mikrobiologiczna powietrza. Metody biologiczne
oczyszczania gazów odlotowych.
Organizmy w osadach i innych odpadach ściekowych powstających w procesach oczyszczania ścieków. Sanitarne cechy
odpadów. Co to jest osad ściekowy gdzie powstaje i jakie w nim występują organizmy. Odpad z oczyszczalni ścieków –
gdzie powstaje i jakie grupy organizmów w nim występują. Zagrożenia związane z osadem i odpadami powstającymi na
oczyszczalni ścieków.
Download