Ochrona Środowiska Zagadnienia z zakresu Biologia Środowiska

advertisement
Ochrona Środowiska
Zagadnienia z zakresu Biologia Środowiska obowiązujące na egzaminie
dyplomowym:
1.Struktura DNA i jego znaczenie dla organizmów. Rodzaje mutacji i środowiskowe czynniki
mutagenne.
2. Rola acetyloCoA w metabolizmie.
3. Znaczenie barwienia Grama w identyfikacji bakterii środowiskowych (budowa komórek
prokariotycznych, także w odniesieniu do komórek eukariotycznych).
4. Cechy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej warunkujące jej przystosowanie do
środowiska
5. Wyjaśnij co warunkuje zmienność organizmów żywych (znaczenie procesu mejozy).
6. Przebieg i znaczenie w przyrodzie procesu fotosyntezy (oksygenowej i anoksygenowej).
7. Oddychanie beztlenowe mikroorganizmów, jego typy i znaczenie praktyczne.
8. Bakterie chemosyntetyzujące i chemosynteza – jej przebieg i znaczenie w przyrodzie i w
ochronie środowiska.
9. Aerozol biologiczny jako źródło zagrożeń dla człowieka. Mikrobiologiczne wskaźniki jakości
powietrza.
10. Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wód, gleby i osadów ściekowych.
11. Sukcesja biocenozy w osadzie czynnym i rola poszczególnych grup organizmów w
oczyszczaniu ścieków.
12. Metody wyznaczania obszarów chronionych, zarządzanie ekosystemami chronionymi:
łąkowymi, leśnymi, torfowiskowymi (torfowiska niskie i wysokie), wrzosowiskami.
13. Biologiczne metody oceny jakości środowiska wodnego i lądowego ( wskaźniki
różnorodności, system saprobowy, indeksy biotyczne).
14. Rola ekosystemu w przepływie energii i obiegu materii.
15. Metody ochrony i zarządzania populacjami roślin i zwierząt
Ochrona Środowiska
II. Zagadnienia z zakresu Ochrona Powierzchni Ziemi obowiązujące na egzaminie dyplomowym:
1. Zasoby naturalne w Polsce: rodzaje, wykorzystanie, ochrona złóż.
2. Charakterystyka fizykochemiczna gleb.
3. Źródła zanieczyszczenia środowiska glebowego.
4. Podstawowe akty prawne dotyczące gospodarki zasobami mineralnymi i odpadami.
5. Metody badań składu fizykochemicznego odpadów.
6. Charakterystyka ilościowo- jakościowa odpadów w Polsce.
7. Zasady racjonalnej gospodarki odpadami.
8. Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów
9. Metody biologiczne przekształcania odpadów.
10. Termiczne przekształcanie odpadów.
11. Wykorzystanie odpadów jako źródła energii odnawialnej.
12. Rodzaje składowisk odpadów i warunki ich lokalizacji.
13. Monitoring składowisk odpadów.
14. Kryteria wyboru metody rekultywacji terenów zanieczyszczonych.
15. Rekultywacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
Strona 2
Ochrona Środowiska
III. Zagadnienia z zakresu Ochrona Powietrza obowiązujące na egzaminie dyplomowym:
1. Jakie główne zasady (prawa fizyczne) leżą u podstaw modelowania transportu
i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze?
2. W jakim stopniu parametry emitora wpływają na zjawisko transportu i rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w atmosferze?
3. Rola stanów równowagi atmosfery w transporcie i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.
4. Zintegrowane systemy modelowania w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym.
5. Wielkości charakteryzujące działanie urządzeń oczyszczających.
6. Metody wapniowe odsiarczania spalin.
7. Metody sodowe odsiarczania spalin.
8. Metody pierwotne odazotowania spalin.
9. Metody wtórne odazotowania spalin.
10. Warianty oczyszczania spalin z zastosowaniem metody SCR.
11. Jakie zjawiska oraz procesy fizykochemiczne wykorzystuje w technologiach odpylania gazów
odlotowych – w jakich odpylaczach one występują?
12. Czym się różni przedziałowa (frakcyjna) skuteczność odpylania gazów odlotowych od
skuteczności całkowitej?
13. Budowa i zasady działania odpylaczy grawitacyjnych i inercyjnych.
14. Budowa i zasady działania odpylaczy filtracyjnych i elektrostatycznych.
15. Budowa i zasady działania odpylaczy mokrych; rodzaje odpylaczy mokrych (płuczek).
Strona 3
Ochrona Środowiska
IV. Zagadnienia z zakresu Systemy Oczyszczania Wód i Ścieków obowiązujące na egzaminie
dyplomowym:
1. Wskaźniki jakości wód i wynikające z nich układy technologiczne oczyszczania wody.
2. Metody dezynfekcji.
3. Zasada procesu koagulacji i stosowane urządzenia.
4. Mechanizm usuwania Fe i Mn z wody podziemnej.
5. Wskaźniki jakości ścieków bytowo-gospodarczych i kryteria podatności zanieczyszczeń na
rozkład biochemiczny.
6. Biologiczne oczyszczanie ścieków – parametry procesów.
7. Nowoczesne układy technologiczne do zintensyfikowanego usuwania N i P (mechanizmy
usuwania N i P) ze ścieków.
8. Metody przeróbki i unieszkodliwiania osadów z oczyszczania wód i ścieków.
9. Utlenianie w układach oczyszczania wód (gdzie się prowadzi i w jakim celu).
10. Zasada i cel procesu filtracji.
11. Podstawy procesu adsorpcji wraz z charakterystyką technologiczną.
12. Zasada wymiany jonowej i miejsce procesu w układach oczyszczania wody.
13. Procesy membranowe (ciśnieniowe i elektromembranowe) w oczyszczaniu wody i ścieków.
14. Procesy demineralizacji i zmiękczania wód.
15. Usuwanie związków biogennych z wody i ścieków.
Strona 4
Download