Protokół Nr 25/2008 - e

advertisement
P R O T O K Ó Ł Nr 25 /2008
z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 21 maja 2008 r.
W posiedzeniu wyjazdowym udział wzięli członkowie Komisji w składzie:
1. Krzysztof Kryściński
2. Damian Nowak
3. Marianna Rosiak
4. Ewa Kosik
- przewodniczący Komisji
- zastępca przewodniczącego Komisji
- członek Komisji
- członek Komisji
Nieobecny był radny Włodzimierz Łyp – członek Komisji.
Komisja o godzinie 14.00 udała się na teren oczyszczalni ścieków w celu zapoznania
się z obiektami oczyszczalni. Podczas pobytu Komisji wszelkich wyjaśnień udzielał Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Zelowie – pan Roman Bednarek.
Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów:
1. Oczyszczanie mechaniczne
 Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania
2. Reaktory biologiczne
 Reaktor biologiczny R a
 Reaktor biologiczny R b
3. Zbiornik osadu nadmiernego
 Zbiornik osadu nadmiernego – ZON
4. Budynek wielofunkcyjny
 Dmuchawa ZON
 Urządzenie do zintegrowanego oczyszczania mechanicznego
 Rozdzielacz ścieków
5. Stacja Pix-u
6. Stacja ścieków dowożonych
7. Dmuchawy reaktor (budynek główny)
8. Sterownia z energetyczna rozdzielnią (budynek główny)
Technologia oczyszczania zaprojektowana została na bazie pracy procesów niskoobciążonego
osadu czynnego z przedłużonym czasem napowietrzania.
W oczyszczalni ścieków dochodzi do kompleksowego mechaniczno-biologicznego
oczyszczania ścieków surowych technologią BIOCOMPACT® BCT-S.
 Przyjęto wiek osadu: 25 dni
 Metoda biologicznego oczyszczania: UCT modyfikowane
 Podstawowa metoda obliczeniowa reaktora: ATV
 Stabilizacja osadu: pełna stabilizacja osadu w procesie biologicznego
oczyszczania
Została wykonana komora reaktora, w której następuje oczyszczanie ścieków
systemem wewnętrznej recyrkulacji biomasy.
Za pomocą odpowiednio zbudowanych przegród, w reaktorze powstały strefy: denitryfikacji,
nitryfikacji i separacji, zagęszczacz wstępny.
Proces oczyszczania przebiega następująco:
Oczyszczanie mechaniczne – ścieki poddawane są oczyszczaniu wstępnemu, na
zintegrowanym urządzeniu do mechanicznego oczyszczania, w wyniku czego zostają usunięte
substancje nieorganiczne. Urządzenie łączy w sobie funkcję sita spiralnego w zbiorniku
zintegrowanego z prasą skratek oraz piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem
piasku. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek oraz oddzielania
zanieczyszczeń pływających.
Proces denitryfikacji – w trakcie którego, na drodze biologicznej następują przemiany
azotu azotanowego i azotynowego do form gazowych i ostateczne usunięcie ze ścieków.
Proces ten jest prowadzony jako denitryfikacja wstępna, w wydzielonej strefie, w której
utrzymywane są warunki beztlenowe.
Proces nitryfikacji – prowadzony w wydzielonych strefach tlenowych, w których
następuje szereg przemian biochemicznych, tj. amonifikacja i nitryfikacja (przemiana azotu
amonowego do azotynów i azotanów), utlenianie zanieczyszczeń organicznych.
Proces defosfatacji chemicznej – w przypadku małej efektywności biologicznego
usuwania fosforu zostanie zastosowany symultaniczny proces strącania związków fosforu za
pomocą siarczanu żelaza (preparat PIX FeSO4) prowadzony w komorach nitryfikacji.
Proces sedymentacji końcowej – w miejsce klasycznego osadnika wtórnego
prowadzony jest w komorze separacji typu BIOCOMPACT® z wykorzystaniem osadu
zawieszonego, na którym dodatkowo zachodzi proces filtracji.
W wyniku oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, jako produkt uboczny
powstaje osad nadmierny. W zaproponowanym układzie o przedłużonym czasie
napowietrzania i obciążeniu osadu <0,05 kg BZT5/kg.sm*d, będzie zachodziła w procesie
biologicznego oczyszczania pełna stabilizacja osadu.
Osad ustabilizowany będzie następnie podany wstępnemu zagęszczaniu
grawitacyjnemu w zagęszczaczu wstępnym R4a, R4b, a następnie w wydzielonej komorze
(ZON).
Osad zagęszczany będzie odwadniany na prasie i wywożony na wysypisko śmieci.
Budynek wielofunkcyjny – znajduje się obok reaktora, są w nim umiejscowione następujące
części technologiczne:
 Dmuchawa ZON – podająca powietrze do ZON. Znajduje się ona w obudowie
dźwiękochłonnej.
 Urządzenie do zintegrowanego oczyszczania mechanicznego – do ochrony procesów
biologicznych, do mechanicznego oczyszczania ścieków ze skratek i piasku.
 Rozdzielacz ścieków – jego celem jest grawitacyjne rozdzielenie ścieków do
reaktorów Ra i Rb.
Stacja PIX – dodatkowo do usuwania fosforu w ściekach zaprojektowano chemiczną stację
strącania fosforu zza pomocą koagulantu PIX FeSO4.
Do magazynowania PIX-u służy stacja umiejscowiona na zewnątrz, obok stacji ścieków
dowożonych.
Stacja posiada dwie pompki tłoczące koagulant na reaktory.
Stacja ścieków dowożonych - do odbioru ścieków dowożonych służy stacja zlewna
STZ-201. Ścieki są bezpośrednio przez wąż wrzucane do kraty, dalej są kierowane przez
punkt pomiarowy do zbiornika zbudowanego pod kontenerem.
Krata gęsta – sito zatrzymuje zanieczyszczenia i ślimakowym podajnikiem odwadnia i podaje
do kontenera.
Ścieki dowożone kontrolowane są przez pomiar ścieków. Przy każdym zlewie ścieków
następuje mierzenie pH, kondunktancji, temperatury.
Na frontowej stronie kontenera znajduje się komputer, który po zrzucie ścieków drukuje
raport o ilości i jakości dowożonych ścieków i innych danych według ustawień kierownika
oczyszczalni.
Ścieki dowożone są pompowane pompą zatapialną do części mechanicznej.
Pomieszczenie dmuchaw – dmuchawy są izolowane akustycznie, otwory i wentylatory
zapewniają niezbędny dopływ powietrza. Połączone są one do przewodu tłocznego przez
zawór bezpieczeństwa, klapę zwrotna i zawór odcinający. Dmuchawy wyposażone są w
zawory rozruchowe.
Komora reaktora biologicznego – wykonana jest jako zbiornik żelbetonowy, w którym
znajdują się przegrody utworzone z płyt z poliwęglanu, przymocowanych do konstrukcji ze
stali nierdzewnej. Nad zbiornikami znajduje się pomost obsługowy stalo. Przy balustradzie
zainstalowany jest szereg zaworów do sterowania procesem.
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Kryściński
……………………
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Damian Nowak
……………………
Członkowie Komisji:
Marianna Rosiak
Ewa Kosik
Protokołowała:
Krystyna Dyniak
……………………
……………………
Download