Przyrodnicze - Trans

advertisement
Przyrodnicze wykorzystanie
osadów ściekowych
Wstęp
• Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie złożonej
tematyki przyrodniczego, a w szczególności rolniczego
zagospodarowania osadów ściekowych urzędom
miejskim, gminnym, zakładom komunalnym, zakładom
ogrodniczym, lasom państwowym, placówkom
doświadczalnym, a przede wszystkim rolniczym
spółdzielniom produkcyjnym i indywidualnym
gospodarstwom rolniczym.
• Zamiarem jest także próba reklamy aspektów rolniczego
zagospodarowania osadów ściekowych, pamiętając
jednocześnie przy tym o jego pozytywnych walorach, ale
również o uprzedzeniu i rezerwie społeczeństwa
wynikającej bardziej z nieznajomości tego zagadnienia,
jak z rzeczywistego ryzyka, które praktycznie nie
występuje przy prawidłowym postępowaniu.
• Osady z oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych
(miejskich i wiejskich) oraz z biologicznego oczyszczania
innych ścieków (głównie z przetwórstwa roślinnych i
zwierzęcych surowców) o zbliżonych właściwościach
obfitują w organiczne i mineralne składniki nawozowe,
które zostały wcześniej pobrane z gleby przez rośliny.
Powinny więc one wrócić do środowiska glebowego, tak
jak naturalnie masa roślinna wraca do gleby, a w
tradycyjnym rolnictwie wraca w postaci obornika. Nie
zwracanie ziemi glebotwórczej biomasy zuboża
aktywność biologiczną środowiska na terenach rolnych
oraz zanieczyszcza wody i ziemie na terenach
obciążanych tymi substancjami w postaci ciekłych i
stałych odpadów.
• Znaczna część składników wynoszonych (w postaci
płodów rolnych) z gleb użytkowanych rolniczo i
przemieszczanych do terenów mieszkaniowych i
przemysłowych gromadzona jest w osadach z
biologicznego oczyszczania ścieków. Biologiczne
pochodzenie osadów ściekowych sprawia, że podobnie
jak próchnica glebowa zawierają one organiczne związki
węgla i azotu - niezbędne do życia mikroorganizmów i
fauny glebowej oraz składniki pokarmowe roślin.
Przywracanie glebie składników zawartych w osadach
ściekowych jest uzasadnione nie tylko z gospodarczego
punktu widzenia lecz także jest niezbędne do
przywracania i zachowania ekologicznej równowagi.
Znaczna część powierzchni ziemi jest całkowicie
pozbawiona gleby, pokrywa ją grunt bezglebowy.
Wprowadzanie osadu ściekowego do takiego gruntu
nadaje mu aktywność biologiczną właściwą glebie
ukształtowanej naturalnie. W ten sam sposób można
także przywrócić aktywność biologiczną glebom
zdegradowanym.
• Nawozowe i sanitarne wymogi do przyrodniczego
użytkowania osadów ściekowych mogą być spełnione
przez odpowiednie systemy podczyszczania i
oczyszczania ścieków oraz uzdatniania fizycznych,
chemicznych i biologicznych właściwości osadów.
• Dla przybliżenia tematyki osadów należy zapoznać się
nieco z procesem oczyszczania ścieków.
Proces oczyszczania ścieków
Proces oczyszczania ścieków składa się z
trzech etapów:
1. Oczyszczanie mechaniczne - I stopnia
2. Oczyszczanie biologiczne - II i III stopnia
3. Oczyszczanie chemiczne
Oczyszczanie mechaniczne
• Dopływające do oczyszczalni ścieki najpierw
pozbawiane są większych unoszonych zanieczyszczeń
na kratkach mechanicznych.
Przechwycone skratki są największymi i najgrubszymi
zanieczyszczeniami ścieków. Są higienicznie bardzo
szkodliwe. Muszą być odwodnione i zlikwidowane na
składowisku odpadów.
W zależności od potrzeb składowanie skratek należy
higienicznie zabezpieczyć i jednocześnie spowodować
ich rozkład poprzez posypywanie wapnem chlorowanym.
Następnie ścieki pozbawiane są piasku w
napowietrzanym piaskowniku.
Przy napowietrzaniu ścieki w łapaczu piasku nabierają
spiralnego ruchu, ziarna piasku obijają się o ściany
piaskownika, piasek traci prędkość i osadza się na dnie
łapacza. W ten sposób mechanicznie oczyszczone
ścieki poddawane są obróbce biologicznej.
Oczyszczanie biologiczne
• Biologiczna część oczyszczania składa się z komór
napowietrzania i osadników wtórnych. W tej części
procesu dzięki odpowiedniej ilości tlenu bakterie
rozkładają związki organiczne.
• Bakterie rozmnażają się i stopniowo przylegają do
kłaczków, które tworzą osad czynny. Aby osad czynny
nie osiadał na dnie, dzięki mieszadłom śmigłowym
utrzymywana jest dostateczna prędkość przepływu.
• Osad czynny oddziela się od oczyszczonych ścieków
sedymentacją w osadnikach wtórnych, z nich ścieki
oczyszczone wprowadzane są do środowiska. Osad
z osadników zostaje zagęszczony i przepompowany
z powrotem do komór napowietrzania. Część osadu
zostaje usunięta jako osad nadmierny a część dodatkowo
zagęszczona w zagęszczaczach osadu.
W zagęszczaczach osad jest wolno mieszany przez co
wyciskana jest woda i usuwane cząsteczki gazu. Woda
z odcieku wraca do procesu oczyszczania,
a zagęszczony osad jest mechanicznie odwadniany na
prasach filtracyjnych. Sucha masa osadu odwodnionego
wynosi 15-20%.
Oczyszczanie IIIstopnia
• III stopień oczyszczania polega na usunięciu z
wody głównych czynników eutrofizacji wód
przede wszystkim azotu i fosforu. Usuwanie
fosforu z wody polega na wapnowaniu jej w celu
uzyskania słabo rozpuszczalnego fosforanu
wapnia, który ulega flokulacji i sedymentacji, po
czym jest odprowadzany. Do usuwania
związków amonowych, w szczególności NH3 ,
stosuje się kolumny aeracyjne ze wstecznym
przepływem powietrza powodującym
odpędzenie składników lotnych.
Rolnicze wykorzystanie osadów
• Popularyzacja aspektów rolniczego wykorzystania
osadów w przypadku osadu zakwalifikowanego do
rolniczego wykorzystania powinna oznaczać
prowadzenie swego rodzaju marketingu wartościowego
produktu zwiększającego plony, który w ramach promocji
może być odbierany przez zainteresowane jednostki za
pośrednictwem firm posiadających odpowiednie
zezwolenia na prowadzenie działalności w tym kierunku.
W tym przypadku popularyzacja powinna koncentrować
się na zapewnieniu rolnika o jakości produktu, o kontroli
jego jakości i zyskach płynących z jego stosowania.
•
•
•
•
•
•
W oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych, komunalne osady
ściekowe mogą być stosowane:
w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich
płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego
włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
do dostosowania gruntów do określonych potrzeb
wynikających z planów gospodarki odpadami
planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
produkcji kompostu
uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i
produkcji pasz
• Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli
są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do
celu i sposobu ich stosowania, szczególnie przez
poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej
lub innemu procesowi, który obniża podatność
komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia. Przed
stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na
których mają być one użyte powinny być poddane
badaniom. Komunalne osady ściekowe mogą być
stosowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie
komunalnych osadów ściekowych jeżeli:
•
•
•
•
•
zawartość w nich metali ciężkich nie przekracza ilości
ustalonych w zał. nr1 do rozporządzenia
w komunalnych osadach ściekowych stosowanych w
rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne nie
wyizolowano bakterii rodzaju Salmonella w 100 g
przeznaczonych do badań osadów
łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris
sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w jednym kilogramie
suchej masy przeznaczonych do badań stosowanych:
w rolnictwie wynosi 0
do rekultywacji terenów - nie jest większa niż 300
• do dostosowania gruntów do określonych
potrzeb wynikających z planów gospodarki
odpadami, planów zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu - nie jest
większa niż 300
• do uprawy roślin przeznaczonych do uprawy
kompostu – nie jest większa niż 300
• do uprawy roślin nie przeznaczonych do
spożycia i produkcji pasz – nie jest większa niż
300
Zawartość metali ciężkich wierzchniej warstwie gruntu,
na którym komunalne osady mają być stosowane,
nie przekracza ilości ustalonych:
-w zał. Nr 2 do rozporządzenia - przy stosowaniu
komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz
rekultywacji gruntów na cele rolne
-w zał. nr 3 do rozporządzenia - przy stosowaniu
komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów na
cele nierolne, do uprawy roślin nie przeznaczonych do
spożycia i produkcji pasz oraz przy dostosowaniu gruntów do
określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki
odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo jest
nie mniejszy niż 5,6
- działanie to nie powoduje pogorszenia jakości gleby oraz
wód powierzchniowych podziemnych
Zakazuje się stosowania komunalnych osadów
ściekowych:
1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
2) na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref
ochronnych ujęć wody,
3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio
przylegającego do brzegów
jezior i cieków,
4) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i
bagiennych,
5) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w
szczególności piaski
luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli
poziom wód
gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m
poniżej powierzchni
gruntu,
7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
8) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,
9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody
nie wymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały
wytworzone poza tymi terenami,
10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od
ujęcia wody,
domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa,
z wyjątkiem
drzew owocowych,
12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych
i warzyw, których
części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są
spożywane w stanie
surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w
czasie zbiorów,
13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
• Przetworzony osad ściekowy po poddaniu procesom:
stabilizacji, zagęszczania, kondycjonowania, odwadniania
i higienizacji wapnem palonym posiada odczyn alkaliczny,
konsystencję umożliwiającą stosowanie osadu na polu
przy pomocy rozrzutników do obornika, kolor szary.
Wytworzony produkt zawiera znaczące z punktu widzenia
nawozowego zawartości: azotu, fosforu, wapnia, magnezu
i substancji organicznej ( ok. 42 – 78% w przeliczeniu na
suchą masę), makro- i mikroelementy.
• W porównaniu do obornika osad zawiera 1,5 razy więcej
azotu, blisko 2 razy więcej fosforu i ponad 14 razy więcej
wapnia (jeżeli do higienizacji osadu użyto wapna
palonego). Uboższy jest natomiast w potas, magnez i
substancję organiczną.
Ustalając kierunek zagospodarowania bierze się pod uwagę
właściwości osadu zawartość suchej masy i dostępność
substancji odżywczych
Typ osadu
Zawartość Azot N
suchej
całk.
masy %. % s.m.
Dostępność
* azotu %
Fosfor
P2O5
całk. %
s.m.
Dostępność
* fosforu %
Uwodniony
nieprzefermentowany
5
3,5
35
3
50
Uwodniony
przefermentowany
4
5
60
4
50
Odwodniony
nieprzefermentowany
25
3
20
2,5
50
Odwodniony
przefermentowany
25
3
15
2,5
50
Kompostowany
50
1-2
15
-
-
Argumentami przemawiającymi za podejmowaniem
działań zmierzających do wykorzystania osadów
ściekowych w rolnictwie są:
•
•
•
coraz wyższe koszty nawozów sztucznych
zmniejszenie dawek nawozów sztucznych
dostosowanie dawki osadu do jakości gleby (badanie
laboratoryjne gruntu i osadu) oraz zapotrzebowania
roślin na azot i fosfor
• pokrycie kosztów transportu osadu i aplikacji osadu do
gruntu przez firmę.
ciekawostka
• Wielkość plonów w zależności od rodzaju podłoża:
użyźnianego osadem ściekowym składowanym,
przekompostowanym i bez użyźniania.
Przewodni
ctwo
mikro S
Substancja
organiczna
%
Azot
całk.
%
NNH4
%
NNO3
%
Plony
Rajgra
s kg
s.m./h
a
Osad surowy
po 1 miesiącu
składowania
2600
74
2,2
0,77
0
0
1710
820
Osad surowy
po 6
miesiącach
składowania
1950
43
1,9
0,11
4
0
3230
1810
Osad
kompostowany
1300
32
1,6
0,01
0
0,06
3560
2170
Zwykła gleba
bez
dodatkowego
użyźniania
150
7
0,2
0,00
02
0,01
1860
1260
Wariant
doświadczenia
Plony
Trawa
kg
s.m./h
a
Download