Wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 3
UMOWA
- wzór
zawarta w Kętach, dnia ………………... pomiędzy:
Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-650 Kęty, ul. św. M. Kolbe 25a,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000310127 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
53 626 000 zł, NIP: 5492346504, REGON: 120730487
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Sławomir Drewniany
2. Stanisław Nycz
-
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS ………………………………………..
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w …............................................................................................
REGON: …………………………………... NIP: ………………………………………….,,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ..........................................
-
................................................
2. ..........................................
-
................................................
Łącznie zwanych dalej „stronami”
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. z 2015r., poz. 2164/ ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015r., Nr 2263)
Zamówienie udzielone zostało na podstawie § 15 ust.1 regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych
stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 5/Z/10/2016 z dnia 26.10.2016 oraz na podstawie oferty
z dnia …........................
§1
1. Zamawiający oświadcza, że jest wytwórcą komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych o
kodzie 19 08 05.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane zezwolenia, które przedłożył w dokumentacji
przetargowej.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania odbiór i zagospodarowanie
komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zwanych dalej również
”osadem”.
2. Odbiór obejmuje załadunek, transport i rozładunek osadu.
3. Komunalne ustabilizowane osady ściekowe o kodzie 19 08 05 pochodzą z Oczyszczalni Ścieków w
Kętach oraz z Oczyszczalni Ścieków w Łękach, gromadzonych w Oczyszczalni Ścieków w Kętach.
4. Załadunek osadu następował będzie w Oczyszczalni Ścieków w Kętach, ul. Słowackiego 37.
§3
1. Zamawiający oświadcza, co następuje:
1) parametry osadu są następujące:
a) uwodnienie około 82-78 %,
b) zawartość metali ciężkich jest poniżej norm dopuszczalnych w rolnictwie,
c) jaja pasożytów jelitowych i bakterii Salmonelli są niewykrywalne,
d) osad jest higienizowany wapnem palony wysokoreaktywnym,
e) odczyn pH wynosi około 12,2.
2) osad jest okresowo badany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
3) pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym, osad spełnia wymagania dla osadów
dopuszczalnych do stosowania w rolnictwie i do pozostałych celów.
2. Wyniki badań osadu będą przekazywane Wykonawcy, przy odbiorze każdej partii osadu, łącznie z
wyliczoną dawką osadu
§4
1.
2.
3.
4.
5.
Zamawiający określa orientacyjną ilość osadu do odbioru, na okres obowiązywania umowy, w
ilości ok. 3100 Mg.
Ostateczna wielkość odbieranego osadu wynikała będzie z potrzeb Zamawiającego.
Odbieranie osadu będzie dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na
podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (adres ….........) lub
faxem ( nr ….........), w których podany będzie termin załadunku osadu co najmniej na trzy dni
naprzód.
Wykonawca zobowiązuje się podstawić na termin załadunku osadu, odpowiednią ilość sprzętu
do jego załadunku.
Ilość odbieranego osadu ustalana będzie wagowo na legalizowanej wadze samochodowej
zamontowanej na Oczyszczalni ścieków w Kętach, ul. Słowackiego 37 i wpisywana w karcie
przekazania odpadu.
§5
1. W przypadku unieszkodliwiania lub odzysku komunalnych osadów ściekowych, osady będą przez
Wykonawcę stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanym zezwoleniu, na
unieszkodliwianie lub odzysk, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za stosowanie osadów, będących przedmiotem umowy, w sposób i miejscu
innym niż określone we wskazanym zezwoleniu.
2. W przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust.1 pkt. 1-3 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016r., poz. 1987) Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zapewnienia każdorazowo, minimum 2 tygodnie przed wywozem partii osadu, do
zorganizowania nieodpłatnego transportu dla 2-óch osób z laboratorium w Kętach, ul.
Słowackiego 37 w celu poboru akredytowanych próbek gleby na których będzie stosowany
osad ściekowy,
2) przestrzegania wywozu określonej ilości osadu na daną działkę oraz niezwłocznie wymieszanie
ich z podłożem za pomocą orki do głębokości nie większej niż 25 cm.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób inny i na gruntach
innych niż określił w dokumentach załączonych do przetargu.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cena 1 t osadu wraz z kosztami załadunku, transportu i rozładunku wynosi ................ zł/t netto
powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.
Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy kartę przekazania osadu najpóźniej do piątego dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni w którym nastąpił odbiór osadu.
Wykonawca w terminie do 5 dni od daty otrzymania karty przekazania osadu, potwierdzi na nich
odbiór osadu i zwróci jeden egzemplarz Zamawiającemu.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest potwierdzona karta przekazania odpadu.
Zapłata za odebrany osad, następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1.
2.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego nazwa dla celów
identyfikacji podatkowej brzmi :
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach ul. Św. M. Kolbe 25a
NIP: 5492346504,
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego nazwa dla celów
identyfikacji podatkowej brzmi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
NIP: ………………………………………………………………………………………
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie w realizacji
poszczególnych zleceń w wysokości 0,1% ceny osadu odebranego z opóźnieniem za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa określoną w umowie wysokość kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty ceny przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują
ustawowe odsetki za opóźnienie.
§9
1.
2.
3.
Umowa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku co najmniej 3 nieterminowych odbiorów.
Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku braku zapłaty za odbiór osadu przez okres
2 miesięcy.
§ 10
1.
2.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od chwili
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1.
2.
3.
Zmiany bądź uzupełnienia umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego
§ 12
Umowa zawarta została na czas określony od dnia ............................. do 31.05.2018 r.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze są własnością
Zamawiającego, a trzeci egzemplarz stanowi własność Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
Download