Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w

advertisement
Projekt „P”
z dnia 29.03.2016 r.
Druk Nr 361
Uchwała Nr /16
Rady Miasta Torunia
z dnia ……………… 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do
oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.1)) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr 107/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. zmienionej uchwałą Nr 308/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja
2012 r., uchwałą Nr 525/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013 r., uchwałą
Nr 774/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. i uchwałą Nr 64/15 Rady Miasta
Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r., § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4,62 zł + VAT za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania
tlenu, zwanego dalej ChZT, nie przekracza 4 000 g O2/m3;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
_______________________________
1)
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
UZASADNIENIE
Podstawą ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni
ścieków jest ustawa o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy „jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego”.
Obecne opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych obowiązują od 01 maja 2015 r.
i zostały przyjęte Uchwałą Nr 64/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Obowiązujące i proponowane opłaty netto i brutto (z 8% stawką podatku od towarów
i usług) według ustalonego stopnia zanieczyszczeń dla poszczególnych grup ścieków
przedstawiono poniżej:
Opłata
Opłata od dn.
Ścieki według grup
stężenia zanieczyszczeń obowiązująca 01.05.2016 r.
Lp. mierzonego poziomem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3
chemicznego
zapotrzebowania tlenu netto brutto netto brutto
1 do 4 000 g O2/m3
4,58
2 4 001 - 15 000 g O2/m3
4,95
4,62
4,99
Procent
wzrostu
opłat netto
0,9%
23,11 24,96 23,11
24,96 bez zmian
3 15 001 - 30 000 g O2/m3
29,28 31,62 29,28
31,62 bez zmian
4 powyżej 30 000 g O2/m
44,76 48,34 44,76
48,34 bez zmian
3
Podstawą zwiększenia zaproponowanych opłat jest wzrost planowanych zmiennych
kosztów oczyszczania ścieków w porównaniu z poprzednim rokiem.
Planowany wzrost kosztów obejmuje składowe dotyczące m.in. wzrostu kosztów energii
o 3,6%, kosztów materiałów o 5,4% oraz kosztów podatków i opłat (głównie podatku od
nieruchomości) ponoszonych przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. o 2,3%.
Proponowana opłata za 1 m3 ścieków dowożonych dla pierwszej kategorii (ChZT do
4.000 g O2/m3) obejmującej ścieki bytowe gospodarstw domowych wyniesie 4,99 zł brutto,
tj. jej wysokość odpowiada cenie brutto za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla gospodarstw
domowych zgodnie z uchwałą nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu. Dla ścieków
dowożonych przemysłowych (ChZT powyżej 4.000 g O2/m3) proponuje się pozostawienie
dotychczasowych stawek opłat.
Podstawą zaproponowanych przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. opłat za oczyszczanie
ścieków dowożonych są koszty oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej
z uwzględnieniem wyższego poziomu zanieczyszczenia ścieków, w porównaniu z ściekami
dopływającymi kanalizacją, a także koszty pośrednie przypisane tej działalności.
Projekt uchwały zachowuje dotychczas obowiązujący podział ścieków dowożonych na
4 kategorie oparte o stopień zanieczyszczenia ścieków. Pierwsza kategoria dotyczyła
w 2015 r. 88,5% ścieków dowożonych ogółem. W 2015 r. Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.
odebrały łącznie 104,9 tys. m3 ścieków dowiezionych do oczyszczalni.
Porównanie cen stosowanych w innych miastach dla oczyszczania ścieków
dowożonych:
Miasto
Częstochowa
Włocławek
Lublin
Bydgoszcz
Inowrocław
Rzeszów
Olsztyn
Toruń
(zgodnie z
projektem)
Kryterium zanieczyszczenia ścieków
Opłata w zł
mierzonego ChZT – g O2/m3
netto za m3
do 1.200 – kanalizacja
8,98
do 1.650 – szamba
8,98
po przekroczeniu norm wystawiana jest dodatkowa faktura (kontrola
wybranych podmiotów)
do 3.000
8,37
3.001 do 7.000
13,96
od 7.001 cena liczona, jako: poziom ChZT / 1000 * 100% za 1 m3
ścieków odprowadzonych
nieczystości ciekłe
7,46 (Lublin)
10,96 (spoza Lublina)
po przekroczeniu normy wystawiana jest dodatkowa faktura - wyliczenia
indywidualne
do 2.500
7,22
po przekroczeniu norm dokonywana jest
dodatkowa kalkulacja ceny i zawierana
indywidualna umowa
bytowo-gospodarcze
6,70
przemysłowe – po przekroczeniu norm
13,76
indywidualne rozliczenie
ścieki bytowe do 3.000
6,06
po przekroczeniu norm dokonywana jest
dodatkowa kalkulacja ceny i zawierana
indywidualna umowa
cena jak dla ścieków odprowadzonych
5,48
kanalizacją
do 4.000
4,62
4.001 do 15.000
23,11
15.001 do 30.000
29,28
powyżej 30.000
44,76
Download