Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej - bip.torun.pl

advertisement
Projekt „P”
z dnia 30.04.2014 r.
Druk Nr 954
Uchwała Nr
/14
Rady Miasta Torunia
z dnia ………..….. 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do
oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 107/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. zmienionej uchwałą Nr 308/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja
2012 r. i uchwałą Nr 525/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013 r. § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Ustala się opłatę za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w wysokości:
1) 4,50 zł + VAT za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu,
zwanego dalej CHZT, nie przekracza 4 000 g O2/m3;
2) 22,70 zł + VAT za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale
4 001 – 15 000 g O2/m3;
3) 28,76 zł + VAT za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale
15 001 – 30 000 g O2/m3;
4) 43,97 zł + VAT za m3 ścieków, w których poziom stężenia CHZT przekracza
30 000 g O2/m3.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
w Toruniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marian Frąckiewicz
_______________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645, poz. 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379.
1)
UZASADNIENIE
Podstawą ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni
ścieków jest ustawa o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 4. ust. 1. pkt 2 ustawy „jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego”.
Obecnie opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych obowiązują od 1 maja 2013 r.
i zostały przyjęte Uchwałą Nr 107/11 RMT z dnia 12 maja 2011 r., zmieniona Uchwałą Nr
308/12 z dnia 17 maja 2012 r. i Uchwałą Nr 525/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Obecne i proponowane opłaty netto i brutto (z 8% VAT) wg ustalonego stopnia
zanieczyszczeń dla poszczególnych grup ścieków przedstawiono poniżej:
Grupy zanieczyszczeń
(poziom chemicznego
zapotrzebowania tlenu)
1)
2)
3)
4)
do 4.000 g O2/m3
4.001 – 15.000 g O2/m3
15.001 – 30.000 g O2/m3
powyżej 30.000 g O2/m3
Opłata 1.05.2013 r.
Opłata 1.06.2014 r.
netto
brutto
(8% VAT)
netto
4,14 zł
20,88 zł
26,46 zł
40,45 zł
4,47 zł
22,55 zł
28,58 zł
43,69 zł
4,50 zł
22,70 zł
28,76 zł
43,97 zł
Dynamika
wzrostu
brutto
opłat
(8% VAT)
brutto
4,86 zł
108,7%
24,52 zł
108,7%
31,06 zł
108,7%
47,49 zł
108,7%
Podstawą zaproponowanych opłat jest wzrost kosztów oczyszczania ścieków
w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wzrost kosztów (zgodnie z przedstawionymi na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) wynika
głównie z dwóch przyczyn:
1) koniecznością zapewnienia właściwego stanu technicznego eksploatowanych
budynków i urządzeń, co spowoduje wzrost kosztów remontów
2) zwiększenia wartości wykorzystywanego majątku, co przekłada się na wzrost
kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości.
Obecnie proponowana opłata za odbiór i oczyszczanie 1m3 ścieków według uchwalonej
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie brutto 4,86 zł i wzrośnie w
porównaniu z rokiem 2013 (4,47 zł) o 8,7%.
Podstawą zaproponowanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. opłat za
oczyszczanie ścieków dowożonych są koszty oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej
z uwzględnieniem wyższego poziomu zanieczyszczeń tych ścieków, a także koszty pośrednie
przypisane tej działalności.
Uwzględniając powyższe proponuje się zachowanie dotychczasowych 4 przedziałów
zanieczyszczeń ścieków. Dla pierwszej kategorii, obejmującej głównie gospodarstwa
domowe, tj. 85% ścieków dowożonych, wnioskowane jest przyjęcie poziomu opłaty
wynikającej z taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Dla pozostałych kategorii (łącznie
15% ścieków dowożonych) proponuje się podwyższyć opłaty w wysokości odpowiadającej
wzrostowi planowanych zmiennych jednostkowych kosztów oczyszczania, tj. 8,7%.
W 2012 r. Toruńskie Wodociągi odebrały łącznie 79,2 tys. m3 ścieków dowiezionych do
oczyszczalni.
Porównanie cen stosowanych w innych miastach dla oczyszczania ścieków dowożonych:
Miasto
Bydgoszcz
Inowrocław
Toruń (zgodnie z
projektem)
Włocławek
Olsztyn
Częstochowa
Lublin
Rzeszów
Kryterium stężenie
ChZT - gO2/m3
Opłata w zł
netto za m3
7,81
11,64
15,37
34,02
6,10
do 2.500
od 2.501 do 5.000
od 5.001 do 7.500
od 7.501
bytowo-gospodarcze
przemysłowe – po przekroczeniu norm
12,50
indywidualne rozliczenie
do 4.000
4,50
od 4.001 do 15.000
22,70
od 15.001 do 30.000
28,76
od 30.001
43,97
do 3.000
9,77
od 3.001 do 7.000
13,95
od 7.001 cena jako: poziom ChZT / 1000 * 100% 1m3
ścieków odprowadzonych
cena jak dla ścieków odprowadzonych.
4,99
do 1.200 – kanalizacja
8,98
do 1.650 - szamba
8,98
po przekroczeniu norm wystawiana jest dodatkowa faktura
(kontrola wybranych podmiotów).
7,17
Nieczystości ciekłe
po przekroczeniu normy wystawiana jest dodatkowa
faktura - wyliczenia indywidualne.
Ścieki bytowe - do 3.000
6,06
w zależności od przekroczeń
wymaganych norm jest wystawiana
dodatkowa faktura.
Download