Projekt - bip.dobron.ug.

advertisement
Projekt
UCHWAŁA NR XVII /..…/ 2016
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat, za nieczystości ciekłe dowożone
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu,
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. z 2015, poz.139 ) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 45 poz. 236, z 2015 r. poz. 1045,
1890) Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
oczyszczalni ścieków w Dobroniu, w wysokości 6,56 zł netto za 1 m3 ścieków plus
należny podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu
zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od
1 lipca 2016 r.
Uzasadnienie
Opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
oczyszczalni ścieków w Dobroniu ustala się w oparciu o koszty funkcjonowania oczyszczalni
ścieków w Dobroniu wraz z punktem zlewnym na podstawie danych za rok 2015 oraz
przewidywanej ilości dowożonych ścieków w okresie 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
Okres obliczeniowy podobnie jak dane wyjściowe do obliczeń oraz prognozy
przepływu ścieków przyjęto na podstawie wspólnej kalkulacji wykonanej dla potrzeb
niniejszego obliczenia oraz ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gm. Dobroń na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
Ścieki dowożone, mimo że są ściekami komunalnymi, charakteryzują się znacznie
większymi ładunkami zanieczyszczeń od ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji
sanitarnej, a ich oczyszczenie wymaga większych nakładów. Ścieki dowożone do punktu
zlewnego oczyszczalni, są wcześniej przetrzymywane w zbiornikach bezodpływowych czy
osadnikach gnilnych. Są to ścieki zagnite, gdzie nie ma odpowiednich kultur bakterii
niezbędnych do ich oczyszczenia poza tym tzw. balast zanieczyszczeń jest kilkakrotnie
wyższy od ścieków bytowych z kanalizacji. Dlatego po przywiezieniu ich na oczyszczalnię,
poddane zostają procesowi natleniania i wstępnego oczyszczenia, gdzie proces tej samej ilości
ścieków w stosunku do ścieków z kanalizacji wymaga znacznie dłuższego czasu natleniania.
Zmieszanie ścieków tzw. dowożonych ze ściekami pochodzącymi z kanalizacji musi odbywać
się sukcesywnie bo jednorazowe przepompowanie może spowodować zachwianie procesu
oczyszczenia tym samym obniżeniem parametrów oczyszczanych ścieków narażając gminę na
kary ze strony służb środowiskowych. Według danych za 2015 r. udział ścieków dowożonych
stanowi około 24 % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych. Proces napowietrzania ścieków
dowożonych trwa około jednej doby, i w celu osiągnięcia wymaganych parametrów niezbędne
jest kilkakrotne przepompowanie, podczas gdy ścieki z kanalizacji napowietrzane są na
bieżąco.
Przy kalkulacji opłaty za ścieki dowożone nie wzięto pod uwagę kosztów amortyzacji
oczyszczalni i punktu zlewnego oraz kosztów inwestycyjnych. Koszty te są tak znaczące, że
ich przyjęcie do wykonania kalkulacji spowodowałoby znaczny, kilkudziesięcioprocentowy
wzrost opłat. Dlatego też postanowiono o ustaleniu opłat w oparciu o koszty bieżące,
proponując akceptowalny poziom wzrostu opłaty.
Dla obliczenia wysokości opłaty przyjęto koszty funkcjonowania punktu zlewnego
według wskaźnika w wysokości 26,5 % ogólnych kosztów funkcjonowania oczyszczalni tj.
w kwocie 141 624 zł/rok.
534 429,00 zł x 26,5 % = 141 624 zł /rok
Przyjęty wskaźnik to ilości ścieków dowożonych w stosunku do ogólnej ilości ścieków
przepływających przez oczyszczalnię. Przewiduje się, że przez rok tj. w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2016r. ilość ścieków dowożonych będzie porównywalna z ilością
ścieków z 2014 r. i będzie wynosiła ok. 19 300 m3.
141 625 zł/r / 20 000 m3 ≈ 7,08 zł / m3 brutto, w tym 8 % podatek VAT (6,56 zł / m3 netto).
Na podstawie tych założeń ustalono opłatę w wysokości 6,56 zł netto za 1 m3.
Proponowana podwyżka opłaty wynosi 4,89 % w stosunku do obowiązującej obecnie opłaty.
Podwyżka cen za ścieki dowożone dotknie w szczególności przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, dostarczających ścieki na
oczyszczalnię na terenie gminy i może mieć wpływ na wzrost ceny świadczenia przez nich
usług.
Opracował:
Marcin Wnuk
Inspektor ds. ochrony środowiska
Download