OŚWIADCZENIE kierownika budowy o zakończeniu

advertisement
..........................................................................
(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)
Dziennik budowy nr ........................................................r........................................
................ dnia .................
OŚWIADCZENIE
kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu zgodnie z
pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym
Oświadczam, że obiekt budowlany
....................................................................................................................................................................................
(rodzaj obiektu)
został wykonany zgodnie z:
- projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami;
- następującymi zmianami w stosunku do rozwiązań i ustaleń pozwolenia na budowę wprowadzonych do
realizacji
w trakcie wykonywania robót
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................................
.
(wymienić każdą z wprowadzonych zmian wraz z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego)
Jednocześnie stwierdzam, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy/rozbiórki*), a także
.....................................................................................................................................................................................
(wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal sąsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy)
Równocześnie stwierdzam, że budynek nadaje się do użytkowania z dniem ...................................20.......r.
Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane mi są przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i
zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym.
.............................................................
(pieczęć i podpis kierownika budowy)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards