Oświadczenie kierownika budowy ( robót )

advertisement
…………………………………
..................................................
( imię i nazwisko )
( miejscowość i data )
..............................................................
( adres )
OŚWIADCZENIE
kierownika budowy
Ja niżej podpisany oświadczam, że budowany/a* na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę nr/znak* ……………………… z dnia …………… wydanej/go*
przez ……………………………przeniesionego decyzją z dnia………… znak/nr*
………………………………..wydanej/go*przez…………………...............obiekt/y*………
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
( określić rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów budowlanych)
zlokalizowany na działce nr ewid. …………………………………………………...położonej
w miejscowości ………………………………………… gmina ……………………………...,
którego inwestorem jest ………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko)
został/y* wykonany/e* zgodnie z:
1. zatwierdzonym projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami
2. zmianami uzgodnionymi z projektantem i w sposób nieistotnie odbiegający od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę *
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis)
Jednocześnie stwierdzam, iż wyroby użyte do budowy posiadają niezbędne atesty, aprobaty,
świadectwa, deklaracje oraz, że teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku,
a także:…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
( wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal sąsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy )
Ponadto oświadczam, iż dokonałem / am pomiarów powierzchni użytkowej budynku
i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 )*.
…………………………… ……………………………… ………………………………...
(podpis i pieczęć projektanta)
* niepotrzebne skreślić
 w przypadku zmian
(podpis i pieczęć inspektora nadzoru)
(podpis i pieczęć kierownika budowy)
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego ( jeżeli został ustanowiony ).
Download