3) Wniosek o projekt kontynuowany-2017

advertisement
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ
FINANSOWANIA PROJEKTU MŁODEGO BADACZA
W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE
NA ROK 2017
I. WNIOSKODAWCA
Kierownik projektu MB
(tytuł zawodowy / stopień naukowy,
imię i nazwisko, PESEL, email, tel.,
adres)
Nazwa Jednostki
(tel., fax, e-mail)
Kierownik Jednostki
(tytuł zawodowy / stopień naukowy,
imię i nazwisko)
Tytuł
Projektu MB
Numer projektu MB
Okres realizacji w miesiącach
(licząc od daty otrzymania pierwszej
decyzji)
Całkowita planowana kwota
realizacji projektu*
I rok realizacji (kwota przyznana) –
II rok realizacji (kwota przyznana / wnioskowana) –
III rok realizacji (kwota wnioskowana) –
RAZEM:
Wnioskowana kwota dotacji
na rok 2017
* Określając kwotę dotacji na poszczególne lata realizacji projektu MB, PUM nie gwarantuje możliwości pozyskania tych kwot
w kolejnych latach.
W celu określenia całkowitej planowanej kwoty projektu należy obliczyć koszty na poszczególne lata realizacji projektu MB.
I
rok
realizacji
projektu
to
kwota
przyznana
decyzją
Dziekana,
którą
należy
wskazać.
II rok realizacji projektu to kwota przyznana decyzją Dziekana, którą należy wskazać (w przypadku gdy kontynuacja dotyczy
planowanego III roku realizacji projektu MB) lub kwota wnioskowana na rok 2017 (w przypadku, gdy projekt rozpoczął się w
2016 roku).
III rok realizacji projektu to kwota wnioskowana na rok 2017 (w przypadku, gdy projekt rozpoczął się w 2015 roku).
Razem oznacza sumę wszystkich kwot ze wszystkich lat.
W przypadku, gdy projekt jest zaplanowany do realizacji przez 1 lub 2 lata to w latach, w którym nie jest planowane pozyskanie
finansowania należy wpisać 0.
1
II. OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, że zadania badawcze będące przedmiotem wniosku nie są objęte dotacją Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz innym finansowaniem ze środków
publicznych.
2. Oświadczam, że zadanie badawcze obejmuje badania: (niepotrzebne skreślić)
a. niewymagające zgody właściwej komisji (należy uzyskać pisemne potwierdzenie
przewodniczącego Komisji Bioetycznej)
b. wymagające zgody Komisji Bioetycznej
c. wymagające zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
i dokumentacja w tym zakresie została dostarczona.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań
przewidzianych we wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wnioskodawca
…………………………………………………
(data, podpis i pieczęć)
Zobowiązuje się do udzielania pomocy przy realizacji zadania badawczego oraz sprawowania nadzoru
merytorycznego i formalnego nad jego przebiegiem (dotyczy uczestników studiów doktoranckich).
Promotor / Opiekun Naukowy
……………………………………………….
(data, podpis i pieczęć)
Oświadczam, że jednostka udostępni składniki mienia niezbędne do realizacji założonego zadania
badawczego oraz zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad jego przebiegiem.
Pieczęć Jednostki
Kierownik Jednostki
…………………………………
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
Potwierdzam, że wnioskodawca jest uczestnikiem Studiów Doktoranckich Wydziału………………..
Kierownik Studiów Doktoranckich
………………………………….
(data podpis i pieczęć
2
AKTUALIZACJA ZADAŃ BADAWCZYCH
III.
Lp.
Nazwa zadania badawczego
Przewidywany termin realizacji (w
miesiącach)
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie ..
IV.
Lp.
1.
KALKULACJA KOSZTÓW PROJEKTU
Planowane koszty (zł)
(w pełnych zł)
Rodzaj kosztów
Koszty bezpośrednie, w tym:
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2. materiały, odczynniki i przedmioty
nietrwałe
3. usługi obce
4. delegacje krajowe i zagraniczne
2.
Aparatura naukowo-badawcza
3
Koszty pośrednie (30% kosztów
bezpośrednich)
3.
Koszt ogółem (1 + 2 + 3)
(koszty bezpośrednie, aparatura naukowobadawcza i koszty pośrednie)
3
V. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
1. wynagrodzenia
2. materiały, odczynniki i przedmioty nietrwałe
(np. próbówki, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, którego jednostkowa wartość nie przekracza 3 500 zł,
etc.)
3. usługi obce
(np. tłumaczenia, statystyka, koszty publikacji, wydruk plakatów, badania laboratoryjne, etc.)
4. delegacje krajowe i zagraniczne
(wyłącznie czynny udział w konferencjach, sympozjach, etc.)
5. aparatura naukowo – badawcza
Za aparaturę naukowo – badawczą uważa się, sprzęt, którego wartość przekracza 3500 zł
(proszę wymienić jaka aparatura i uzasadnić celowość zakupu)
VI. CHARAKTER ZAPLANOWANYCH BADAŃ W RAMACH REALIZOWANEGO
PROJEKTU MB
Klasyfikacja badań naukowych
Badania naukowe (zaznaczyć jedno)
□ podstawowe (1)
□ stosowane (2)
□ przemysłowe (3)
□ prace rozwojowe (4)
Czy jednostka zamierza komercjalizować
otrzymane wyniki badań naukowych lub
prac rozwojowych? (właściwe zaznaczyć)
□ Tak
□ Nie
Pieczęć Jednostki
…………………………………
Kierownik Jednostki
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
1) podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu
2)
3)
4)
zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne.
stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na
zastosowanie w praktyce.
przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych
produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług.
Prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z
dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji
oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem
prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów
wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń
4
Zgoda Dziekana Wydziału na włączenie zadania badawczego
do planu zadaniowego Wydziału na 2017 r.
TAK *
NIE* wraz z uzasadnieniem odmowy
* właściwe podkreślić
Dziekan Wydziału
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
5
Download