wniosek młody badacz 2016

advertisement
WNIOSEK
O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA
W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE
NA ROK 2016
I. WNIOSKODAWCA
Kierownik projektu MB
(tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię
i nazwisko, PESEL, email, tel., adres)
Status kierownika projektu MB
(właściwe zaznaczyć)
Kierownik zadania badawczego jest:
□ młodym naukowcem (tj. osobą, która na dzień 15.09.2015 r. nie
ukończy 35 r.ż.)
□ doktorantem (tj. uczestnikiem studiów doktoranckich w PUM)
Nazwa Jednostki
(tel., fax, e-mail)
Kierownik Jednostki
(tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię
i nazwisko)
Dziedzina naukowa
(właściwe podkreślić - w przypadku
nauk medycznych należy dodatkowo
zaznaczyć jedną z wymienionych
specjalności)
1. Nauki medyczne:
 medycyna
 stomatologia
 biologia medyczna
2. Nauki o zdrowiu
Projekt dotyczy
(właściwe podkreślić)
 uzyskania stopnia naukowego doktora
(potwierdzonego uchwałą Rady Wydziału)
 przygotowania artykułu naukowego
(potwierdzonego publikacją w czasopiśmie naukowym)
Tytuł
Projektu MB
Okres realizacji projektu
(w miesiącach – maksymalnie do 36
miesięcy)
Całkowita planowana kwota
realizacji projektu*
I rok realizacji (2016):
II rok realizacji (2017):
III rok realizacji (2018):
RAZEM:
Maksymalna kwota na realizację projektu MB na każdy rok nie może
przekraczać 40 000 zł
Wnioskowana kwota dotacji na
2016 rok
* Określając kwotę dotacji na poszczególne lata realizacji projektu MB, PUM nie gwarantuje możliwości pozyskania tych kwot
w kolejnych latach.
1
II. OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Oświadczam, że zadania badawcze będące przedmiotem wniosku nie są objęte dotacją
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz innym finansowaniem
ze środków publicznych.
2. Oświadczam, że zadanie badawcze obejmuje badania: (właściwe podkreślić)
a. niewymagające zgody właściwej komisji (należy uzyskać pisemne potwierdzenie
przewodniczącego Komisji Bioetycznej)
b. wymagające zgody Komisji Bioetycznej
c. wymagające zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
i zobowiązuję się do uzyskania wymaganych zgód, opinii, zezwoleń oraz pozwoleń.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań przewidzianych we wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wnioskodawca
…………………………………………………
(data, podpis i pieczęć)
Zobowiązuje się do udzielania pomocy przy realizacji zadania badawczego oraz sprawowania
nadzoru merytorycznego i formalnego nad jego przebiegiem (dotyczy uczestników studiów
doktoranckich).
Promotor / Opiekun Naukowy
……………………………………………….
(data, podpis i pieczęć)
Oświadczam, że jednostka udostępni składniki mienia niezbędne do realizacji założonego zadania
badawczego oraz zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad jego przebiegiem.
Pieczęć Jednostki
Kierownik Jednostki
…………………………………
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
2
III. OPIS PROJEKTU MB
1. Streszczenie projektu
(maksymalnie 1 strona)
2. Cel główny oraz cele szczegółowe projektu, założenia projektu i charakterystyka
wyniku końcowego
(maksymalnie 2 strony - jaki problem badawczy badacz podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą)
3. Materiał i metodyka
(maksymalnie 1 strona - jak badacz zamierza rozwiązać postawiony problem, jakie metody zastosuje
etc.)
4. Podstawowe piśmiennictwo
(do 10 pozycji)
5. Zadania przewidziane do realizacji
(zaznaczyć w tabeli przewidziany czas realizacji danego zadania; niektóre zadania mogą być
realizowane przez cały czas trwania projektu, inne np. w konkretnym miesiącu):
Lp.
Nazwa zadania badawczego
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie ..
3
Przewidywany termin
realizacji (w miesiącach)
IV. KALKULACJA KOSZTÓW PROJEKTU ROK 2016
Rodzaj kosztów
Lp.
1.
Planowane koszty (zł)
(w pełnych zł)
Koszty bezpośrednie, w tym:
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(do 15 % kosztów bezpośrednich)
2. materiały, odczynniki i przedmioty
nietrwałe
3. usługi obce
4. delegacje krajowe i zagraniczne
(do 15 % kosztów bezpośrednich)
2.
Aparatura naukowo-badawcza
3
Koszty pośrednie
(30% kosztów bezpośrednich)
4.
Koszt ogółem (1 + 2 + 3)
(koszty bezpośrednie, aparatura naukowobadawcza i koszty pośrednie)
V. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ROK 2016
1. wynagrodzenia
2. materiały, odczynniki i przedmioty nietrwałe
(np. próbówki, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, którego jednostkowa wartość nie przekracza
3 500 zł, etc.)
3. usługi obce
(np. tłumaczenia, statystyki, koszty publikacji, wydruk plakatów, etc.)
4. delegacje krajowe i zagraniczne
(wyłącznie czynny udział w konferencjach, sympozjach, etc.)
5. aparatura naukowo – badawcza
Za aparaturę naukowo – badawczą uważa się, sprzęt, którego wartość przekracza 3500 zł
(proszę wymienić jaka aparatura i uzasadnić celowość zakupu)
4
VI. ANKIETA NAUKOWA WNIOSKODAWCY
1. Informacja o najważniejszych pracach oryginalnych opublikowanych w okresie
ostatnich 3 latach (maksymalnie 10 pozycji).
2. Wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane
projekty badawcze, rozwojowe i celowe finansowane ze środków przeznaczonych na naukę.
3. Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą.
4. Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia nagrody, stypendia, związane z
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.
5
VII. CHARAKTER ZAPLANOWANYCH BADAŃ W RAMACH REALIZOWANEGO
PROJEKTU MB
Klasyfikacja badań naukowych
□ podstawowe (1)
□ stosowane (2)
□ przemysłowe (3)
□ prace rozwojowe (4)
Badania naukowe
(właściwe zaznaczyć, można wybrać
wyłącznie 1 opcję)
Czy jednostka zamierza komercjalizować □ Tak
otrzymane wyniki badań naukowych lub □ Nie
prac rozwojowych? (właściwe zaznaczyć)
Pieczęć Jednostki
…………………………………
Kierownik Jednostki
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
1) podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w
celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne.
2) stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na
zastosowanie w praktyce.
3) przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych
produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług.
4) Prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów
i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany
mają charakter ulepszeń
Zgoda Dziekana Wydziału na włączenie zadania badawczego
do planu zadaniowego Wydziału na 2016 r.
TAK *
NIE*, wraz z uzasadnieniem odmowy
* właściwe podkreślić
Dziekan Wydziału
……………………………………………….
(data podpis i pieczęć)
6
Download