Data wpłynięcia raportu

advertisement
RAPORT KOŃCOWY
z realizacji Projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
A. Dane ogólne
Lider/nazwa Jednostki
Adres Jednostki
Numer telefonu/faksu
Adres e-mail
Adres strony www
Kierownik Jednostki
Kierownik Projektu
Tytuł naukowy,
stopień naukowy,
imię i nazwisko
Miejsce
zatrudnienia
Numer telefonu
Adres e-mail
B. Informacje o Projekcie
Tytuł Projektu
Numer Projektu
Numer umowy
Czas realizacji projektu (data od –do)
Instytucje (podmioty), które wyraziły
zainteresowanie wynikami projektu
Słowa kluczowe Projektu
Klasyfikacja według OECD
C. Wykonawcy Projektu (partnerzy konsorcjum łącznie z liderem)
Lp.
Nazwa podmiotu
Typ podmiotu 1)
Wkład
merytoryczny w
realizację Projektu
w [%]
1
2
3
4
Udział w kosztach
Projektu w [%]
5
D. Syntetyczny opis uzyskanych wyników
(załącznik do raportu końcowego, maksymalnie 2-3 strony formatu A4, w nagłówku opisu należy podać numer
Projektu/umowy, tytuł Projektu i nazwę jednostki)
E. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań naukowych i prac rozwojowych
(załącznik do raportu końcowego – jedno sprawozdanie, maksymalnie 120 stron formatu A4)
1
1)
wstawić akronimy podmiotów: Jednostki naukowe – JN; Duży przedsiębiorca – DP; Średni przedsiębiorca- ŚP; Mały przedsiębiorca- MP;
inne jednostki - Inne
F. Wykonane badania naukowe i prace rozwojowe według harmonogramu umowy
HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
Lp.
1
Nazwa etapu i zadań
2
Data
Poziom
gotowości
technologii
Wykonawca
3
4
rozpoczęcia
zakończenia
5
6
Poniesione
Planowane
finansowanie
finansowanie
z NCBiR
z NCBiR
(zł)
(zł)
7
Etapy badań naukowych
I
Realizacja badań naukowych – uzyskanie … poziomu gotowości technologii
I.1
Nazwa zadania I.1
I.2
Nazwa zadania I.2
I.3
Nazwa zadania I.3
RAZEM
Etapy prac rozwojowych
Realizacja prac rozwojowych – uzyskanie ….. poziomu gotowości technologii
II
II.1
Nazwa zadania II.1
II.2
Nazwa zadania II.2
II.3
Nazwa zadania II.3
RAZEM
Realizacja prac rozwojowych – uzyskanie ….. poziomu gotowości technologii
N
N.1
Nazwa zadania N.1
N.2
Nazwa zadania N.2
N.3
Nazwa zadania N.3
RAZEM
OGÓŁEM PROJEKT:
8
Planowane
koszty
ogółem
(zł)
Poniesione
koszty
ogółem
(zł)
Wkład
własny
(zł)
9
10
11
G. Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji Projektu
Lp.
Rok zakupu
lub
wytworzenia
Nazwa
aparatury
Koszt
(zł)
Wysokość
dochodów ze
sprzedaży
aparatury
Sposób wykorzystania
przy realizacji
Projektu
Sposób
zagospodarowania
po zakończeniu
Projektu
1
2
3
4
5
6
7
Aparatura zakupiona
1
2
Aparatura zakupiona RAZEM
Aparatura wytworzona
1
2
Aparatura wytworzona RAZEM
H. Wykaz instalacji doświadczalnych, demonstratorów i prototypów do realizacji Projektu
Lp.
Rok zakupu
lub
wytworzenia
Nazwa instalacji
doświadczalnej,
demonstratora lub
prototypu
Koszt
(zł)
Wysokość
dochodów
wynikających z
rozporządzenia
prototypem,
instalacją
pilotażową lub
demonstracyjną
1
2
3
4
5
1
2
RAZEM
Sposób
wykorzystania przy
realizacji Projektu
Sposób
zagospodarowania
po zakończeniu
Projektu
6
7
I. Ocena realizacji Projektu przez Konsorcjum, w którym był realizowany Projekt
1. Czy Projekt został zrealizowany zgodnie z opisem Projektu, harmonogramem i kosztorysem umowy?
TAK / NIE
Jeśli odpowiedź NIE należy przedstawić powstałe odstępstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem
2. Opis i uzasadnienie rozbieżności.
(w szczególności dotyczy to planowanych parametrów operacyjno-technicznych i cech funkcjonalnych
demonstratora)
J. Opis wartości niematerialnych powstałych w trakcie realizacji Projektu
(zakres dotyczy wartości intelektualnych powstałych w wyniku realizacji projektu kwalifikujących się do zakresu
majątkowych praw autorskich, licencji, patentów, wzorów użytkowych itp.)
K. Sposób promocji wyników Projektu, otrzymane wyróżnienia, nagrody
(prezentacje na wystawach, targach, spotkaniach eksperckich, seminariach naukowych, konferencjach, pokazach, w
publikacjach branżowych, itp.)
L. Upowszechnianie wyników
1. publikacje;
(tytuł publikacji, autorzy, wydawnictwo, rok, nr, str, liczba punktów IF)
2. inne formy upowszechniania i popularyzacji wyników;
3. sposób upowszechniania i udostępniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych
Ł. Instytucje (podmioty), które wyraziły zainteresowanie wynikami Projektu.
(instytucje państwowe, międzynarodowe, przemysł; dołączyć kopie ewentualnych listów intencyjnych, zamówień itp.)
M. Propozycje i kierunki rozwoju powstałych w ramach projektu technologii, wykorzystania
demonstratorów technologii oraz prototypów.
N. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych (zł) 2)2
…..rok (zł)
LP
…..rok (zł)
Razem narastająco w latach (zł)
Rodzaje kosztów
Planowane Poniesione
Planowane
Poniesione
Planowane
Koszty bezpośrednie, w tym:
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
I 2. Inne koszty realizacji projektu
(łącznie z kosztem zakupu lub
wytworzenia aparatury
naukowo - badawczej)
II Koszty pośrednie
Koszty ogółem finansowane przez
III
NCBiR ze środków na naukę (I+II)
Koszty ogółem finansowane z
IV innych źródeł niż środki na naukę
(wkład własny)
Koszty ogółem (środki z NCBiR +
V
wkład własny) (III+IV)
2)
Główny księgowy/Kwestor
Kierownik projektu
podpis i pieczęć
podpis
Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez właściwe osoby należy przedstawić na odrębnej stronie
Poniesione
O. Wykaz poniesionych kosztów kwalifikowanych
Lp.
Koszty poniesione (zł)
Rodzaje kosztów
1
2
BADANIA NAUKOWE/PRACE ROZWOJOWE**
1
Wynagrodzenia z pochodnymi (W)
2
Aparatura naukowo-badawcza (A)
3
Grunty i budynki (G)
4
Usługi badawcze (E)
5
Inne koszty operacyjne (Op)
6
Dodatkowe koszty ogólne (O)
7
RAZEM:
w tym:
a)
Zarządzanie realizacją projektu
b)
Promocja (wystawy, targi itp.)
Ze środków NCBR
Wkład własny
3
4
P. Podział kosztów pomiędzy Wykonawców
Koszty poniesione
LP
1
Nazwa Wykonawcy
Koszty
planowane
1
2
Ze środków
NCBR
Wkład własny
3
4
Wynagrodzenia
Inne koszty
realizacji
Projektu
Koszty
pośrednie
5
6
7
Przedsiębiorcy
Razem:
2
Jednostki
naukowe
Razem:
3
Inne jednostki
Razem:
RAZEM KOSZTY:
4
R. Wykaz wniosków o płatność dotyczących prac wykonanych w okresie trwania Projektu:
Lp.
Numer Wniosku o płatność
Okres sprawozdawczy
Koszt (zł)
S. Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty finansowania przekazanego przez Centrum –
……zł
Dokumentacja potwierdzająca rozliczenie Projektu znajduje się do wglądu w (adres, osoba
upoważniona, telefon, e-mail):
........................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: (imię i nazwisko, telefon, fax, e-mail)
........................................................................................................................................................
Raport sporządzono w dniu: ………………………………………………
Pieczęć
Lidera/jednostki
Kierownik jednostki
Data
podpis i pieczęć
Główny księgowy/Kwestor
Kierownik projektu
podpis i pieczęć
podpis
Rektor/Dyrektor
Download