raport roczny / końcowy[1]

advertisement
RAPORT ROCZNY / KOŃCOWY1
z realizacji projektu rozwojowego własnego
numer raportu2 :
A. Dane ogólne
Nazwa Jednostki
Adres Jednostki
Numer telefonu/faksu
Adres e-mail
Adres strony www
Kierownik Jednostki
Tytuł naukowy,
stopień naukowy,
imię i nazwisko
Kierownik projektu
Miejsce
zatrudnienia
Numer telefonu
Adres e-mail
B. Informacje o projekcie
Tytuł projektu
Numer projektu
Numer umowy
Słowa kluczowe projektu
Klasyfikacja według OECD
Klasyfikacja według NACE
C. Syntetyczny opis uzyskanych wyników w formie oferty dla przedsiębiorstw
(Tylko w raporcie końcowym – na odrębnej stronie, maks. 2 strony formatu A4, w nagłówku opisu należy podać numer projektu,
tytuł projektu i nazwę jednostki. Treść do ewentualnej publikacji przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw nauki)
D. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych
1
Niepotrzebne skreślić
Numer raportu to: rok kalendarzowy, za który składany jest raport / Rx, gdzie x to liczba porządkowa raportu w kolejności składania (R1, R2,…); w
przypadku raportu końcowego, w miejsce x należy wstawić literę „K”
2
(Odrębny załącznik do raportu końcowego)
E. Wykonane badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe według harmonogramu
Lp.
Nazwa badania przemysłowego (stosowanego) lub pracy
rozwojowej
Rzeczywisty
termin
zakończenia
planowane
poniesione
1
2
3
4
5
Koszty
RAZEM
F. Opis wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych oraz uzyskanych wyników w ramach
poszczególnych zadań harmonogramu (opis w odrębnym załączniku – tylko do raportu rocznego; nie więcej niż 5 stron
formatu A4 na zadanie)
G. Upowszechnianie wyników
1) publikacje w czasopismach recenzowanych
Lp.
Tytuł publikacji
Autorzy
1
2
Wydawnictwo - nazwa,
tom, rok, str
Data złożenia
do druku
rok wydania
Koszt
wydania
(zł)
4
5
6
3
2) inne formy upowszechniania i popularyzacji wyników
3) sposób upowszechniania i udostępniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych zainteresowanym
podmiotom (adres, telefon, e-mail, osoba upoważniona oraz adres strony www)
H. Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu
(w tym instalacji doświadczalnych i prototypów)
Lp.
Rok zakupu
lub
wytworzenia
1
2
Nazwa aparatury
(w tym instalacji doświadczalnych i
prototypów)
3
Koszt
(zł)
Sposób zagospodarowania po zakończeniu
projektu
4
5
Aparatura zakupiona
1
2
Aparatura zakupiona RAZEM
Aparatura wytworzona
1
2
Aparatura wytworzona RAZEM
I. Ocena realizacji projektu przez Jednostkę, w której realizowany jest projekt
1). Czy projekt jest realizowany/został wykonany3 zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy?
2). Opis i uzasadnienie rozbieżności (w oddzielnym załączniku).
J. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych (zł)
Lp.
Rodzaj kosztów
1
2
1
Koszty bezpośrednie, w tym:
1) wynagrodzenia z pochodnymi
2) inne koszty realizacji projektu (łącznie z kosztem
zakupu aparatury naukowo – badawczej)
2
Koszty pośrednie
3
Koszty ogółem finansowane ze środków
finansowych na naukę (1+2)
3
Niepotrzebne skreślić
Kolejne lata od daty rozpoczęcia
Razem
projektu
planowane
poniesione
planowane
poniesione
3
4
5
6
K. Specyfikacja dokumentów potwierdzających poniesione koszty
I
Koszt kwalifikowany
Ogółem
Rodzaj kosztów
Nazwa i NIP wystawcy
Nazwa towaru lub
usługi/pozycja w
dokumencie
Numer księgowy lub
ewidencyjny
Data wystawienia
Nr
Numer zadania
Poniesione koszty (zł)
Badania przemysłowe (stosowane)
RAZEM
II
Prace rozwojowe
RAZEM
OGÓŁEM
L. Suma odsetek uzyskanych od dotacji w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy – …………………zł
(w raporcie końcowym należy wykazać sumę odsetek uzyskanych od dofinansowania od początku realizacji projektu)
1). Dokumentacja potwierdzająca rozliczenie projektu rozwojowego znajduje się do wglądu w (adres, osoba upoważniona, telefon, e-mail)
................................................................................................................................................................................
Niepotrzebne skreślić.
W przypadku sposobu zapłaty „I–Inny” należy w uwagach podać szczegóły sposobu zapłaty
6
W przypadku wskazania źródła finansowania „I–Inne” należy podać szczegóły dotyczące źródła finansowania
4
5
Wnioskowana kwota do
rozliczenia
Kategoria kosztów według raportu
Źródła sfinansowania wydatków
Z–zaliczka, W–własne, K–
kredyt, I–inne6
Dane dokumentu
Sposób zapłaty przez wystawcę
zestawienia G–gotówka, P–
przelew, K–karta, I–inny5
(w okresie od …….. do ……… dla projektu rozwojowego objętego umową nr ……, w tym stanowiącym podstawę do sporządzenia raportu rocznego/końcowego4 )
2). Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: (imię i nazwisko, numer telefonu, fax, e-mail)
................................................................................................................................................................................
Raport sporządzono w dniu:
Pieczęć jednostki
Kierownik jednostki
Główny księgowy/Kwestor
Kierownik projektu
podpis i pieczęć
podpis
Rektor/Dyrektor
Data
podpis i pieczęć
UWAGA
W kolejnych raportach należy przedstawić dane oraz rozliczenie narastająco, z kolejnych lat od daty rozpoczęcia projektu
Download