Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

advertisement
Wydanie: 1
Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT realizuje kompleksowe usługi z zakresu
montażu, remontów urządzeń linii technologicznych oraz montażu i wykonania konstrukcji stalowych.
Do tego celu wykorzystujemy doświadczenie i odpowiedzialną kadrę wykonawczą do realizacji działań
na terenie całego kraju.
Istotą naszej firmy jest oferowanie Klientom usług o stałej, wysokiej jakości, będącego
odzwierciedleniem Jego wymagań i oczekiwań.
Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiej jakości wykonywanych usług oraz wysokiego standardu
bezpieczeństwa pracy.
Ogólne cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
 ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 zrównoważone zdobywanie i umacnianie pozycji rynkowej,
 stała dbałość o poprawę warunków pracy pod kątem jej bezpieczeństwa.
W ramach celów zobowiązujemy się do:
 przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań,
 rozwijanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie oferowanych usług,
 ciągłego doskonalenia działań i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zapobieganie wypadkom przy pracy, eliminowanie chorób zawodowych oraz zdarzeń
potencjalnie wypadkowych,
 ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz uwzględnianie ich roli w działaniach na
rzecz jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 jak najlepszego rozpoznawania wymagań naszych Klientów,
 zapewnienia odpowiednich zasobów do wdrażania, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego
Systemu Zarządzania.
Polityka ZSZ jest uzgodniona, zakomunikowana i zrozumiała wszystkim pracownikom organizacji, jest
stale dostępna dla jej pracowników i Klientów, jest realizowana i poddawana systematycznym
przeglądom.
Połaniec, dnia 17.01.2013 r.
Download