System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju

advertisement
System zintegrowanego zarządzania
dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym
Obecnie władze lokalne stoją w obliczu wielu wyzwao i trudnych decyzji. Chod obserwujemy
nieustanny wzrost wymagao względem zarządzania na poziomie lokalnym, często koncentracja
na rezalizacji bieżących potrzeb mieszkaoców nie uwzględnia długoterminowej wizji
zrównoważonego rozwoju, a podejmowane działania nie zawsze są skoordynowane.
W odpowiedzi na nowe wyzwania, lokalne władze muszą dostosowywad się do europejskich
polityk, krajowych strategii i programów, jak również lokalnych problemów, dostępnych
zasobów i możliwości. Jest to złożone zadanie wymagające dobrej organizacji, odpowiednich
kwalifikacji i dobrze funkcjonującej administracji.
Jeśli zurbanizowana Europa ma osiągnąd zrównoważony rozwój, potrzebuje sprawnych
narzędzi, które ułatwią proces zarządzania zrównoważonym rozwojem i umożliwią faktyczne
przełożenie wielu strategii i programów z poziomu europejskiego i narodowego na działania
prowadzone przez władze na szczeblu lokalnym.
Wierzymy, że system zintegrowanego zarządzania (ang. Integrated Management System – IMS)
ułatwi władzom lokalnym realizację działao niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju. System ten bardzo dobrze obrazuje w jaki sposób miasta i regiony mogą włączyd
aspekty zrównoważonego rozwoju w ich codzienne procesy zarządzania, zidentyfikowad
niezbędne zasoby i rozwiązania by skutecznie stawid czoła pojawiającym się problemom
i wyzwaniom.
System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
System zintegrowanego zarządzania
Model systemu zintegrowanego zarządzania (IMS) został wypracowany i przetestowany
w ramach projektu Managing Urban Europe-25 (2005-2008). IMS jest oparty na systemie EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme - Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu) i normie
ISO 14001. Ponadto uwzględnia on Zobowiązania z Aalborg, jak również rekomendacje Strategii
tematycznej w sprawie środowiska miejskiego (Thematic Strategy on Urban Environment –
TSUE).
Projekt CHAMP wspiera i szkoli miasta i regiony w zakresie wdrażania systemu zintegrowanego
zarządzania. Krajowe centra szkoleo zapewniają wsparcie i pomoc we wdrażaniu IMS oraz
dostarczają przykładów działao podejmowanych na poziomie lokalnym, krajowym
i wspónotowy, które mogą służyd jako inspiracja i zachęta do wdrażania systemu.
Komunikacja
i zarządzanie
Struktura
organizacyjna
Przegląd bazowy
Ewaluacja
i sprawozdawczośd
Ustalanie celów
ZINTEGROWANE
ZARZĄDZANIE
Wdrażanie
i monitoring
Deklaracja
polityczna
System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
Działania w ramach Projektu
 Budowa potencjału organizacji poprzez:
 Kompleksowy pakiet rozwoju potencjału organizacji;
 Rozbudowany program szkoleniowy;
 Krajowe centra szkoleniowe, szkolące i wspierające lokalne i regionalne
władze.
 Podnoszenie świadomości na temat IMS i zrównoważonego rozwoju poprzez:
 Działania w zakresie upowszechniania informacji skierowane do organów
administracji, instytucji, organizacji itp.;
 Organizację regionalnych i międzynarodowych seminariów, szkoleo,
konferencji itp.;
 Obecnośd CHAMP na arenie krajowej i europejskiej;
 Tworzenie sieci specjalistów w zakresie IMS;
 Zapewnianie niskiej emisji CO2 poprzez zarządzanie projektem przy użyciu
platformy internetowej.
Korzyści dla lokalnych i regionalnych władz
CHAMP zachęca lokalne władze do wdrażania IMS i wspomaga je w tym procesie
poprzez:




Ofertę szkoleniową i doradczą Krajowego Centrum Szkoleo CHAMP;
Dostarczenie metodologii skutecznego działania;
Mentoring ze strony miast europejskich, które już wdrożyły IMS;
Wykorzystanie nowych technologii, oszczędnośd finansową i czasu poprzez udział
w wideokonferencjach;
 Możliwośd członkostwa w sieci o zasięgu europejskim.
System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
Partnerzy
W celu promocji IMS w paostwach europejskich utworzone zostalo Europejskie
Partnerstwo (European Partnership for Integrated Sustainability Management) w skład
którego obecnie wchodzi 11 organizacji z 7 krajów.











Ambiente Italia, Włochy
Lake Constance Foundation, Niemcy
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Włochy
Forum of Adriatic and Ionian Cities, Włochy
Foundation of Professional Training in Public Administration in Sibiu, Rumunia
Fundacja Sendzimira, Polska
Lake Balaton Development Coordination Agency, Węgry
ICLEI - Local Governments for Sustainability, Niemcy
Observatory of Sustainability, Hiszpania
SES Efficiency, Hiszpania
Union of the Baltic Cities EnvCom, Finlandia
Finansowanie
Projekt CHAMP jest współfinansowany przez instrument finansowy UE LIFE+ oraz przez
wszystkich partnerów zaangażowanych w Projekt.
System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
Więcej informacji na temat projektu i systemu zintegorwanego zarządzania na rzecz
zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stonie:
www.localmanagement.eu
Projekt CHAMP jest wdrażany w Polsce przez Fundację Sendzimira
Kontakt
W celu uzyskanie więcej informacji na temat działao podejmowanych w ramach projektu
oraz możliwości współpracy prosimy o kontakt:
Biuro Fundacji
Biała 4 lok. 72 A
00-895 Warszawa
tel. 508 082 035
[email protected]
www.sendzimir.org.pl
System zintegrowanego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym
Download