i międzynarodwa interdyscyplinarna konferencja

advertisement
MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Perspektywy na przyszłość
PATRONAT HONOROWY
Poseł do Parlamentu Europejskiego – prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik
Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
19-20 maja 2017 r.
Zabrze
Wydział Organizacji i Zarządzania
Ul. Roosevelta 26-28
Organizator
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
Współorganizatorzy
Urząd Miasta Zabrze
Biura posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego
rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na
przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do
ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:
- 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),
- 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),
- 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),
- 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).
Zapraszamy do współpracy we współtworzeniu tego wydarzenia i podzielenia się
przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować
założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych
generacji.
Proponowane bloki tematyczne:
1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju.
2. Instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.
3. Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
4. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
5. Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
6. Filozofia zrównoważonego rozwoju.
7. Etyka stosowana a zrównoważony rozwój.
8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
9. CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju biznesu.
10. Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.
11. Między ekonomią, ekologią i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego.
12. Praktyczne wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju.
13. Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej.
14. Inne aspekty zrównoważonego rozwoju w zależności od zgłoszeń uczestników.
Język konferencji: polski, angielski
Opłata konferencyjna:
500 PLN lub 125 € – opłata obejmuje, materiały konferencyjne, przerwę kawową,
publikację artykułu w j. polskim lub w j. angielskim w:
– Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie” (lista
B MNiSW - 11 pkt. – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne
recenzje);
Dodatkowo uczestnicy mogą opublikować drugi artykuł w czasopiśmie internetowym
„Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretycznoempiryczne” – http://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/czasopismo.aspx
Ważne terminy:
Do 13 lutego 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wystąpienia
i abstraktu na karcie zgłoszenia
Do 20 lutego 2017 r. – informacja zwrotna od organizatorów o zakwalifikowaniu
referatu do wygłoszenia
Do 28 lutego 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 30 marca 2017 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
Tytułem: „Zrównoważony rozwój 2017”
Zgłoszenie wraz z abstraktem należy przesłać do 13 lutego 2017 roku na adres e-mail:
[email protected] (w tytule wpisać „Zrównoważony Rozwój 2017”)
Organizatorzy planują wydanie publikacji do 19 maja 2017 r.
Zakwaterowanie we własnym zakresie.
Sesje tematyczne:
1. Debiut naukowy 2016 – Zrównoważony rozwój (3 sesje w tym międzynarodowa [Ukraina,
Indie] – przedsięwzięcie jest organizowane od 2009 roku, a od 2016 roku
współorganizatorami są Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i Śląskie
Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
2. Pozostałe sesje tematyczne (wg zgłoszeń).
Komitet organizacyjny:
Dr hab. prof. Pol. Śl. Aleksandra Kuzior (przewodnicząca)
Dr Henryk Kretek (sekretarz kom. org.) [email protected]
Mgr Paulina Kuzior
Mgr Remigiusz Kozubek
Karta zgłoszenia:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Adres do korespondencji:
Afiliacja;
– Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres e-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstract)–
do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do
5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa oraz oświadczenie
opatrzone własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego
artykułu i ponoszę wyłączną
odpowiedzialność za zawarte w nim dane
i informacje .
………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis
Tutaj prosimy wpisać dane instytucji na którą ma być wystawiona faktura VAT, a poniżej jej
NIP.
Brak danych będzie skutkować niewystawieniem faktury.
Standardy edytorskie Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej serii „Organizacja i
Zarządzanie”: http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2013/02/skadanieartykuow.html
Download