Tworzenie strategii rozwoju gminy

advertisement
Tworzenie strategii
rozwoju gminy
Marek Chojnowski
[email protected]
Jak działać w nadchodzącej przyszłości,
aby przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy
swojej gminy?
STRATEGIA
ROZWOJU
mniej sformalizowane
grupy obywateli itp.
STRATEGIA
ROZWOJU
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
DZIAŁANIA:
polityczne
gospodarcze
społeczne
zachowanie równowagi
przyrodniczej
trwałość podstawowych
procesów przyrodniczych
równe
szanse dostępu
do środowiska
współczesnych
i przyszłych
społeczeństw
Zasady Zrównoważonego Rozwoju:
Zasady podstawowe:
czego nie powinniśmy naruszać ?
równego dostępu do środowiska,
w tym sprawiedliwości międzypokoleniowej
wydolności środowiska, czyli nie przekraczania
granic odporności środowiska
Wytyczne:
do czego dążyć … ?
wysokiego poziomu ochrony środowiska przyrodniczego
wysokiego poziomu ochrony środowiska kulturowego
Zasady Zrównoważonego Rozwoju:
Wytyczne:
do czego dążyć … ?
wysokiego poziomu ochrony kapitału ludzkiego,
a zwłaszcza minimalizacji sfer ubóstwa
integracji ładów (środowiskowego, przestrzennego ekonomicznego, społecznego i instytucjonalno-politycznego)
prewencji i przezorności
skuteczności prawnej, technicznej, ekologicznej i efektywności
ekonomiczno-środowiskowej, w tym "zanieczyszczający płaci"
regionalizacji (lokalności) i subsydiarności
partnerstwa i uspołecznienia
Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem
Zarządzanie Strategiczne
decyzje planistyczne - w odniesieniu do wizji i celów ZR
decyzje diagnostyczne - w odniesieniu do stanu ZR
Zarządzanie Operacyjne
decyzje planistyczne - w odniesieniu do zadań ZR oraz narzędzi
i sposobów ich realizacji
polityka
strategia
plan
raport
program
Polityka
Ekologiczna
Polityka
Gospodarcza
Polityka
Zrównoważonego
Rozwoju
Polityka
Przestrzenna
Polityka
Społeczna
Działanie: 1, 2, 3 …..
Wartość
Środowiska
Przyrodniczego
CEL 2
Działanie: 1, 2, 3 …
Działanie: 1, 2, 3 …..
Działanie: 1, 2, 3 …..
TRWAŁOŚĆ ZASOBÓW
PRZYRODNICZYCH
Istota tworzenia Strategii
Zrównoważonego Rozwoju
Zasady tworzenia Strategii
Zrównoważonego Rozwoju
1. Zasada konsensusu
2. Zasada Elastyczności
3. Zasada Otwarcia
Korzyści wynikające z posiadania Strategii
Zrównoważonego Rozwoju
Planowanie
swojej
przyszłości
Patrzenie
całościowo
Realistyczna
ocena mocnych
i słabych stron
oraz szans
i zagrożeń
Umożliwienie
zaangażowania
mieszkańców
Efektywne
gospodarowanie
zasobami
Umożliwienie
stałej oceny
postępów
Instrument
długofalowego
zarządzania
Uspołecznienie podejmowanych decyzji
Dodatkowe efekty
identyfikacja ludzi chcących działać na rzecz rozwoju swojego gminy
zintegrowanie ludzi wokół określonych celów
zwiększenie poczucia tożsamości z lokalnym środowiskiem
dostrzeżenie możliwości realizowania konkretnych zadań przy wykorzystaniu
lokalnych zasobów rozwojowych
aktywne uczestniczenie w programach rozwoju
dostrzeżenie w podejmowanych programach rozwoju lokalnego korzyści
indywidualnych i ogólnospołecznych itp.
Uspołecznienie podejmowanych decyzji
wspólne określenie celów rozwoju pozwoli jak najpełniej
uwzględnić potrzeby mieszkańców oraz możliwości i środki
władz, które mogą być przeznaczone na zaspokojenie tych
potrzeb;
udział mieszkańców przy wyborze celów rozwoju i dróg ich
osiągnięcia wyeliminuje protesty społeczne, które mogą się
pojawić w momencie narzucania przez władze niektórych
rozwiązań;
wspólne określenie celów zapewni świadome zaangażowanie
mieszkańców przy ich realizacji.
Zasady pracy nad budową Strategii
 zaangażowanie różnorodnych uczestników – liderów lokalnych
reprezentujących społeczność gminy;
liderzy lokalni powinni:
– uczestniczyć w warsztatach ukierunkowanych
na rozwiązanie określonych problemów,
– zatwierdzać wyniki każdego kolejnego etapu prac
– przygotowywać wnioski do następnych etapów;
Zasady pracy nad budową Strategii
 praca konsultantów,
którzy będą moderowali przebieg warsztatów i dopracowywali
materiał od strony merytorycznej w okresach pomiędzy
warsztatami;
 uczestnictwo mieszkańców gminy,
którzy muszą być informowani o przebiegającym procesie,
którzy będą mogli wypowiedzieć swoje opinie w ankiecie
dotyczącej problemów lokalnych i celów rozwoju gminy
Proponowany przebieg prac nad Strategią
Powołanie Zespołu Opracowującego Strategię:
I warsztat
 członkowie Rady Miasta;
 lokalni liderzy życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
 konsultanci.
Zapoznanie uczestników z metodologią opracowania strategii.
Proponowany przebieg prac nad Strategią
I warsztat
Zapoznanie z istniejącymi dokumentami strategicznymi
(ogólnymi i branżowymi) na szczeblu krajowym i rejonowym.
Przyjęcie podstawowej struktury dokumentu.
Określenie przez uczestników wizji i problemów rozwoju gminy.
Przeprowadzenie analizy SWOT.
Wypracowanie systemu przepływu informacji o strategii.
Proponowany przebieg prac nad Strategią
II warsztat
Prezentację i przyjęcie wizji i problemów rozwoju gminy.
Opracowanie listy celów szczegółowych rozwoju.
Określenie hierarchii realizacji celów.
Opracowanie systemu zarządzania strategią i monitoringu
realizacji strategii.
Badania Ankietowe
Proponowany przebieg prac nad Strategią
Zasięgnięcie opinii na temat poszczególnych rozwiązań
przyjętych podczas warsztatów:
na ile trafne są dokonywane przez Zespół wybory;
czy elementy opracowywanej strategii są przez mieszkańców
akceptowane;
konfrontacja odczuć mieszkańców z dokonaną przez Zespół
oceną obecnej sytuacji gminy;
określenie: – najważniejszych problemów, – pożądanego stanu,
– najważniejszych kierunków rozwoju, – celi do osiągnięcia.
Proponowany przebieg prac nad Strategią
III warsztat
Prezentacja wyników ankiety wśród mieszkańców gminy.
Przyjęcie dotychczasowych ustaleń strategii biorąc
pod uwagę wyniki ankiety
Audit Zrównoważonego Rozwoju
Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
diagnozują stan
zrównoważonego
rozwoju w gminie
monitorują,
czy opracowany
dokument strategii
rozwoju gminy
jest strategią
zrównoważonego
rozwoju
oceniają,
czy cele strategiczne
zrównoważonego
rozwoju gminy
są realizowane
Audit Zrównoważonego Rozwoju
Cechy Auditu Zrównoważonego Rozwoju
niezależny
kompleksowy
obiektywny
porównywalny
Audit Zrównoważonego Rozwoju
Korzyści z Auditu Zrównoważonego Rozwoju
niezależna, oparta na analizie wskaźnikowej
diagnoza realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
ocena stanu zrównoważonego rozwoju w odniesieniu
do innych gmin, średniej krajowej, wymagań prawa itp.,
wskazanie najważniejszych działań do realizacji
Proponowany przebieg prac nad Strategią
IV warsztat
Prezentację wskaźników oraz wyników auditu
zrównoważonego rozwoju (opcjonalnie).
Przyjęcie zapisów zarysu planu operacyjnego.
Przyjęcie zapisów dotyczących realizacji strategii.
Przyjęcie zapisów dotyczących monitoringu strategii
Monitoring realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
BIEŻĄCY
WYDZIAŁ
WSKAŹNIKI
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
OKRESOWY
WYDZIAŁ,
Zespół
Opracowujący
Strategię
PREZYDENT,
BURMISTRZ,
WÓJT
BADANIA ANKIETOWE
WARSZTATY
SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW
W REALIZACJI STRATEGII
Dziękuję Państwu za uwagę
Download