Główny Urząd Statystyczny / Zrównoważony rozwój / Agenda

advertisement
Główny Urząd Statystyczny
Portal Informacyjny
Agenda Rozwoju 2030
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata,
zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie
pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals),
których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.
Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji koordynowanych w ramach
Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Panel Wysokiego Szczebla w sprawie Agendy Rozwoju po roku 2015
(High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda – HLP). HLP ogłosił rekomendacje dla kolejnego
globalnego planu rozwoju, wzywając wybitne osobistości z całego świata do stworzenia nowego globalnego
partnerstwa na rzecz wyeliminowania ubóstwa i transformacji gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.
Rekomendacje znalazły odzwierciedlenie w raporcie z 30 maja 2013 r. pt. Nowe Globalne Partnerstwo:
Wyeliminowanie ubóstwa i transformacja gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (A New Global
Partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable development). Raport dał podwaliny
do sformułowania założeń Agendy, która została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Jej
przyjęcie miało miejsce podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25-27 września 2015 r., w siedzibie
ONZ w Nowym Jorku. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz
powiązanych z nimi 169 zadań (targets), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami.
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
W związku z koniecznością wypracowania ram wskaźnikowych służących monitorowaniu celów SDG na poziomie
globalnym powołano grupę ekspertów pn. Inter-agency Expert Group on SDG Indicators. Składa się ona z państw
członkowskich oraz – w charakterze obserwatorów – agencji regionalnych i międzynarodowych (lista członków
IAEG-SDGs). Zaproponowana przez IAEG-SDGs lista wskaźników została zaakceptowana przez Komisję Statystyczną
NZ w marcu 2016 r., podczas 47. Sesji Plenarnej. Rok później, podczas 48. Sesji Plenarnej, przyjęto zrewidowaną
listę wskaźników. Lista wskaźników ma charakter otwarty i jest ciągle rozwijana i modyfikowana.
Baza ONZ udostępniająca globalne wskaźniki monitorujące cele SDG
Baza zapewnia dostęp do danych zgromadzonych przez system ONZ w ramach przygotowań do rocznego raportu
Sekretarza Generalnego ONZ pt. Postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Progress towards the
Sustainable Development Goals). Rozwój bazy będzie stałym postępującym procesem.
Rola statystyki publicznej w procesie monitorowania celów Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
Proces uzgadniania Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej celów wskazał na wyraźną potrzebę
zaangażowania w to przedsięwzięcie statystyki publicznej. Statystyka publiczna, jako dysponent wysokiej jakości
mierników statystycznych oraz wiedzy eksperckiej w tym zakresie, jest w stanie pełnić kluczową rolę
koordynacyjną w procesie monitorowania. Gwarantując dostęp do rzetelnych wskaźników i ciągłość informacyjną,
oficjalne statystyki służą monitorowaniu postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Od wielu lat polska statystyka publiczna dokłada wszelkich starań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy i
promocją tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem. W tym celu podejmowane są różnego rodzaju
działania, których zakres wpisuje się w inicjatywy międzynarodowe. Wynikiem tych prac jest zestaw wskaźników
monitorujących zrównoważony rozwój w Polsce na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ich analizę
wydatnie wspomaga dedykowana Aplikacja wyposażona w narzędzia pozwalające na wizualizację danych w postaci
tablic, wykresów oraz map.
Mając na uwadze wyzwania związane z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, w przyszłości Aplikacja
będzie również wykorzystywana na potrzeby monitorowania celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez
rządowe gremia na poziomie krajowym.
Download