Rozwój, współpraca i edukacja globalna

advertisement
Rozwój, współpraca
i edukacja globalna
Szkolenie „Sprawiedliwość globalna naszą codziennością” – IX-X.2015
Czym jest edukacja globalna?
●
●
„Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i
wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie
istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej
celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła
wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości”. - CEO
„Edukacja rozwojowa dąży do uświadomienia ludziom
nierówności bogactwa i ubóstwa na świecie, przyczyn tej
nierówności i potrzeby zrównoważonego rozwoju. Stara się ona
rozwijać umiejętności towarzyszące postępowi na rzecz
bardziej sprawiedliwego i stabilnego świata.” - Development
Education Association
Jakie są cele edukacji globalnej?
zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
●poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa
●ochronę praw człowieka
●zapewnienie zrównoważonego rozwoju
●budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych
pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa
●przedstawianie perspektywy globalnego Południa
●kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw
●przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
●ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu
globalnych procesów na jednostkę.
●
Czym jest rozwój?
Idea „postępu”
Judeochrześcijańska koncepcja czasu (A. Flis, S. Kapralski)
Europejska kultura (D. Landes)
Sekty gnostyckie (S. Eisenstadt)
Rozwój – paradygmat zimnowojenny
Koniec zimnej wojny: 1990-92 r.
Symboliczny rok 1990 - będzie występował jako rok odniesienia w
bardzo wielu deklaracjach ONZowskich.
Wskaźnik Rozwoju Społecznego
●
Prace Amartyi Sena i Mahbuba ul Haq
Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro – 1992 r.
●
Ramowa konwencja NZ w sprawie zmian klimatu
●
Konwencja w sprawie zachowania bioróżnorodności
●
Agenda 21 – wdrażanie zrównoważonego rozwojuom młodszym.
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
1. Średnia długość życia,
2. Poziom wykształcenia (średnia ilość lat w szkole),
3. PKB na mieszkańca (wg siły nabywczej).
Zmiany klimatu i koncepcja
zrównoważonego rozwoju
Rozwój jako wolność lub szczęście
●
●
●
Amartya Sen „Rozwój jako wolność”
Human Development Index - HDI (Wskaźnik Rozwoju
Społecznego)
Sustainable Development Index (Wskaźnik Rozwoju
Zrównoważonego)
●
Happy Planet Index (Indeks Szczęśliwej Planety)
●
Gross National Happiness (Szczęście Narodowe Brutto)
Gdzie jest Polska na skali rozwoju?
Wskaźnik Rozwoju Społecznego
Wskaźnik Rozwoju Zrównoważonego
Wskaźnik Szczęśliwej Planety
Koncepcje rozwoju: podsumowanie
●
Pojęcie narodziło się w Europie
●
Oświeceniowa idea postępu
●
Kolonializm
●
Wojna światów
●
Rozwój Azji Wschodniej i wielość modernizacji
●
Zmiany klimatu i pojęcie rozwoju zrównoważonego
●
Rozwój jako wolność i jako szczęście
●
Oddanie rozwoju we własne ręce
Download