25 lat Instytutu na rzecz Ekorozwoju

advertisement
Instytut na rzecz
Ekorozwoju
Andrzej Kassenberg
Wojciech Szymalski
25 LAT
Instytut na rzecz Ekorozwoju

372 projekty i tematy

302 publikacje i opracowania

130 pracowników i współpracowników
DEFINICJA
THINK - TANK
To ważne i kluczowe instytucje
dla budowy społeczeństwa
obywatelskiego, zasad demokracji i
gospodarki rynkowej, zwłaszcza w
okresie zmian i transformacji.
THINK - TANK
THINK – TANK co to znaczy?

działanie w oparciu o podstawowe wartości i zasady;

alternatywne źródło informacji, badań i opinii;

niezależny punkt poglądów i orientacji non-profit;

koncentracja się na kwestiach polityk w celu
zrównoważenia punktu widzenia administracji publicznej;

nie przynależność do żadnej partii politycznej;

niezależne forum debat, źródeł innowacyjnych rozwiązań i
zaleceń.
MISJA
W interesie przyszłych
pokoleń
POŻYCZYLIŚMY ZIEMIĘ
OD NASZYCH WNUKÓW
INSTYTUT
Przesłanie i definicja
Art. 5 Konstytucji R.P.
Rzeczpospolita Polska
…… zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska
Zrównoważony rozwój – rozumie się przez to taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
INSTYTUT
Siły napędowe zrównoważonego
rozwoju w Polsce
(słowa kluczowe)
ENERGETYKA
•
•
•
•
poszanowanie
efektywność
rozproszona
odnawialna
TRANSPORT
•
•
•
•
•
ograniczoność
niezmotoryzowany
szynowy
zbiorowy
efektywność
TERENY
WIEJSKIE
• trwałość
powiązań
• jakość produktu
• dbałość o
środowisko
• działalność
pozarolnicza
MIASTA
•
•
•
•
zwartość
dostępność
żyjące, z historią
integracja z
otoczeniem
• godziwe
warunki
INSTYTUT
Siły napędowe zrównoważonego
rozwoju w Polsce
(słowa kluczowe)
NATURA (w tym
2000)
OCHRONA KLIMATU
• różnorodność
biologiczna
• funkcjonalność
powiązań
• lokalna
gospodarka
• zielone miejsca
pracy
• limity emisji
• adaptacja
• interes przyszłych
pokoleń
• system
podtrzymujący
życie
JAKOŚĆ ŻYCIA
(miejsca pracy)
• zdrowie fizyczne,
psychiczne i
społeczne
• zielone
• usługi
niematerialne
INSTYTUT
Siły napędowe zrównoważonego
rozwoju w Polsce
(słowa kluczowe)
KONKURENCYJNOŚĆ
• uczciwe warunki
• koszty zewnętrzne
• eliminacja subsydiów
• zielona gospodarka
INWESTOWANIE
(sekwencja)
• wykorzystanie
istniejących
zdolności
• modernizacja
• zastosowanie ICT
• nowe zdolności
OCENY
ZRÓWNOWAŻENIA
(w tym strategiczne)
• uspołecznienie
(współtworzenie)
• wskaźniki
zrównoważenia
• limity
zanieczyszczeń i
zasobów
• jakość życia,
środowiska
INSTYTUT
Kluczowe ślady
Idee i narzędzia
 Przestrzeń
ekologiczna
Zielone banki
 Odmaterializowanie
produkcji i konsumpcji
 Prywatyzacja
a ekorozwój
 Ochrona
klimatu
?
Strategiczne
oceny
dokumentów
 Ekologiczna
reforma
podatkowa
 Likwidacja
subsydiów
antyekologicznych
 Społeczne formy
ochrony przyrody
 Ekoinnowacje
INSTYTUT
Kluczowe ślady
Alternatywy
 TRANSPORT
 ENERGETYKA
 NISKOEMISYJNA
POLSKA
INSTYTUT
Kluczowe ślady
ZIELONA Integracja
 Integracja europejska a
zrównoważony rozwój
 Natura 2000 – produkt
lokalny
 Ekoturystyka ekologizacja turystyki
 Zrównoważony
rozwój lokalny
 Standardy turystyki
przyrodniczej
 Zrównoważony rozwój
terenów wiejskich
 Zielone miejsca
pracy
 Agroturystyka
 Zielone Płuca
Polski
 Strategia adaptacji
miasta do zmian
klimatu
 Zielone Płuca
Europy
INSTYTUT
INSTYTUT TO LUDZIE
Andrzej Kassenberg prezes, założyciel (robi zdjęcie); Krzysztof
Kamieniecki - wiceprezes, założyciel; Zbigniew Bochniarz - założyciel;
Ewa Borkowska; Marta Kaczyńska; Jolanta Kamieniecka; Wojciech
Stodulski; Elżbieta Usińska; Barbara Szymczak; Barbara WągrowskaKrawczyk; Marcin Warszewski; Grażyna Weclich; Bożenna Wójcik
INSTYTUT
WŚRÓD LUDZI
 Koalicje
 90 debat
klimatycznych
 Dostęp do informacji
 Badania świadomości
ekologicznej
 Ubóstwo energetyczne
 WorldCafe
 Wzmacnianie NGO
 Edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju
INICJATYWY
FORMUŁA 4P
INICJATYWY
Wzmocnienie lokalnego rozwoju
INICJATYWY
Budowanie klimatu dla klimatu
Warszawa
INICJATYWY
Współdziałanie z biznesem
INICJATYWY
Czym skorupka za młodu...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
Andrzej Kassenberg
Wojciech Szymalski
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Download