Scenariusz lekcji biologii

advertisement
Scenariusz lekcji biologii
Temat:
Idea rozwoju zrównoważonego
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
W zakresie wiedzy:

Znajomość idei oraz podstawowych zasad rozwoju zrównoważonego
W zakresie umiejętności:



Praca w zespole
Tworzenie schematów ukazujących ideę ekorozwoju
Tworzenie haseł piętnujących szkodliwą dla przyrody działalność człowieka oraz
nawołujących do ochrony przyrody
W zakresie postaw:


Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży
Podejmowanie działań propagujących ideę rozwoju zrównoważonego
Materiały pomocnicze: arkusze papieru, flamastry, dokumenty Deklaracji z Rio- po jednej
dla grupy, kaseta video, odtwarzacz. Zastosowane metody to praca w grupach, pogadanka i
elementy wykładu.
Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. Ma charakter uniwersalny- może być
wykorzystany w pracy z uczniami na lekcjach wychowawczych, biologii czy geografii.
Faza pierwsza
Formułowanie definicji rozwoju zrównoważonego. Nauczyciel prowadzi pogadankę
posługując się pytaniami.
1. Czym zajmuje się ekologia?
2. Jakie działania nazwiecie proekologicznymi?
3. Czy człowiek zależy od środowiska i czy na nie wpływa?
4. Jakie zauważyliście przejawy negatywnego wpływu człowieka na środowisko?
5. Czy ten stan wam odpowiada?
6. Co można zmienić , z czego zrezygnować aby poprawić stan środowiska?
7. Czy chcielibyście zrezygnować z energii elektrycznej, ogrzewanych mieszkań
samochodów i innych zdobyczy cywilizacji?
8. Jak więc rozwijać się ale w taki sposób aby nie szkodzić przyrodzie i następnym
pokoleniom?
Na te pytania próbowano odpowiedzieć sobie na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w
czerwcu 1992r.179 państw uczestników konferencji przyjęło ogólnoświatowy program
Agenda21.Jest to program mający doprowadzić do osiągnięcia dwóch celów: wysokiej
jakości środowiska i stabilnej gospodarki wszystkich krajów. Na światowym forum w Rio
przyjęto5 ważnych dokumentów:
 Deklarację „Środowisko i rozwój”
 Agendę 21
 Deklarację dotyczącą zagospodarowania, ochrony i rozwoju zasobów leśnych
 Konwencję ramową ONZ o zmianach klimatu
 Konwencję o bioróżnorodności
Uczniowie zapoznają się z treścią dokumentu deklaracji „Środowisko i Rozwój”.
Nauczyciel pomaga uczniom zrozumieć założenia dokumentu .
Faza druga
Uczniowie tworzą plakat , schemat lub rysunek obrazujący ideę rozwoju
zrównoważonego.
Faza trzecia
Ocena pracy uczniów i podsumowanie zajęć.
Zadanie domowe
Na podstawie filmów : „Wyręb”, „Połów”, „Efekt cieplarniany” ułóż wiersz, hasło lub
piosenkę zachęcającą do ochrony zasobów przyrody.
mgr Barbara Karpowicz- Toczek
nauczyciel biologii
Download