Rada UE - Europa EU

advertisement
Rada UE
PRESS
PL
KOMUNIKAT PRASOWY
340/17
7.6.2017
Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – UE i
państwa członkowskie podpisują wspólną strategię na
rzecz wyeliminowania ubóstwa
Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały dziś strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość
europejskiej polityki rozwoju. Ten „Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi nową wspólną wizję i
plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Ta wspólnie opracowana strategia w formie wspólnego oświadczenia została podpisana dzisiaj podczas corocznych,
trwających dwa dni Europejskich Dni Rozwoju przez premiera Malty Josepha Muscata w imieniu Rady i państw członkowskich,
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Federicę
Mogherini i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego.
Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju stanowi kompleksowe wspólne ramy europejskiej współpracy na rzecz rozwoju.
Po raz pierwszy ma on zastosowanie w całości do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich,
które są zdeterminowane, by ściślej ze sobą współpracować.
W nowym konsensusie stanowczo potwierdzono, że likwidacja ubóstwa pozostaje głównym celem europejskiej polityki na rzecz
rozwoju. Konsensus uwzględnia w pełni wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju i tym samym
dostosowuje działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która jest
również przekrojowym wymiarem globalnej strategii UE.
Europejscy przywódcy podjęli zobowiązania w trzech dziedzinach:
1. Uznają oni silne powiązania między różnymi elementami tych działań, obejmującymi rozwój, pokój i bezpieczeństwo,
pomoc humanitarną, migrację, środowisko i klimat, jak również kwestie przekrojowe, takie jak: młodzież; równość płci;
mobilność i migracja; zrównoważona energia i zmiana klimatu; inwestycje i handel; dobre rządy, demokracja,
praworządność i prawa człowieka; innowacyjne zaangażowanie we współpracę z bardziej zaawansowanymi krajami
rozwijającymi się oraz mobilizacja i wykorzystywanie zasobów krajowych.
2. W ramach tego nowego konsensusu przyjmuje się ponadto kompleksowe podejście do środków wdrażania poprzez
połączenie tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami, a także rozsądne strategie polityczne i wzmocnione
podejście w kwestii spójności polityki, przypominając, że współpracę UE na rzecz rozwoju zawsze należy postrzegać w
kontekście własnych wysiłków podejmowanych przez kraje partnerskie UE. Przedmiotowy konsensus stanowi dla UE i jej
państw członkowskich podstawę do zaangażowania się w bardziej innowacyjne formy finansowania rozwoju,
wykorzystanie inwestycji sektora prywatnego i zmobilizowanie dodatkowych zasobów krajowych na rzecz rozwoju.
3. UE i jej państwa członkowskie będą zawierać bardziej zindywidualizowane umowy partnerstwa z szerszym gronem
zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i krajami partnerskimi, na wszystkich
etapach rozwoju. Ponadto zoptymalizują jeszcze bardziej wdrażanie tych partnerstw w terenie poprzez lepszą współpracę,
z uwzględnieniem odnośnej przewagi komparatywnej poszczególnych państw.
Kontekst
Europa jest światowym liderem w zakresie rozwoju jako największy na świecie darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej. Nowy
konsensus europejski w sprawie rozwoju został uzgodniony wspólnie przez wszystkie instytucje europejskie i wszystkie państwa
członkowskie UE w otwarty i przejrzysty sposób, również po konsultacji z innymi partnerami. Stanowi on reakcję Unii na
dzisiejsze globalne tendencje i wyzwania, dostosowując działania zewnętrzne UE do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju
2030.
Agenda 2030 została przyjęta przez społeczność międzynarodową we wrześniu 2015 r., a jej zasadniczą treść stanowi 17 celów
zrównoważonego rozwoju i powiązanych celów szczegółowych, które będą realizowane do 2030 r. Po uwzględnieniu wyników
innych międzynarodowych szczytów i konferencji, które odbyły się w 2015 r. w Addis Abebie i w Paryżu, społeczność
międzynarodowa dysponuje teraz nowymi ambitnymi ramami współpracy wszystkich państw w zakresie wspólnych wyzwań. Po
raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju mają powszechne zastosowanie do wszystkich krajów, a UE jest zdeterminowana,
by być liderem w ich wdrażaniu.
W dniu 22 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją koncepcję strategicznego podejścia do kwestii
zrównoważonego rozwoju w Europie i na całym świecie, w tym wniosek Komisji dotyczący nowego konsensusu. Od tego czasu
Parlament Europejski, Rada pod przewodnictwem Malty i Komisja zaangażowały się w serię intensywnych rozmów
międzyinstytucjonalnych mających na celu uzgodnienie nowej wspólnej wizji polityki rozwoju, która będzie stanowiła odpowiedź
na Agendę 2030 i inne wyzwania globalne.
Dzięki swojej polityce zewnętrznej i innym realizowanym strategiom politycznym Europa jest liderem, jeśli chodzi o
zrównoważony rozwój i Agendę 2030.
Więcej informacji:
Wspólne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego, przewodniczącego Rady Unii
Europejskiej Josepha Muscata, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i wysokiej przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Federiki Mogherini.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press
Download