Java Printing

advertisement
IMS S.A.
RB 2 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
2
/
2016
2016-01-18
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych
w roku obrotowym 2016:
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – dnia 23.02.2016 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – dnia 16.05.2016 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – dnia 14.11.2016 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – dnia 29.08.2016 r.
3. Raport roczny – jednostkowy za 2015 rok – dnia 27.04.2016 r.
4. Raport roczny – skonsolidowany za 2015 rok – dnia 27.04.2016 r.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą
zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka
nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2016 r.
IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
02-819
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Puławska
366
(ulica)
(numer)
+48 22 870 67 76
+48 22 870 67 33
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.ims.fm
(e-mail)
(www)
525-22-01-663
016452416
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-01-18
Piotr Bielawski
Wic eprezes Zarządu
2016-01-18
Dariusz Lic hacz
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Download