Java Printing - Energoinstal SA

advertisement
ENERGOINSTAL S.A.
RB 1 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
1
/
2017
2017-01-11
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych
w 2017 roku:
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 25 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 23 listopada 2017 r.
II. Raport półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 7 września 2017 r.
III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok 2016 - 30 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 30 marca 2017 r.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte
będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia ENERGOINSTAL S.A. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu
kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOINSTAL S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
40-203
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Katowice
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Al. Roździeńskiego
188d
(ulica)
(numer)
+48 032 7357200
+48 032 7357257
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.energoinstal.pl
(e-mail)
(www)
6340128877
271076705
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2017-01-11
Mic hał Więcek
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
ENERGOINSTAL S.A.
2017-01-11
Luc jan Noras
RB 1 2017
Członek Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download