Java Printing

advertisement
MNI
RB 4 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
4
/
2015
2015-01-28
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
MNI
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w roku 2015.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do
publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Emitenta w roku 2015:
1. Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku (QSr_IV/2014) – w dniu 26 lutego 2015 roku;
2. Jednostkowy raport roczny (R_2014) oraz skonsolidowany raport roczny (RS_2014) za 2014 rok – w dniu 30
kwietnia 2015 roku;
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku (QSr_I/2015) – w dniu 14 maja 2015 roku;
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku (PSr_2015) – w dniu 27 sierpnia 2015 roku;
5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku (QSr_III/2015) – w dniu 12 listopada 2015 roku.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie
publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,
poz. 259 z późn. zm.).
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
Telekomunikacja (tel)
MNI
(skróc ona nazwa emitenta)
00-503
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Żurawia
8
(ulica)
(numer)
583 37 21
627 09 14
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.mni.pl
(e-mail)
(www)
722-00-03-300
450085143
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
MNI
RB 4 2015
2015-01-28
Andrzej Piec hocki
Prezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download