Java Printing - Izo-Blok

advertisement
IZOBLOK S.A.
RB 3 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
3
/
2017
2017-05-10
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka", „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości
terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne :
- raport za I kwartał 2017/2018 roku - 26 września 2017 r.
- raport za III kwartał 2017/2018 roku - 26 marca 2018 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017/2018 roku - 26 styczeń 2018 r.
3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za 2016/2017 rok - 18 sierpień 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2016/2017 rok - 18 sierpień 2017 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. (DZ.U. Nr 33 poz. 259 ) („Rozporządzenie”) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował
skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2016/2017 roku oraz II kwartał 2017/2018
roku.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki
(http://www.izoblok.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe-espi).
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. Nr 33 poz.259 ) w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
41-503
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Chorzów
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Kluczborska
11
(ulica)
(numer)
+48 32 772 57 01
+48 32 772 57 00
(telefon)
(fax)
www.izo-blok.pl
(e-mail)
(www)
626-24-91-048
276099042
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IZOBLOK S.A.
RB 3 2017
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2017-05-10
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards