Java Printing

advertisement
VARIANT S.A.
RB 2 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
2
/
2016
2016-01-29
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
VARIANT S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Spółki VARIANT S.A. informuje o terminach przekazywania do
publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku:
1. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 29 lutego 2016 roku
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku
3. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 29 kwietnia 2016 roku
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II
kwartał 2016 roku. Zarząd Emitenta informuje również, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio: kwartalną
informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych.
VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VARIANT S.A.
Handel (han)
(skróc ona nazwa emitenta)
31-319
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Kraków
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Czerwieńskiego
3B
(ulica)
(numer)
+48 12 636 99 44
(telefon)
(fax)
c [email protected]
www.variant.pl
(e-mail)
(www)
677-100-70-78
350757002
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2016-01-29
Demetriusz Kurosad
Członek Zarządu
Demetriusz Kurosad
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Download