Raport z postępu rzeczowo

advertisement
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego I kwartał 2017 r.
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
2.
Beneficjent projektu
3.
4.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
5.
Termin realizacji projektu
6.
7.
Akty prawne
Postęp finansowy
8.
Postęp rzeczowy
Opis
Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów
realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli
uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Brak
Jedynym interesariuszem projektu jest operator systemu poboru opłat Viatoll
działający w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
(dalej GDDKiA). W 2011 r. zawarto z GDDKiA porozumienie o współpracy w
ramach kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej na podstawie
którego GITD jest zobowiązany do przekazywania do operatora systemu
informacji o wynikach weryfikacji przekazywanych naruszeń. Z uwagi na brak
bezpośredniego wpływu GITD na operatora systemu wszelkie zmiany interfejsu
wymagają wielomiesięcznych ustaleń.
kwiecień 2011 r. – aktualnie do 10 lipca 2017 r. (po zakończeniu umowy z
obecnym wykonawcą planowana jest kontynuacja projektu)
Brak
•
wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych
postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia
(w tym podpisane umowy) - 6 669 556,92 zł brutto,
•
wartość umów podpisanych;
o ASSECO POLAND S.A. od 04.04.2011 do 31.12.2011 – 548 580 zł. brutto,
o ASSECO POLAND S.A. od 20.10.2011 do 30.12.2011 – 249 690 zł brutto,
(umowa dotyczyła również systemu ST CEN),
o ESAPROJEKT SP. Z O.O. od 26.03.2012 do 31.12.2012 – 516 600 zł.
brutto,
o ISOLUTION SP. Z O.O. S.K.A. od 01.03.2013 do 01.03.2014 – 539 970 zł.
brutto,
o ISOLUTION SP. Z O.O. S.K.A. od 10.07.2014 do 10.07.2017 – 3 899 100 zł.
– 4 499 094 zł. brutto,
Razem 6 353 934 zł. brutto.
•
wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom – 4 887 473 zł.
brutto,
•
całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających
wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu) –
5 203 095,92 zł brutto
Do najważniejszych zadań w realizowanych przez projekt należy:
1. Stworzenie interfejsu do pobierania danych o naruszeniach
(wykonano),III kwartał 2011 r., modyfikacja - II kwartał 2015 r.
2. Stworzenie interfejsu do pobierania danych z systemu CEPiK
(wykonano) III kwartał 2011 r.,
3. Stworzenie interfejsu do pobierania danych z systemu CEPiK 2.0 (w
trakcie wytwarzania),
4. Budowa aplikacji realizującej następujące procesy związane z kontrola
opłaty elektronicznej:
a. weryfikację informacji o odnotowanych naruszeniach, III
kwartał 2011 r. modyfikacja – I kwartał 2014 r.
b. wsparcie pracowników GITD w prowadzeniu postępowania
administracyjnego i wydawania decyzji (I kwartał 2015 r.
postępowania pierwszoinstancyjne, III kwartał 2015
postępowanie odwoławcze), IV kwartał 2016 postępowanie w
trybach nadzwyczajnych),
c. wsparcie pracowników GITD w prowadzeniu rozliczeń wpłat z
tytułu nałożonych kar i podejmowania czynności
zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (III
kwartał 2015 r. wersja podstawowa, III kwartał 2016 r. wersja
5.
6.
rozszerzona, pozostaje w trakcie rozwoju z uwagi na zmiany
uwarunkowań prawnych),
d. wsparcie pracowników GITD w zakresie prowadzonych
postępowań sądowych (II kwartał 2016 r.),
Trwają prace rozwojowe zmierzające do poprawy wydajności i
funkcjonalności procesów oraz ich dostosowania do zmian
ustawowych.
Stworzenie interfejsu do pobierania danych z CEIDG i KRS (w trakcie
analizy potrzeb),
Analiza możliwych kierunków rozwoju systemu (w trakcie realizacji).
W raportowanym kwartale zakończono realizację zadań rozwojowych
przewidzianych na etap 6 projektu wraz z przeprowadzeniem testów
akceptacyjnych i wdrożeniem dla wskazanych poniżej zadań:

Aktualizacja bibliotek składowych infrastruktury aplikacyjnej.
Weryfikacja ergonomii działania komponentów. Migracja serwerów
aplikacyjnych z JBoss 5.1.0 na nowsze wersje.

Rozbudowa raportów

Rozszerzenie zakresu filtrów w SPA, SOE, i pozostałych sekcjach (SPE)

Analiza okresowa mająca na celu zgromadzenie wymagań na kolejny
okres realizacji projektu

Przeprowadzenie wewnętrznych testów penetracyjnych i audytu
bezpieczeństwa oraz wprowadzenie rekomendowanych zmian.

Rozszerzenie interfejsu wymiany danych z Ekancelarią po zmianach w
Ekancelarii

Dodanie możliwości wymuszania na użytkowniku zmiany hasła przez
administratora.

Zmiana numeracji spraw w SPA, WPS i PTN z uwagi na zmiany
regulaminu.

Umożliwienie zarzadzania słownikiem odcinków płatnych z poziomu
aplikacji.

Umożliwienie zamykania spraw SOE i SPE administracyjnie z
ustawieniem stosownego statusu.

Umożliwienie ustalania w poszczególnych decyzjach SPE
harmonogramów przerw w naliczaniu odsetek.

Redekretacja spraw SWD

Archiwizacja danych procesów

Edycja danych decyzji II instancji wprowadzonych z poza systemu i
dodanie audytu tych czynności.

Umożliwienie dodania do sprawy (SWD,SPA,SOE,SPE,WPS,PTN)
dowolnego pliku .pdf jako "dowód w sprawie" bądź "inne" i krótkim
opisem, oraz zapewnienie możliwości usuwania takich plików błędnie
dodanych.

Umożliwienie skopiowania dowolnego pisma (w tym dodanych jako
"dowód w sprawie" patrz zadanie nr E6.D16) znajdującego się w
aplikacji i połączenie go z dowolną sprawą, oraz zapewnienie możliwości
usuwania takich plików błędnie dodanych.

Umożliwić w Ustalaniu ręcznym SWD Tworzenie pism włącznie z Książką
Nadawcza, z obsługa statusu: Reklamacja, ZPO. Utworzenie widoku
Pisma z możliwością filtrowania.

Mając na uwadze pojawienie się nowych zadań rozwojowych wymagających
niezwłocznego dostawania systemu wynikających np. ze zmiany przepisów
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przygotowano propozycje zadań do
realizacji w kolejnym etapie w ramach prawa opcji.
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
W przyszłym kwartale planowane jest Zrealizowanie części nowo
zidentyfikowanych zadań w ramach prawa opcji, przeprowadzenie szkoleń dla
administratorów systemu i przygotowanie do zakończenia obecnej umowy z
wykonawcą.
Z uwagi na konieczność realizacji w ramach nowej umowy zadań rozwojowych nie
związanych z e-usługami, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia
10.
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
11.
Ryzyka i problemy
prawidłowego działania systemu, podjęto decyzje o niedefiniowaniu wymagań w
zakresie e-usług do realizacji w okresie przyszłej umowy.
W zakresie strategii „Sprawne Państwo 2020” między innymi zwiększenie
sprawności instytucji państwowych, oraz efektywne świadczenie usług
publicznych:
Cel 1 - Zwiększenie szybkości prowadzenia postępowań związanych z kontrolą
stacjonarną opłaty elektronicznej – osiągnięto wymagany poziom KPI,
wydawanych jest powyżej 50 dec. miesięcznie przez jednego pracownika
merytorycznego.
Cel 2 - Zwiększenie szybkości weryfikacji informacji o odnotowanych naruszeniach
obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej - osiągnięto wymagany poziom KPI,
95% zapisów ewidencyjnych zweryfikowanych w ciągu 10 dni od przesłania.
Cel 3 - Zwiększenie szybkości podejmowania czynności egzekucyjnych
zmierzających do wyegzekwowania nałożonych kar związanych z naruszeniami
obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej - osiągnięto wymagany poziom KPI,
jeden pracownik merytoryczny może wydać powyżej 25 upomnień dziennie.
Cel 4 - Zwiększenie sprawności i rzetelności raportowania czynności organu
związanych z kontrolą opłaty elektronicznej - osiągnięto wymagany poziom KPI,
utworzono ponad 40 szczegółowych raportów.
Ryzyka:
1. Opóźnienie w projekcie CEPiK 2.0, sposób minimalizowania zagrożenia:
ścisła współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji przy pracach związanych z
wdrożeniem systemu CEPiK 2.0
2. Zmiany organizacyjne sposób minimalizowania zagrożenia: weryfikacja
zasadności przeprowadzanych zmian i ich wpływu na system,
opiniowanie projektowanych zmian,
3. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, sposób
minimalizowania zagrożenia: uczestniczenie GITD w opiniowaniu
projektów zmian i przygotowanie planu realizacji niezbędnych zmian w
celu dostosowania systemu do nowych rozwiązań prawnych,
4. Zmiany w przepisach dotyczących elektronicznego poboru opłat, sposób
minimalizowania zagrożenia: uczestniczenie GITD w opiniowaniu
projektów zmian,
5. Zmiana sposobu uiszczania opłaty elektronicznej wymuszająca zmianę w
kontroli. sposób minimalizowania zagrożenia: ścisła współpraca z
GDDKiA przy ustalaniu zmian lub nowego kształtu systemu,
6. Opóźnienie zmian w zakresie wymiany danych z operatorem systemu
poboru opłat. sposób minimalizowania zagrożenia: ścisła współpraca z
GDDKiA przy ustalaniu wszelkich zmian w zakresie wymianie danych.
Problemy:
1. Brak realnego wpływu na inne projekty z którymi wymagana jest
integracja.
2. Brak wytworzenia stosownych usług po stronie interesariusza mogących
znacznie usprawnić funkcjonalność budowanych aplikacji.
Download