kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa i

advertisement
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 27 stycznia 2016r.
KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ
NA TERENIE GMINY WYDMINY W 2016 ROKU
L.P.
ZADANIE - TEMAT
PODSTAWA DZIAŁANIA
1
2
3
WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONAWCA
4
I KWARTAŁ
I
II
III
5
6
7
TERMIN REALIZACJI
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
8
9
10
11
12
13
UWAGI
IV KWARTAŁ
X
XI
XII
14
15
16
17
1. PLANOWANIE CYWILNE
XX Wojewódzka Olimpiada OC
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z
późn. zm.). Rozporządzenie RM z 25. 06. 2002 r. w
spr. szczeg. zakr. działania Szefa OCK, szefów OC
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.
850). Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 z późn.
zm.)
2
XIX Wojewódzka Spartakiada Drużyn Sanitarnych OC
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z
późn. zm.). Rozporządzenie RM z 25. 06. 2002 r. w
spr. szczeg. zakr. działania Szefa OCK, szefów OC
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.
850). Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 z późn.
zm.)
3
Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w zakresie
obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w
województwie warmińsko-mazurskim
1
4
Aktualizacja gminnych planów zarządzania kryzysowego
Starosta/Wójt
4
Starosta/Wójt
Starosta/Wójt
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26
kwietnia 2007 r. (t.j. Dz. U.z 2013 roku, poz. 1166)
Termin
zgłoszenia
drużyny po
otrzymaniu
regulaminu
olimpiady
10
Do 31
Zgodnie z
cyklem
planowania, po
sporządzeniu
przez powiaty
Wójt
1a. SZKOLENIA
1.
Szkolenie wójtów i burmistrzów “Zadania obronne
realizowane w gminie”
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z
późn. zm.). Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 2013 roku, poz.
1166 z późn. zm.). Rozporządzenie RM z 13 stycznia
2004 r. w spr. szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16,
poz. 150 z późn. zm.). Rozporządzenie RM z 25. 06.
2002 r. w spr. szczeg. zakr. działania Szefa OCK,
szefów OC województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr
96, poz. 850).
Dyrektor WBiZK
Pracownik ds. szkoleń oddziału planowania
cywilnego i szkolenia
Termin
zgłoszenia
drużyny po
otrzymaniu
regulaminu
olimpiady
22-23
L.P.
1
2.
ZADANIE - TEMAT
PODSTAWA DZIAŁANIA
WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONAWCA
2
3
4
Roczna odprawa szkoleniowo-planistyczna
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z
późn. zm.). Rozporządzenie RM z 25. 06. 2002 r. w
spr. szczeg. zakr. działania Szefa OCK, szefów OC
województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz.
850). Rozporządzenie RM z 13 stycznia 2004 r. w
spr. szkolenia obronnego (Dz. U. nr 16, poz. 150 z
późn. zm.)
Starosta,pracownicy JST
I
5
I KWARTAŁ
II
III
6
7
IV
8
TERMIN REALIZACJI
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
V
VI
VII
VIII
IX
9
10
11
12
13
UWAGI
IV KWARTAŁ
X
XI
XII
14
15
16
17
Termin
do
ustalenia
2. BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1
Aktualizacja zestawienia podmiotów o szczególnym
znaczeniu dla funkcjonowania państwa i gospodarki,
ochrony zdrowia, życia lub bezpieczeństwa obywateli
2
Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
3
Aktualizacja baz danych na potrzeby zarządzania
kryzysowego
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611)
4
Wójt
po otrzymaniu stosownego pisma z WBiZK W-M UW
Wójt
W miarę zaistnienia konieczności
Wójt
po uzyskaniu informacji o zmianach
Wójt
W zależności od potrzeb
Aktualizacja planu zarządzania kryzysowego
3. OBRONA CYWILNA
1
Opracowanie planu działania na 2017 rok
po otrzymaniu wytycznych
Wójt
Rozporządzenie RM z 25. 06. 2002 r. w spr. szczeg.
zakr. działania Szefa OCK, szefów OC województw,
powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz. 850).
2
Opracowanie oceny stanu Obrony Cywilnej Powiatu na
dzień 31.12.2015 roku
3
Dokonanie aktualizacji istniejących budowli ochronnych
(schronów i ukryć)
4
Przeprowadzenie wybrakowania sprzętu OC
Ustawa o rachunkowości z 29. 09. 1994 r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 330 z późn. zm. )
Magazynierzy
5
Trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i
Alarmowania
Rozporządzenia RM z 7 stycznia 2013 r. w spr.
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 96)
Szefowie OC miasta i gmin
6
Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu OC
Ustawa o rachunkowości z 29. 09. 1994 r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 330 z późn. zm. )
Magazynierzy
Wójt
15
Wójt
15
X
X
X
Składowanie w
Woj. Mag.
Sprzętu OC w
Elblągu
X
1
1
godz. godz.
17.00 12.00
X
L.P.
1
ZADANIE - TEMAT
PODSTAWA DZIAŁANIA
2
3
Sprawdzanie łączności
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia
2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96)
7
WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONAWCA
4
I
5
I KWARTAŁ
II
III
6
7
IV
8
TERMIN REALIZACJI
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
V
VI
VII
VIII
IX
9
10
11
12
13
UWAGI
IV KWARTAŁ
X
XI
XII
14
15
16
Raz w
tygodn
iu
Wójt, Pracownik ds. OC
17
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards