Zaplanuj sprawozdania finansowe firmy XYZ - e

advertisement
Planowanie finansowe i budżetowanie w przedsiębiorstwie
Zaplanuj sprawozdania finansowe firmy XYZ wiedząc, że:
1) Firma sprzedaje jeden rodzaj wyrobu gotowego, cena sprzedaży wynosi 70 zł za 1 sztukę.
2)Planowana sprzedaż w sztukach wynosi
kwartał 1 = 4 000 sztuk
kwartał 2 = 4 500 sztuk
kwartał 3 = 3 500 sztuk
kwartał 4 = 3 000 sztuk
kwartał 1 (kolejny rok) = 3 500 sztuk
kwartał 2 (kolejny rok) = 4 000 sztuk
3) Cykl należności wynosi 15 dni.
4) Cykl wyrobów gotowych wynosi 45 dni
5) Produkcja wyrobu gotowego wymaga następujących kosztów bezpośrednich:
Materiał A = 2 kg na 1 szt wyrobu gotowego, cena 1 kg = 2 zł, cykl materiału A = 30 dni
Materiał B = 3 kg na 1 szt wyrobu gotowego, cena 1 kg = 3 zł, cykl materiału B = 20 dni
Materiał C = 1 kg na 1 szt wyrobu gotowego, cena 1 kg = 5 zł, cykl materiału C = 10 dni
Robocizna bezpośrednia = 0,5 rh na 1 szt wyrobu gotowego, koszt jednej godziny robocizny bezpośredniej 10 zł
6) Cykl zobowiązań wobec dostawcy materiału A wynosi 30 dni
7) Cykl zobowiązań wobec dostawcy materiału B wynosi 20 dni
8) Cykl zobowiązań wobec dostawcy materiału C wynosi 60 dni
9) Cykl zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wynosi 15 dni
10) Cykl zobowiązań wobec elektrowni wynosi 30 dni
11) Produkcja wyrobu gotowego wiąże się również z poniesieniem kosztów wydziałowych:
Wydział I generuje następujące koszty:
Wydziałowe koszty zmienne (przeliczane są na roboczogodziny)
Materiały (1 zł / 1 rh)
Robocizna (2 zł / 1 rh)
Energia, woda wydziałowe (0.4 zł/rh)
Utrzymanie obiektów (0.2 zł/rh)
Wydziałowe koszty stałe
Wynagrodzenie kierownictwa wydziałów (20.000 zł / kwartał)
Amortyzacja (3.800 zł/kwartał)
Podatki lokalne (2.000 zł/kwartał)
Ubezpieczenia (5.700 zł/kwartał)
Koszty wydziałowe płacone są od razu, bez opóźnień.
12) Firma posiada swoją własną sieć transportową, którą dostarcza wyrób do odbiorców, koszty jej utrzymania
przedstawiono poniżej:
Koszty zmienne
Prowizje handlowe (2 zł / 1 szt wyr got)
Koszty sprzedaży (0,5 zł / 1 szt wyr got)
Koszty stałe (10.000 zł / kwartał)
Koszty sprzedaży rozliczane są bez opóźnień.
13) Bilans zamknięcia poprzedniego kwartału kształtował się następująco:
Bilans na koniec kwartału
K4(-1)
Budynki i urządzenia brutto
210 000 zł
Minus: Zakumulowana amortyzacja
0 zł
Budynki i urządzenia netto
210 000 zł
Wyroby gotowe
0 zł
Materiały
0 zł
Należności handlowe
- zł
Papiery wartościowe
2 000 zł
Środki pieniężne
38 000 zł
Aktywa razem
250 000 zł
K4(-1)
Akcje zwykłe
210 000 zł
Zyski zatrzymane
0 zł
Zobowiązania handlowe
0 zł
Krókoterminowy kredyt bankowy
40 000 zł
Pasywa razem
250 000 zł
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards