Dane techniczne jako informacja publiczna – wyrok WSA

advertisement
Przepisy ustaw ustrojowych (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, art. 8a ustawy o
samorządzie powiatowym i art. ustawy o samorządzie województwa), art. 61 Konstytucji oraz
art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że – w ramach zasady jawności
działania organów władzy publicznej – obywatelom przysługuje prawo do wstępu na
posiedzenia kolegialnych organów władzy. Uprawnienie to obejmuje również możliwość
rejestrowania przez mieszkańców przebiegu tego rodzaju posiedzeń. Nie oznacza ono przy
tym wyłącznie możliwości bezpośredniego udziału w sesjach organów, ale również
możliwość zapoznania się z ich przebiegiem, np. za pośrednictwem transmisji radiowej lub
telewizyjnej. W niektórych jednostkach samorządowych obrady są transmitowane również za
pośrednictwem Internetu. Ich treść jest bowiem informacją publiczną – mieszkańcy mogą
zatem domagać się ich udostępnienia przez organy administracyjne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 19 lutego b.r. orzeczenie, w ramach
którego odniósł się do zakresu informacji związanych z utrwalonym materiałem z sesji rady
gminy, jakie podlegają udostępnieniu obywatelom (sygn. akt II SAB/Wa 622/13). Skargę do
sądu wniósł mieszkaniec gminy K., który we wrześniu 2013 roku wystąpił do wójta z
wnioskiem o udostępnienie (w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej)
między innymi danych dotyczących tego, w jakim systemie, na jakim sprzęcie i przy użyciu
jakiego programu dokonano(przesłanego mu wcześniej na płycie) nagrania nadzwyczajnej
sesji rady gminy. Wnioskodawca domagał się także udzielenia mu informacji o tym, jakie
warunki techniczne musi spełnić sprzęt komputerowy dla odtworzenia przesłanego nagrania.
W odpowiedzi na wniosek, wójt gminy K. poinformował wnioskodawcę, że żądane przez
niego informacje nie stanowią informacji publicznej. Dodał też, że w celu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości związanych z właściwą obsługą sprzętu komputerowego, na którym
miał być odtwarzany plik, należy zasięgnąć porady specjalisty w dziedzinie informatyki lub
zapoznać się z instrukcją obsługi i dokumentacją dołączoną do przekazanego sprzętu. W
konsekwencji, wnioskodawca skierował do sądu administracyjnego skargę na bezczynność
wójta. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, „skarżący wskazał, że objęta wnioskiem
informacja stanowi informację publiczną, bowiem dotyczy trybu i sposobu działania organu
w ramach wypełniania ustawowego obowiązku. Wójt Gminy K. jest zaś podmiotem
zobowiązanym na gruncie U.d.i.p. do jej udostępnienia. Spełniony został zatem zakres
przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zaniechanie udostępnienia żądanej informacji bądź
wydania decyzji o odmowie jej udzielenia, tworzy stan bezczynności.”
Aby rozstrzygnąć spór, sąd administracyjny musiał przede wszystkim ocenić, czy dane,
których udostępnienia domagał się skarżący, rzeczywiście stanowią informację publiczną
zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. WSA przypomniał, że na
gruncie orzecznictwa pojęcie „informacji publicznej” jest rozumiane szeroko. Przyjmuje się
zatem, że jest to „każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a
także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne
w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.” Obowiązek informacyjny nie musi przy tym
pokrywać się z zakresem działania danego podmiotu. Zgodnie z ogólną zasadą, do udzielenia
informacji publicznej są zobligowane podmioty będące w jej posiadaniu, „jednak tylko
wówczas, gdy informacja nie została wcześniej udostępniona wnioskodawcy i nie funkcjonuje
ona w obiegu publicznym.”
Jak wskazał sąd, dane, których żądał skarżący, spełniają kryteria „informacji publicznej”:
dotyczą one sposobu rejestracji obrad rady gminy, odnoszą się zatem do technicznej sfery
działania organu gminy. „W sytuacji, gdy przebieg posiedzeń Rady Gminy K. jest
rejestrowany, to informację publiczną stanowi nie tylko sam zapis dźwiękowy, ale również
informacja na temat warunków (parametrów) technicznych, w jakich dokonano rejestracji
przebiegu danego posiedzenia.” Jak dodał WSA, również dane dotyczące sprzętu i programu,
przy pomocy których nagrano sesję, są informacją publiczną, gdyż dotyczą w istocie
wyposażenia technicznego, a więc majątku, jakim dysponuje jednostka samorządu
terytorialnego. Z tego względu, wójt miał obowiązek udzielić skarżącemu żądanych przez
niego informacji – a niewywiązanie się z tego wymogu oznacza, że organ pozostawał w
bezczynności.
Autor: Anna Krajewska
Źródła: www.samorzad.lex.pl, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji
publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Download