dnia …………….. 20…. r

advertisement
………………………….. dnia …………….. 20…. r.
…………………………………………
/pieczęć firmowa/
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA *)
(dot. usług lub dostaw)
Działając jako przedstawiciel/-e upoważniony/-ieni do reprezentacji Firmy:
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w: …………………………………… ul. …………………………………………
zobowiązuję/-emy się, działając w trybie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednol. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), do oddania do dyspozycji
Wykonawcy – Firmie:
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w: …………………………………… ul. …………………………………………
na czas udziału w realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania Nr ZP/2-NIFC/2012 na:
„Konserwację i serwis instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz automatyki obiektów
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie – Muzeum Fryderyka Chopina,
Centrum Chopinowskie, Łącznik magazynowy” – część I **), część II **), część III **)
- wiedzy i doświadczenia, zdobytych podczas realizacji następujących zamówień
odpowiadających warunkom postawionym przez Zamawiającego, umożliwiającego w pełni
realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Na potwierdzenie należytego wykonania powyższych zamówień przedstawiamy w załączeniu
stosowne dokumenty, które główny Wykonawca musiałby złożyć dla potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zapewniamy, że deklarowany potencjał wiedzy i doświadczenia zachowa obecny poziom
sprawności i kompleksowości przez cały okres realizacji umowy.
…….…………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentacji
*) Zobowiązanie dotyczy wiedzy i doświadczenia w zakresie usług lub dostaw, w przypadku udostępniania tych
elementów w więcej niż jednym przypadku - dla każdego z nich proszę sporządzić odrębne zobowiązanie
**) skreślić części, których nie dotyczy niniejsze zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego
Download