przykładowy wzór opisu rachunku

advertisement
-Przykład-
Prawidłowy opis rachunku (faktury)
Dotyczy zadania pn. „……………………” realizowanego przez …………………………..
(nazwa własna zadania)
(nazwa organizacji)
w terminie od ………. r. do …………. r.
Bilety za przejazd dla grupy 30 uczestników warsztatów podczas wyjazdu do Radia
Merkury w Poznaniu w dniu 10.08.2012 r.
1Płatne
ze środków budżetu Gminy Mogilno w wysokości ……….. zł w ramach umowy
nr …………………... . Kategoria kosztów nr ….. (np. I.2).
Zastosowano przepisy art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych2.
Zatwierdzono pod względem merytorycznym
……………
(data)
………………
(podpis)
Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
……………
(data)
……………..
(podpis)
Pieczęć organizacji oraz pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych (osób, które podpisały
umowę; w przypadku braku pieczęci imiennych czytelne podpisy)
Określenie, kiedy koszt jest pokryty całkowicie ze środków budżetu gminy. W przypadku, gdy wydatek sfinansowany
został przez dwóch lub więcej sponsorów jego wartość należy odpowiedni podzielić, z uwzględnieniem kwoty pokrytej z
dotacji.
2Art. 4. „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro”.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards