jakie zapisy powinna zawierać umowa partnerska na realizację

advertisement
JAKIE ZAPISY POWINNA ZAWIERAĆ
UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU?
Umowa partnerska na realizację projektu powinna zawierać następujące elementy:
1. Podmioty umowy – należy określić organizacje/podmioty, które są stronami umowy.
2. Przedmiot umowy - tytuł projektu, okres jego realizacji i nazwę programu, z którego
projekt został dofinansowany.
3. Status partnerów - kto jest liderem projektu, kto jest partnerem w projekcie.
4. Zakres zadań - wszystkie wyszczególnione etapy projektu oraz zadania w projekcie wraz ze
wskazaniem, który partner jest odpowiedzialny za ich realizację.
5. Płatności - zasady przepływów finansowych w projekcie.
6. Monitoring i kontrola - obowiązki każdego z partnerów, w zakresie dostarczania do Lidera
rozliczeń kosztów ponoszonych w ramach projektu (np. kopii faktur, rachunków, karty
czasu pracy itp.).
7. Sankcje (opcjonalnie) - w umowie można zawrzeć także postanowienia dotyczące
ewentualnych sankcji prawnych i finansowych w przypadku wycofania się z umowy
partnerskiej czy nie wywiązywania się z obowiązków przy realizacji projektu.
8. Postanowienia końcowe – ta ostatnia część umowy powinna zawierać ewentualne
klauzule, wyłączenia, warunki dodatkowe. Integralnym elementem umowy powinno być
określenie liczby kopii, język itp.
9. Data i podpisy – data zawarcia umowy oraz podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania stron umowy wraz z pieczęcią organizacji (zgodnie z tym, jak taką
reprezentację określa KRS).
W ramach części programów grantowych – np. Program FIO czy Program ASOS – dostępne są
wzory umów partnerskich. W przypadku części programów – szczególnie tych
międzynarodowych (np. Erasmus Plus, Europa dla Obywateli) takich wzorów nie ma. Treść
umowy o współpracy partnerzy opracowują we własnym zakresie.
Opracowanie: Agnieszka Dadak
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Bielsko-Biała, 2015
Download