spolka-partnerska-wolny-zawod

advertisement
2
Spółka partnerska Definicja i istota spółki Spółka partnerska jest spółką osobową, którą mogą
utworzyć wspólnicy (zwani
partnerami), wykonujący wolny zawód . Spółka taka może być zawiązana, co do zasady, w
celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być
wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza,
architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, inżyniera
budownictwa, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza,
pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i
tłumacza przysięgłego oraz zawodów wymienionych w odrębnych ustawach.
9
Nazwa firmy spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej
jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i " albo "spółka
partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (może więc brzmieć
np. "Kowalski i , spółka adwokacka" albo „Kowalski i Nowak, adwokacka spółka
partnerska”). Dopuszczalne jest używanie skrótu "sp.p."
W sprawach nieuregulowanych do spółki partnerskiej odpowiednio stosuje si ę przepisy o spółce
jawnej. Powstanie spółki Do powstania spółki wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego oraz wpis do Rejestru . Wpis ma charakter konstytutywny. Prowadzenie spraw i
reprezentacja spółki W kwestii prowadzenia spraw spółki stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące
spółki jawnej.
Odnośnie reprezentacji - jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy partner ma
prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania
spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech
czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa
spółki może przewidywać jeszcze surowsze wymogi powzięcia uchwały.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i
reprezentowanie spółki powierza się zarz ą dowi. Odpowiedzialno ść za zobowi ą zania Każdy
partner odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim maj ą tkiem i solidarnie z
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Partner nie ponosi jednak odpowiedzialno ś ci za zobowi ą
zania spółki powstałe w zwi ą zku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu
w spółce , jak również za zobowiązania
spółki b ę d ą ce nast
Prawo handlowe - spółka parnerska
Spółka partnerska-opracowanie
Spółka partnerska - wykład
Spółka partnerska - charakterystyka
Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards