Wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

advertisement
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
OFERTA GPW
SEGMENTACJA RYNKÓW GIEŁDOWYCH
Michał Urbanowicz
Dział Emitentów
Nowe regulacje obowiązujące
od 1 maja 2004r.
• dopuszczenie do obrotu giełdowego przez
Zarząd Giełdy
• 2 rynki giełdowe:
• podstawowy –kryteria dopuszczeniowe z
rozporządzenia Rady Ministrów
• równoległy – kryteria z Regulaminu Giełdy
• 2 segmenty jakościowe w ramach rynków
• Plus – na rynku podstawowym
• Prim – na rynku równoległym
Warunki dopuszczenia akcji
• rynek podstawowy:
Kryteria dopuszczeniowe określone w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 17 lipca:
• dopuszczenie do publicznego obrotu
• brak ograniczeń zbywalności
• 1 mln Euro – wartość akcji albo kapitałów własnych
• rozproszenie akcji:
- przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach
drobnych akcjonariuszy, lub
- 500.000 akcji o wartości 17 mln Euro w rękach
drobnych akcjonariuszy,
• publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat
obrotowych
Plus - segment rynku podstawowego
Kryteria kwalifikacji określone w Regulaminie Giełdy:
• 3 mln Euro – minimalna wartość akcji w rękach drobnych
akcjonariuszy,
• przynajmniej 25% wszystkich akcji spółki w rękach drobnych
akcjonariuszy lub co najmniej 500 tys. akcji o wart 14 mln Euro
• zobowiązanie się przez emitenta do:
• sporządzania raportów bieżących i okresowych w języku
angielskim (od 01.01.05)
• zorganizowania min 2 spotkań z inwestorami i analitykami w roku
• publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych
• publikacji raportów na stronie internetowej
• stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego
(oprócz zasady nr 20 zawieszonej do końca 2004)
• zawarcia umowy z animatorem (oprócz spółek z WIG20)
Warunki dopuszczenia akcji
• rynek równoległy:
Kryteria dopuszczeniowe określone w
Regulaminie:
• dopuszczenie do publicznego obrotu
• brak ograniczeń zbywalności
• brak postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego wobec emitenta
• brak minimalnych wymogów
wartościowych
Prim – segment rynku równoległego
Kryteria kwalifikacji określone w
Regulaminie:
• zobowiązanie się przez emitenta do:
• zorganizowania min. 2 spotkań z inwestorami i
analitykami w roku
• publikacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych
• publikacji raportów na stronie internetowej
• publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych
Postępowanie dopuszczeniowe
Giełda rozpatruje wniosek uwzględniając:
• sytuację finansową emitenta i jej prognozę
• perspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji
zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowania
• doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady
nadzorczej
• warunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym
charakterem obrotu giełdowego
• interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu
giełdowego
7
Zróżnicowanie rynków
• procedura dopuszczeniowa
• prospekt emisyjny
• obowiązki informacyjne
8
Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r.
pozyskały na rynku blisko 2 mld zł
(1)
Spółka
L.p.
Pierwsze
notowanie akcji
Wartość emisji (zł)
1
ATM GRUPA
2004-02-05
46 800 000
2
PLAST BOX
2004-02-27
17 550 000
3
BETACOM
2004-03-19
12 600 000
4
DGA
2004-04-20
15 400 000
5
GTC
2004-05-06
345 295 605
6
TECHMEX
2004-05-19
90 000 000
7
INTER CARS
2004-05-26
spółka nie przeprowadzała emisji
8
JC AUTO
2004-06-30
67 500 000
9
ARTMAN
2004-07-01
23 750 000
10
HYGIENIKA
2004-07-05
21 000 000
11
SM - MEDIA
2004-07-05
7 500 000
12
CERAMIKA NOWA GALA
2004-07-14
35 000 000
9
Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r.
pozyskały na rynku blisko 2 mld zł
(2)
Spółka
L.p.
Pierwsze
notowanie akcji
Wartość emisji (zł)
13
BROKER FM
2004-07-14
103 329 107
14
ELSTAR OILS
2004-07-16
45 000 000
15
PBG
2004-08-02
96 000 000
16
CAPITAL PARTNERS
2004-08-20
przejście z CeTO
17
COMP RZESZÓW
2004-09-04
42 300 000
18
ATM
2004-09-28
6 600 000
19
TORFARM
2004-30-09
31 050 000
20
BORSODCHEM
2004-10-08
spółka nie przeprowadzała emisji
21
FAM
2004-10-12
16 884 723
22
SWISSMED
2004-10-15
4 284 733
23
WSIP
2004-11-03
spółka nie przeprowadzała emisji
24
PKO BP
2004-11-10
spółka nie przeprowadzała emisji
10
Spółki, które zadebiutowały na GPW w 2004 r.
pozyskały na rynku blisko 2 mld zł
(3)
Spółka
L.p.
Pierwsze
notowanie akcji
Wartość emisji (zł)
25
PEKAES
2004-11-04
120 000 000
26
PRATERM
2004-12-06
90 000 000
27
KOELNER
2004-11-30
77 000 000
28
CCC
2004-12-02
60 800 000
29
TVN
2004-12-07
spółka nie przeprowadzała emisji
30
POLCOLORIT
2004-12-09
48 528 828
31
IVAX
2004-12-10
465 426 591
32
BMP
2004-12-16
43 033 450
33
DWORY
2004-12-20
spółka nie przeprowadzała emisji
34
DROZAPOL PROFIL
2004-12-23
12 800 000
35
MOL
2004-12-22
spółka nie przeprowadzała oferty
36
EUROFAKTOR
2004-12-30
36 000 000
Razem:
1 981 433 037
11
Dziękuję
tel. (0-22) 537-7214
[email protected]
12
Download