Pytania z publicznego prawa gospodarczego

advertisement
Zakres materiału z publicznego prawa gospodarczego
1. Pojęcie prawa gospodarczego.
2. Zasady prawa publicznego gospodarczego.
3. Pojęcie wolności gospodarczej
4. Wolność gospodarcza w Konstytucji RP
5. Prawo Unii Europejskiej (wspólnotowe) w obszarze prawa publicznego
gospodarczego
6. Prawo pierwotne jako źródło prawa publicznego gospodarczego.
7. Prawo wtórne jako źródło prawa publicznego gospodarczego.
8. Podmioty bierne i czynne publicznego prawa gospodarczego
9. Pojęcie działalności gospodarczej
10. Pojęcie przedsiębiorcy
11. Rejestry przedsiębiorców
12. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
13. Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
14. Ewidencja działalności gospodarczej
15. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
16. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze działalności
gospodarczej.
17. Spółki osobowe handlowe jako podmioty prawa publicznego gospodarczego.
18. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jako podmioty prawa
publicznego gospodarczego
19. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
20. Koncesja a zezwolenie
21. Pojęcie koncesji
22. Rodzaje działalności gospodarczej wymagające koncesji
23. Przebieg postępowania koncesyjnego
24. Promesa koncesyjna
25. Regulowana działalność gospodarcza
26. Zezwolenie, licencja, zgoda
27. Przedmiotowe ograniczenia wolności gospodarczej.
28. Podmiotowe ograniczenia wolności gospodarczej.
29. Pojęcie i kryteria kontroli przedsiębiorcy
30. Postępowanie kontrolne
31. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
32. Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego
33. Decyzja administracyjna jako źródło praw i obowiązków przedsiębiorców.
34. Podstawy prawne decyzji administracyjnych w prawie publicznego gospodarczego.
35. Treść decyzji administracyjnych w prawie publicznego gospodarczego.
36. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca
37. Pomoc państwa dla przedsiębiorców
38. Pojęcie policji administracyjnej w gospodarce i jej rodzaje.
39. Policja handlowa.
40. Policja sanitarna.
Download