Podstawy prawne działalności gospodarczej

advertisement
Podstawy prawne
działalności gospodarczej
Ulyana Kowal, prawnik
Zasady działalności
gospodarczej
 kodeksy - cywilny i gospodarczy
 inne akty prawne: Konstytucja
Ukrainy, akty normatywne i prawne
wydawane przez Prezydenta Ukrainy,
Radę Ministrów oraz inne organy
państwowe i samorządowe.
Kodeks cywilny
 wszedł w życie 1 stycznia 2004 roku
wraz z nowym kodeksem
gospodarczym i nowym kodeksem
celnym.
 Kodeks cywilny jest obok Konstytucji
najważniejszym aktem prawnym na
Ukrainie.
kodeks cywilny opiera się na
zasadach:
 nieingerowania w życie prywatne,
 niedopuszczalności pogwałcenia
czyjejś własności,
 swobody zawierania umów,
 swobody podejmowania działalności
gospodarczej,
 poszanowania praw i interesów
obywateli,
 sprawiedliwości, dobrej wiary i
rozsądku.
Tworzenie i funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Rodzaje przedsiębiorstw
 przedsiębiorstwo prywatne
 przedsiębiorstwo
kolektywne/zespołowe
 państwowe przedsiębiorstwo
komunalne
 przedsiębiorstwo państwowe
 przedsiębiorstwo mieszane
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami przedsiębiorca:
 ma wolny wybór działalności, którą
zamierza podjąć (za wyjątkiem nierezydentów
Ukrainy - firm zagranicznych, którym nie wydaje się
licencji na wykonywanie niektórych usług np.
budowlanych czy prawniczych),
 decyduje o środkach finansowych
przeznaczonych na działalność
gospodarczą,
 według własnej woli układa stosunki z
kontrahentami,
 ustala ceny na swoje produkty,
 dowolnie dysponuje zyskiem
Licencje i koncesje
 licencja jest standardowym
dokumentem państwowym
(urzędowym), potwierdzającym
prawo podmiotu gospodarczego
(licencjobiorcy) do wykonywania
działalności wyszczególnionej w tym
dokumencie po spełnieniu
określonych warunków.
Działalność firm z udziałem
kapitału zagranicznego
 Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego tworzone są na
podstawie tych samych aktów
prawnych, co przedsiębiorstwa
ukraińskie i zgodnie z przepisami
prawa walutowego i podatkowego
uważane są za ukraińskie podmioty
gospodarcze, tzw. rezydentów.
Przedsiębiorstwa te mogą prowadzić
wszelką działalność zgodną z prawem
ukraińskim, z wyjątkiem działalności
koncesjonowanej.
firmа z udziałem zagranicznym
 kapitał zagraniczny musi stanowić co
najmniej 10%.
 Górna granica nie jest limitowana.
 Wkłady podmiotów zagranicznych
mogą być wnoszone w formie
pieniężnej lub aportu rzeczowego,
który podlega zwolnieniu z cła i
podatku VAT
rodzaje firm z udziałem kapitału
zagranicznego:
 spółki ze 100 % udziałem kapitału
zagranicznego,
 wspólne przedsiębiorstwa (tzw. jointventures) w formie spółki akcyjnej lub
spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością,
 przedstawicielstwa zagranicznych
podmiotów gospodarczych, nie prowadzące
samodzielnej działalności gospodarczej,
lecz występujące w imieniu i na polecenie
zagranicznego podmiotu gospodarczego.
formy podmiotow gospodarczych z
udziałem zagranicznym
 spółka akcyjna (typu zamkniętego lub
otwartego),
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 spółka z rozszerzoną odpowiedzialnością,
 oddział (filia), przedstawicielstwo,
 spółka jawna (zwana spółką pełną),
 spółka komandytowa,
 przedsiębiorstwo (odpowiednik polskiej
jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością).
Spółka akcyjna
 Osobą prawną, której kapitał
podzielony jest na akcje i która musi
mieć co najmniej dwóch
akcjonariuszy.
 Akcjonariusze mają prawo do
dywidendy, uczestnictwa w
zarządzaniu i otrzymania części
aktywów pozostałych po likwidacji lub
rozwiązaniu spółki.
 minimum kapitału założycielskiego
wynosi 1250 płac minimalnych (83
000 USD).
Typy spółek akcyjnych
 otwarte, których akcje oferowane są
publicznie i notowane na giełdzie,
 zamknięte, których akcje należą
wyłącznie do założycieli.
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
 osobą prawną, której kapitał
statutowy podzielony jest na udziały
o wartości określonej w dokumentach
założycielskich, a udziałowcy ponoszą
odpowiedzialność do wysokości
swoich wkładów
 Kapitał założycielski spółki z o.o. nie
może być mniejszy niż 100
minimalnych płac (6600 USD).
Przedstawicielstwa i filie
 Wyodrębniona jednostka osoby prawnej,
która się mieści poza miejscem siedziby tej
osoby.
 Nie prowadzi samodzielnej działalności
gospodarczej.
 Występuje w imieniu i na zlecenie
zagranicznego podmiotu gospodarczego.
 Nie posiadają osobowości prawnej, działają
na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez osobę reprezentowaną.
Zakładanie spółki z udziałem
kapitału zagranicznego
 Po ustaleniu wartości aportu rzeczowego
wspólnicy muszą przedłożyć organom lokalnej
administracji umowę potwierdzającą wszelkie
wkłady rzeczowe do spółki.
 Umowa powinna określać typy, formy i
wartości wkładów rzeczowych i wykazać, że
przedmioty te zostały już wniesione jako część
kapitału założycielskiego.
 Umowa musi być podpisana przez
przedstawicieli wspólników
Zakładanie spółki z udziałem
kapitału zagranicznego
 Majątek wwożony na Ukrainę jako wkład rzeczowy w
fundusz statutowy przedsiębiorstwa jest zwolniony z
cła.
 Zwolniony z opłat celnych majątek powinien pozostać
własnością przedsiębiorstwa przez okres co najmniej
trzech lat.
 Gdy sprzedaż majątku nastąpi przed upływem trzech
lat od daty dokonania odprawy celnej (nawet jeśli
nastąpi to w związku z zakończeniem działalności),
przedsiębiorstwo ma obowiązek zapłaty całej sumy
należnego cła importowego, obliczonego na podstawie
wartości celnej w dniu sprzedaży majątku.
SYSTEM PODATKOWY
Od stycznia 2004 roku obowiązują
następujące podatki i opłaty:
 podatek dochodowy od przedsiębiorstw: 25
%
 podatek dochodowy od osób fizycznych:
liniowy 13 %
 podatek VAT (stawka 20 % i 0 %)
 podatek socjalny (36,8 % od płacy brutto)
 akcyza (maksymalnie 300 %)
 podatek gruntowy
Podatek dochodowy od
przedsiębiorstw
Kwartalne stawki amortyzacji są zróżnicowane w zależności od
grupy, do której zalicza się dany środek trwały:
 grupa I: budynki; stawka 2 % (poprzednio 1,25 %);
 grupa II: środki transportu, meble, sprzęt biurowy, sprzęt
gospodarstwa domowego,
aparaty optyczne, elektroniczne i elektryczne; stawka 10 %
(poprzednio 6,25 %);
 grupa III: pozostałe środki trwałe; stawka 6 % (poprzednio
3,75 %);
 grupa IV: komputery i oprogramowanie, inne systemy
informacyjne, urządzenia do automatycznego przetwarzania
danych, urządzenia do skanowania i drukowania,
telefony, w tym komórkowe, mikrofony, przenośne nadajniki
radiowe; stawka 15%.
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
 W styczniu 2004 roku, na mocy
ustawy O podatku dochodowym od
osób fizycznych z 7 lipca 2003 roku
wszedł w życie 13 % podatek liniowy.
Próg 13 % będzie obowiązywać do 31
grudnia 2006 roku, a następnie
zostanie podniesiony do 15 %.
Podatki socjalne
 Pracodawcy płacą następujące podatki,
naliczane od płacy brutto:
 32 % na Państwowy Fundusz Emerytalny,
 2,9 % na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych,
 1,9 % na Fundusz Bezrobocia,
 0,2% do 13,8% na Fundusz Wypadkowy;
stawka podatku zależy od stopnia
ryzyka związanego z danym sektorem, w
którym funkcjonuje przedsiębiorstwo
Download