najniższy podatek rolny w polsce

advertisement
NAJNIŻSZY PODATEK ROLNY W POLSCE
NOWA STAWKA PODATKU LEŚNEGO
1. PODATEK ROLNY
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada
2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012 powyższa cena
wynosi na terenie Gminy Gryfino 45 zł za 1 q.
To oznacza, iż:
1. W przypadku gospodarstwa rolnego stawka podatku rolnego w roku 2011
wynosić będzie 112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy;
2. W przypadku zaś użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha fizycznego
stawka za 1 ha w 2011 roku będzie wynosić 225 zł.
2. PODATEK LEŚNY
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku (M.P. Nr 95 poz.
970) wynosi 186,68 zł za 1 m3.
W związku z powyższym stawka za 1 ha fizyczny gruntów leśnych w roku 2011
wynosić będzie 41,07 zł.
Jednocześnie przypominam:
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki
nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane do złożenia w terminie do 15
stycznia roku podatkowego deklaracji na podatek rolny lub leśny.
2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, która miałaby wpływ na wysokość
opodatkowania zarówno osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
spółki nieposiadające osobowości prawnej jak i osoby fizyczne mają obowiązek
złożenia deklaracji lub informacji podatkowej wraz z załącznikami w terminie 14 dni
od daty powstania powyższej okoliczności uzasadniającej fakt zmiany opodatkowania.
3. Do zmian wpływających na opodatkowanie zaliczamy: nabycie, zmianę przeznaczenia,
sposobu użytkowania, zmianę w ewidencji gruntów i budynków, wybudowanie
budynku, zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej, podpisanie
umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia z gminą, powiatem, województwem,
Skarbem Państwa, zbycie nieruchomości, a także rozbiórka budynku.
4. Terminami płatności podatku rolnego są: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada.
5. Terminami płatności podatku leśnego są:
a. dla osób fizycznych – 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada;
b. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, spółek nieposiadających – 15 dzień każdego miesiąca.
Download