pojecie-przedmiot-i-zrodla-prawa-rolnego

advertisement
2
Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego
DEFINICJA STATYCZNA
Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z
kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z
kształtowaniem większej przestrzeni produkcyjnej i osadniczej oraz oprzyrządowaniem socjalno ubezpieczeniowym rolnika..
DEFINICJA DYNAMICZNA
Zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym ze względu na specyfikę
rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą ramy prawne, strukturalne i techniczne
dla prowadzenia działalności produkcyjnej i obrotu produktami rolnymi.
DZIAŁY PRAWA ROLNEGO
Legislacja - dotyczy struktur agrarnych, pozycji prawnej rolnika, poszczególnych grup producentów
rolnych oraz reglamentacji technicznych aspektów działalności rolniczej. Jest to domena
ustawodawstwa krajowego.
Struktura agrarna: - system własności gospodarstw rolnych w danym kraju,
- stan rolniczych jednostek produkcyjnych,
- zespół powiązanych ze sobą instytucji ( ustrój rolny, struktura produkcji, struktura usług dla
rolnika).
Przetwarzanie gotowych płodów rolnych - jest to domena zarówno ustawodawstwa krajowego, jak i
europejskiego. Dotyczy nie produkcji, lecz przetwarzania. Produkt rolny jest podstawą dla produkcji
rolniczej a oprzyrządowaniem prawnym tego procesu jest prawo rolne, natomiast ten dział to prawo
żywnościowe, dla którego produkt rolny jest produktem wyjściowym dla produkcji żywności.
Organizacja rynków rolnych - jest to cały system instytucji oddziałujących na obrót produktami
rolnymi. Na ten dział w pełni oddziałuje europejskie ustawodawstwo rolne.
ŹRÓDŁA PRAWA ROLNEGO
Przepisy prawa rolnego z uwagi na jego zakres przedmiotowy są bardzo obszerne i rozproszone w
wielu aktach prawnych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej źródła prawa rolnego stały się
jeszcze bardziej rozbudowane. Obszerne instrumentarium prawa wspólnotowego artykułuje
Wspólna Politykę Rolną, co wymaga od krajowego ustawodawstwa stosowania odpowiednich zasad
polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej przy implementacji wspólnotowego prawa rolnego do
prawa krajowego.
Oprócz wielu obecnie obowiązujących krajowych aktów prawnych tworzących źródła prawa
rolnego, szczególna uwagę należy zwrócić na wydane po II wojnie światowej dekrety PKWN.
Uregulowania po 1989 wywołują wiele wątpliwości, co do ich legalności, aktualnej skuteczności
jako źródła prawa rolnego. Ocena skuteczności tych aktów należy do TK, sądów powszechnych
oraz SN.
Wśród krajowych aktów prawnych należy wyróżnić:
(…)
… prawa rolnego. Ocena skuteczności tych aktów należy do TK, sądów powszechnych oraz SN.
Wśród krajowych aktów prawnych należy wyróżnić:
- Konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, stanowiącą w art. 23, iż podstawą ustroju rolnego są rodzinne
gospodarstwa rolne;
- ratyfikowane umowy międzynarodowe (np. Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotycząca organizacji pracowników rolnych systemie…
…:
- traktaty i zrównane z nimi rangą prawna inne akty ustanowione przez państwa członkowskie UE;
- akty prawne stanowione przez organy Wspólnot Europejskich oraz Europejski Bank Centralny,
należące do kategorii prawa wtórnego;
- umowy międzynarodowe;
- zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Normy wspólnotowego prawa rolnego zawarte w prawie pierwotnym maja moc wiążącą i wywołują
skutek…
Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych
Obrót rodzinny - omówienie
Pytania otwarte
skrypt obszerny(2) - Prawo
Prawo rolne - wykład 1
Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download