WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: Kategorie kosztów Koszty

advertisement
Załącznik nr 1
do Szczegółowych wymogów
w zakresie przygotowania analizy finansowej
dla projektów nieinwestycyjnych
ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)- projekty nieinwestycyjne
realizowane w trybie pozakonkursowym
TYTUŁ PROJEKTU:
WNIOSKODAWCA:
Wersja analizy:
pierwotna
Tabela nr 1 Podział kosztów kwalifikowalnych projektu w PLN
Kategorie kosztów
Koszty realizacjii projektu
udział % w kosztach
kwalifikowalnych
1.Główne zadania merytoryczne
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
netto
podatek VAT (stawka ….%)
2. Osobowe bezpośrednie
netto
podatek VAT (stawka ….%)
3. Pośrednie
netto
podatek VAT (stawka ….%)
4. Podróży służbowych oraz
zakwaterowania Wnioskodawcy/
Partnerów
netto
podatek VAT (stawka ….%)
5. Inwestycyjne
netto
podatek VAT (stawka ….%)
6. Pozostałe
netto
podatek VAT (stawka ….%)
Razem, w tym:
netto
podatek VAT
Tabela nr 2 Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN
Kategorie kosztów
Koszty realizacji projektu
1. Koszty niekwalifikowalne
netto
podatek VAT od kosztów
niekwalifikowalnych
podatek VAT od kosztów
kwalifikowalnych
Całkowita wartość projektu, w tym:
netto
podatek VAT
0,00
0,00
0,00
Tabela nr 3 Specyfikacja kosztów projektu w PLN
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1. Specyfikacja kosztów dot. głównych zadań merytorycznych projektu
20….
Kwartał
Jednostka
Cena
Ilość
miary
jednostkowa
I
Rodzaj kosztu
II
20…
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
0,00
…
0,00
0,00
n
Całk. koszty dot. głównych zadań
merytorycznych projektu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Specyfikacja kosztów osobowych bezpośrednich
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
Cena
Ilość
miary
jednostkowa
20…
I
II
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
0,00
…
n
0,00
0,00
Całkowite koszty osobowe bezp.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Specyfikacja kosztów pośrednich
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
miary
Cena
Ilość
jednostkowa
I
II
20…
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
…
n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Całkowite koszty pośrednie
4. Specyfikacja kosztów podróży służbowych oraz zakwaterowania Wnioskodawcy/Partnerów
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
miary
Cena
Ilość
jednostkowa
I
II
20…
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
…
n
0,00
0,00
0,00
Całkowite koszty podróży służbowych
oraz zakwaterowania
Wnioskodawcy/Partnerów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Specyfikacja kosztów inwestycyjnych
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
miary
Cena
Ilość
jednostkowa
I
II
20…
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
…
n
0,00
0,00
0,00
Całkowite koszty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Specyfikacja kosztów pozostałych
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
miary
Cena
Ilość
jednostkowa
I
II
III
IV
I
II
III
RAZEM
(w PLN)
IV
1.
…
n
0,00
0,00
0,00
Całkowite koszty pozostałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAŁKOWITE KOSZTY
KWALIFIKOWALNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Specyfikacja KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH
20….
Kwartał
Rodzaj kosztu
Jednostka
miary
Cena
Ilość
jednostkowa
20…
RAZEM
(w PLN)
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1.
…
n
0,00
0,00
0,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ŁĄCZNE KOSZTY PROJEKTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tabela nr 4 Weryfikacja trwałości finansowej projektu w PLN
Kategoria/roczny okres projekcji
WYDATKI RAZEM
1. Wydatki kwalifikowalne
2. Wydatki niekwalifikowalne (bez podatku VAT
możliwego do odzyskania)
WPŁYWY RAZEM
Przychody
Źródła finansowania, w tym:
dofinansowanie z RPO WM
wkład własny, w tym:
wkład prywatny
inne źródła
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
SKUMULOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
SUMA
20….
20…
20…
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Download