Zap.Of.26.zal.2_formularz cenowy

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 26/UE/2012 z dnia 24.10.2012r - Formularz cenowy
…………………….dnia…………………….2012 r.
FORMULARZ CENOWY
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 26/UE/2012 z dnia 24.10.2012r. na realizację szkolenia „Bezpieczeństwo żywności” realizowanego w ramach szkoleń
projektu „Akademia Zentis Polska - projekt rozwoju kwalifikacji pracowników spółki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Cena
Podatek VAT
Łączna
Cena
Łączna
Liczba
jednostkowa
jednostkowa
cena
L.p.
Przedmiot zamówienia
Jednostka
cena
jednostek
brutto (PLN)
netto (PLN)
netto (PLN)
brutto (PLN)
(1)
1.
(2)
(3)
Realizacja szkolenia „Bezpieczeństwo
żywności” temat:
Stosowanie substancji dodatkowych,
enzymów i aromatów w żywności
2.
Realizacja szkolenia „Bezpieczeństwo
żywności” temat:
Znakowanie żywności
3.
Realizacja szkolenia „Bezpieczeństwo
żywności” temat:
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
dotyczące żywności
(4)
(5)
(6)
(7)
dzień
szkoleniowy
2
dzień
szkoleniowy
2
dzień
szkoleniowy
2
(8)
(9)
CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY
1
Akademia Zentis Polska - projekt rozwoju kwalifikacji pracowników spółki
ZENTIS Polska Sp. z o.o.
Żelków Kolonia, ul. Przemysłowa 8, 08-110 Siedlce
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość oferty netto (bez podatku VAT): ……………………………….. PLN (słownie: ……………….…………… )
Podatek VAT: ……………………………….PLN (słownie: ……………………………….)
Wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) …………………….PLN (słownie: …………………………………..)
..................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania
……............................
...........................
Pieczęć Wykonawcy
Miejscowość i data
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
2
Akademia Zentis Polska - projekt rozwoju kwalifikacji pracowników spółki
ZENTIS Polska Sp. z o.o.
Żelków Kolonia, ul. Przemysłowa 8, 08-110 Siedlce
Download