formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nr tel. / imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY
nr sprawy ZP/02/03/2017
„Dostawa mieszanek mineralno bitumicznych dla MPWIK sp. z o.o.
w Mysłowicach przeznaczonych do odtworzenia nawierzchni po awariach na sieci"
CZĘŚĆ A
mieszanka mineralno bitumicznej dla warstwy wiążącej 0- 11, 0-16 na ruch kat. 1 - 4 rodzaj
bitumu
35/70
z normą PN-EN-12591 uwzględniająca wszelkie koszty do momentu odbioru 1 tony od
Wykonawcy
Cena netto [zł]
Wartość VAT
Cena netto [zł]
1 tonę
słownie
planowane
600 ton
słownie
ODLEGŁOŚĆ*
[KM]
*Odległość - miejsce odbioru mieszanki u Wykonawcy od Bazy magazynowej MPWiK
przy ul. Sułkowskiego 3 A w km (ilość kilometrów w obie strony). Jako odległość Zamawiający rozumie
odległość drogową wg. najkrótszej dopuszczalnej Prawem Drogowym trasy.
CZĘŚĆ B
mieszanka mineralno bitumiczna dla warstwy ścieralnej 0- 8, 0-11 na ruch kat. 1-4 rodzaj
bitumu 50/70 z normą PN-EN-12591uwzględniająca wszelkie koszty do momentu odbioru 1
tony od Wykonawcy.
Cena netto [zł]
Wartość VAT
Cena netto [zł]
1 tonę
słownie
planowane
1200 ton
słownie
ODLEGŁOŚĆ
* [KM]
*Odległość - miejsce odbioru mieszanki u Wykonawcy od Bazy magazynowej MPWiK
przy ul. Sułkowskiego 3 A w km (ilość kilometrów w obie strony). Jako odległość Zamawiający rozumie
odległość drogową wg. najkrótszej dopuszczalnej Prawem Drogowym trasy.
CZĘŚĆ C
mieszanka mineralno - bitumiczna dla warstwy wiążącej 0- 11, 0-16 na ruch kat. 1-4 rodzaj
bitumu 35/70 z normą PN-EN-12591 uwzględniająca wszelkie koszty do momentu dostawy
1 tony do Zamawiającego
Cena netto [zł]
Wartość VAT
Cena netto [zł]
1 tonę
słownie
planowane
600 ton
słownie
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty transportu.
CZĘŚĆ D
mieszanki mineralno bitumicznej dla warstwy ścieralnej 0- 8, 0-11 na ruch kat. 1-4
rodzaj bitumu 50/70 z normą PN-EN-12591 uwzględniająca wszelkie koszty do
momentu dostawy 1 tony do Zamawiającego
Cena netto [zł]
Wartość VAT
1 tonę
słownie
planowane
1200 ton
słownie
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty transportu.
Cena netto [zł]
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: (planowana ilość A + planowana ilość B)
Wartość netto część A+B = ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość VAT część A+B = ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość brutto część A+B = ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: (planowana ilość C+ planowana ilość D)
Wartość netto część C+D= ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość VAT część C+D = ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość brutto część C+D = ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: (planowana ilość A + planowana ilość B + planowana ilość C+ planowana
ilość D)
Wartość netto ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość VAT ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wartość brutto ………………………………………………………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na kolejno
ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Miejsce i Data:
podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy:
Download