Załącznik Nr 1 do ogłoszenia ……….……………………….. / pieczęć

advertisement
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
……….………………………..
/ pieczęć Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTU, OSÓB
I MIENIA ORAZ USŁUG MONITOROWANIA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE
w okresie od 1.02.2017r. do dnia 31.01.2018r.
Ofertę składa :
Nazwa i adres Wykonawcy : …………….........................................................……………..
……………………………………………..…………………..……………..……………… Numer telefonu/
faksu : …...……………...……...………………………………………….. Numer REGON :
…………………………Nr NIP : …………….………………………….
W odpowiedzi na ogłoszenie OA.D-224-2/17 o zamówieniu na świadczenie usług ochrony fizycznej
obiektu, osób i mienia oraz usługi monitorowania Sądu Rejonowego w Świebodzinie ja (my)
niżej podpisany (podpisani) oferujemy realizację zamówienia publicznego szczegółowo opisanego
w ogłoszeniu za cenę:
1. Usługi monitorowania:
Lp.
Siedziba Sądu
1.
Świebodzin,
Park Chopina 3
Świebodzin, ul.
Wałowa 11
Sulechów,
Aleja
Niepodległości
9
2.
3.
Cena netto
za m-c
Stawka podatku
VAT
Cena netto za
12 m-cy
Cena brutto
za 12 m-cy
………… zł
………. %
……….. zł
…..…… zł
Ogółem netto za 12 m-cy: ………………………………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: ……………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Ogółem brutto za 12 m-cy: …………………………………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
2.
Ochrona fizyczna osób, obiektu i mienia:
Lp.
Siedziba Sądu
1.
Świebodzin,
Park Chopina 3
Świebodzin, ul.
Wałowa 11
2.
Cena netto
za m-c
Stawka podatku
VAT
Cena netto za
12 m-cy
3.
Sulechów,
………… zł
………. %
……….. zł
Aleja
Niepodległości
9
Ogółem netto za 12 m-cy: ………………………………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: ……………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Ogółem brutto za 12 m-cy: …………………………………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Cena brutto
za 12 m-cy
…..…… zł
3. W przypadku konieczności ustanowienia dodatkowej ochrony fizycznej na obiekcie należność za
świadczoną usługę (czas pracy x stawka za 1 rbg) wyniesie:
Stawka netto……………………………………………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Stawka brutto ………………………………………………………………………….…. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….….)
Zamawiający przewiduje w ciągu całego okresu trwania umowy nie więcej niż 60 godzin dodatkowej
ochrony, co według powyższych stawek, daje kwoty:
Ogółem netto: ……………………………………………………………………………….. zł (słownie:
………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: ……………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Ogółem brutto: ………………………………………………………………………………. zł (słownie:
………………………………………………………………………………….)
4. Łączna wartość zamówienia, tj. usługi monitorowania oraz ochrony fizycznej osób
i możliwej dodatkowej ochrony, obiektu i mienia w okresie od 1.02.2017r.
do 31.01.2018r:
Ogółem netto: …………………………………………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: ……………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
Ogółem brutto: ……………………………………………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….)
wartość brutto .................................zł za jedną roboczo godzinę wykonania usługi
(słownie: ......................................................................................... złotych brutto / roboczo godzinę)
Wynagrodzenie wyliczone jest w skali 1 roboczo godziny ze wszystkimi kosztami koniecznymi
w tym środkami, materiałami i sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia oraz zawiera
w sobie podatek VAT.
Czas dojazdu grupy interwencyjnej ………………minut
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
6. Wynagrodzenie płatne będzie - z dołu – przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.
7. Oświadczam (oświadczamy), że :
- zapoznałem (zapoznaliśmy) się z zapisami w ogłoszeniu wraz z załącznikami do niego
i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zgromadziłem (zgromadziliśmy)
wszelkie konieczne informacje i dokumenty do przygotowania
oferty,
- zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany
i w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się (zobowiązujemy
się)
do
zawarcia
umowy
na
przedstawionych
warunkach,
w
miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- uważam (uważamy) się związanym (związanymi) niniejszą ofertą przez okres wskazany
w ogłoszeniu.
8. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/
lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w
przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja) jest *
………………………………………/imię i nazwisko , stanowisko , telefon kontaktowy, fax, email
(* w przypadku braku konieczności wskazania pełnomocnika należy wpisać „nie dotyczy” bądź
w wykropkowanych miejscach nanieść znak linii)
5. Zastrzeżenie Wykonawcy/Wykonawców *:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty z uwagi na zawarte w nich dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a składające się na ofertę, nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
……………………..……………………………….……………………………………..
(* w przypadku braku zastrzeżenia należy wpisać „nie dotyczy” bądź w wykropkowanych
miejscach nanieść znak linii)
9. Oferta została sporządzona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty
wymienione w rozdziale VI do ogłoszenia.
/miejscowość/
/data/
………………………………………………….
/czytelny
podpis
osoby
upoważnionej ze strony Wykonawcy/
Download