Ostrów Mazowiecka, dnia 23

advertisement
Ostrów Mazowiecka, dnia 23.02.2010r.
Szp.Pow.ZP.2-3/2010
Do wszystkich,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 193 000 euro na dostawy
środków czystości i materiałów gospodarczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
im Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Dubois 68, na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) modyfikuje SIWZ Załącznik Nr 2 - Pakiet Nr 5 wydziela poz. 7 i poz. 8 i tworzy Pakiet Nr 9.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert
do dnia 02.03.2010r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert dnia 02.03.2010r godz. 10:30.
Z poważaniem
W załączeniu zmodyfikowane Pakiety Nr 5 i Nr 9 i oferta przetargowa
Załącznik Nr 1
………………..
…………………………….dnia……………..
/pieczątka firmowa/
FORMULARZ
OFERTY
I.DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Adres
................................................................................................................................................
3. Reprezentowany przez :
..................................................................................................................................................
II. PRZEDMIOT OFERTY
Dostawy środków czystości i materiałów gospodarczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej - postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę oferty częściowej:
PAKIET NR 1
wartość netto .......................................słownie............................................................................
podatek VAT.......%..............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie...........................................................................
PAKIET NR 2
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%..............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 3
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 4
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 5
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 6
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 7
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 8
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie..........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
PAKIET NR 9
wartość netto .......................................słownie.............................................................................
podatek VAT.......%.............................słownie...........................................................................
wartość brutto.......................................słownie............................................................................
2. Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany
stawki podatku VAT.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
4. Dostawy realizować będziemy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, licząc od daty
podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury
VAT.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
.................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby /osób
uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………………
/ Pieczątka firmowa /
……………………….dnia………………….
PAKIET NR 5
CPV-24.95.50.00-3
L.p.
Nazwa towaru
1.
2.
3.
4.
Płyn do szyb, biurek, mebli, luster – w
skład koncentratu wchodzą: alkohol
etylowy i związków powierzchniowo –
czynnych, kompozycje zapachowe
oraz barwnik, preparat o pH
koncentratu 6,5-7. Stosowany w
stężeniu 0,2%. Preparat w opakowaniu
1L z nakrętką dozującą.
Niezawierający w swoim składzie
substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne.
Kwasowy preparat do codziennego
mycia powierzchni w toaletach.
Skutecznie usuwa różnorodne
zanieczyszczenia (zwłaszcza osady
kamienne), z powierzchni
emaliowanych, szklanych
ceramicznych, nie pozostawia
zacieków. W skład koncentratu
wchodzą: mieszanina związków
powierzchniowo-czynnych, kwas
cytrynowy, barwnik oraz inhibitory
korozji, preparat o pH koncentratu 2,53. Stosowany w stężeniu 0,2%.
Preparat w opakowaniu 1 L z nakrętką
dozującą.
Niskopieniący preparat do
codziennego mycia i konserwacji
podłóg wodoodpornych w skład
którego wchodzą: niejonowe środki
powierzchniowo czynne, mydło,
kompozycje zapachowe oraz barwnik,
preparat o pH 8,5-9, z technologią
neutralizacji nieprzyjemnych
zapachów. Stosowany w stężeniu
0,5%. Preparat w opakowaniu 5 l.
Wykonawca dostarczy także butelki lL
z etykietą ( 40 szt.).
Preparat do czyszczenia i polerowania
powierzchni wykonanych ze stali
nierdzewnej. Preparat w postaci płynu
J.m.
Ilość
litry
24
litry
24
litry
3 500
szt.
20
Cena
jedn.
netto
PLN
Wartość Podatek
netto
VAT
PLN
% zł.
Wartość
Brutto
PLN
gotowy do użycia z końcówką
spryskującą.Opakowanie 700-1000 ml.
5.
6
Preparat do zdzierania powłok
akrylowych i woskowych o pH
koncentratu 13,5 nie wymagający
neutralizacji stosowany w stężeniu od
10% do 25%. Produkt w opakowaniu
5L.
Powłoka polimerowa
wysokopołyskowa do zabezpieczania
powierzchni podłogowej odporna na
działanie środków dezynfekcyjnych o
pH 8,2. Charakteryzująca się wysoka
wydajnością z 1 litra – 40 m2 oraz
długą żywotnością min. 6 miesięcy.
Preparat powinien posiadać pozytywną
opinię producenta wykładzin
podłogowych firmy Tarkett. Produkt w
opakowaniu 5L.
op.
100
op.
130
RAZEM
.................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby /osób
uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………………
/ Pieczątka firmowa /
……………………….dnia………………….
PAKIET NR 9
CPV-39.22.40.00-8
L.p.
Nazwa towaru
1.
2
Ścierka z mikrowłokien o wymiarach
co najmniej 37x38 cm, zapewniająca
dobrą jakość czyszczenia, składająca
się z 50% poliestru i 50% Poliamidu,
wskazująca wysoką absorbcję cieczy.
Wytrzymująca około 300 prań w
pralnicy w temperaturze 950C. W
kolorach niebieskim, czerwonym i
żółtym.
Ścierka o wymiarach co najmniej
51x36 perforowana, zapewniająca
dobrą jakość czyszczenia, wykazująca
dużą absorbcję cieczy. W kolorach
niebieskim, czerwonym i żółtym.
Wytrzymująca około 100 prań.
J.m.
Ilość
szt.
250
szt.
2000
Cena
jedn.
netto
PLN
Wartość Podatek
netto
VAT
PLN
% zł.
Wartość
Brutto
PLN
RAZEM
.................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby /osób
uprawnionych
Download