WP-8

advertisement
WP-8
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
Załącznik nr 2
WZÓR OFERTY
........................................
(pieczęć wykonawcy)
Numer postępowania: WP/188/2016
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu na: usługę w zakresie
naprawy – remontu i konserwacji pojazdów wojskowych, oferujemy realizację umowy w
pełnym zakresie określonym w Warunkach przetargu.
1. Informacje o wykonawcy, dane kontaktowe:
- numer faksu …………..;
- numer telefonu ……….;
- adres e-mailowy ……………
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawnie niniejszego postępowania, jest:
…………………………………………………………………………………………..
2. Na podstawie ustawy ……………………….., wskazane niżej dokumenty nie
podlegają ujawnieniu:
a) ....................................................;
b) ………………………………….
* W przypadku wypełnienia pkt. 2, należy do oferty załączyć pisemne uzasadnienie
3.
Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie w kwotach i terminie
realizacji:
ZADANIE NR 1
TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie wykonamy w terminie ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
(należy wskazać ilość dni)
jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 r.
WP-8
Strona 1
WP-8
Strona 2
Lp.
1
VAT
Opis
przedmiotu
zamówienia
Jm
Regeneracja
rozrusznika
prądnicy nr. kat.
SG10-1S
szt.
Ilość
Cena jedn.
netto
Wartość
netto
%
Wartość
podatku
VAT
Wartość
brutto
1
xxx
Razem
słownie wartość zadania nr 1:
brutto: ……………………..……………………………………………..…………………………
netto: .………….………………………………………..………………………………….………
VAT: ………………………………………………………………………………………….........
ZADANIE NR 2
TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie wykonamy w terminie ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
(należy wskazać ilość dni)
jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 r.
Lp.
1
VAT
Opis
przedmiotu
zamówienia
J
m
Ilość
Regeneracja
pompy
wtryskowej
nr. kat. Z327-0045
szt.
4
Cena jedn.
netto
Razem
Wartość
netto
%
Wartość
podatku
VAT
xxx
słownie wartość zadania nr 2:
brutto: ……………………..……………………………………………..…………………………
netto: .………….………………………………………..………………………………….………
VAT: ………………………………………………………………………………………….........
ZADANIE NR 3
TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie wykonamy w terminie ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
(należy wskazać ilość dni)
jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 r.
WP-8
Strona 3
Wartość
brutto
Lp.
1
VAT
Opis
przedmiotu
zamówienia
Jm
Regeneracja
pompy
wtryskowej
nr. kat. Z20-2700-4
szt.
Ilość
gwarant.
Ilość
opcjonalna
Razem
4
10
14
Cena jedn.
netto
Wartość
netto
%
Wartość
podatku
VAT
Wartość
brutto
xxx
Razem
słownie wartość zadania nr 3:
brutto: ……………………..……………………………………………..…………………………
netto: .………….………………………………………..………………………………….………
VAT: ………………………………………………………………………………………….........
ZADANIE NR 4
TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie wykonamy w terminie ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 r.
(należy wskazać ilość dni)
Lp.
1
Opis
przedmiotu
zamówienia
VAT
Jm
Regeneracja
prądnicy WGszt.
7500
nr. kat. Z20-09-05
Ilość
gwarant.
Ilość
opcjonalna
Razem
1
10
11
Cena jedn.
netto
Razem
WP-8
Wartość
netto
%
Wartość
podatku
VAT
Wartość
brutto
xxx
Strona 4
słownie wartość zadania nr 4:
brutto: ……………………..……………………………………………..…………………………
netto: .………….………………………………………..………………………………….………
VAT: ………………………………………………………………………………………….........
W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany wskazać
podstawy prawne stosowania takich stawek. Przy wyliczeniu kwoty oferty stosować należy
zasady zaokrąglania do groszy każdej pozycji, będącej przedmiotem oferty
4. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu;
2) zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia
(dotyczy wykonawców występujących wspólnie)*;
3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w warunkach przetargu,
tj. przez 60 dni;
4) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy oraz zawartymi
w nim warunkami płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń;
5) osobą uprawnioną do podpisania umowy, jest: .......................................................
(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko)
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych.
6.
Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7.
W
wykonaniu
zamówienia
uczestniczą
/
nie
uczestniczą*
podwykonawcy
(poddostawcy), którym powierzymy wykonanie umowy w zakresie ………………..
…………………………………………………………………………………………...
Podmioty uczestniczące w realizacji (części) umowy, zakres powierzonych im czynności
oraz posiadane przez nich uprawnienia do wykonania tych czynności (jeżeli są
wymagane)* określa załącznik do niniejszej oferty.
8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
WP-8
Strona 5
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;
3) koncesje (jeżeli są wymagane);*
4) zezwolenia (jeżeli są wymagane);*
5) licencje (jeżeli są wymagane);*
6) umowa o wspólnym występowaniu wykonawców (jeżeli zachodzi taka okoliczność);*
7) pełnomocnictwa (jeżeli są stosowane);*
8) wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie podlegających
ujawnieniu (jeżeli występują);*
9) wykaz podmiotów, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia (jeżeli występują);*
10) inne: .................................................
*
Niepotrzebne skreślić.
......................................
................................................................
(miejscowość, data )
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)
WP-8
Strona 6
Download