Załącznik Nr 1 - Gmina Kuźnia Raciborska

advertisement
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:
L.DZ.WOD-KAN 193/03/2017
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno –
zachodnia wraz z ul. Piaskową”
WYKONAWCA:
pełna nazwa
adres
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
REGON …………………………….. NIP ……………………….……
telefon / fax
telefon ......................................
e-mail
[email protected]........
CZŁONEK KONSORCJUM /
Wspólnik Spółki Cywilnej, (jeżeli
dotyczy):
pełna nazwa
adres
fax ......................................
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
REGON …………………………….. NIP ………………………………
telefon ...............................
fax ...........................................
telefon / fax
[email protected]........
e-mail
pełna nazwa
adres
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
.........................................................................................………….
REGON …………………………….. NIP ………………………………
telefon / fax
telefon ...............................
fax ...........................................
e-mail
[email protected]........
1
KWOTA OFERTOWA BRUTTO
za – cały zakres zamówienia
zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac
– (całościowy zakres prac) zgodnie z warunkami umowy za kwotę
brutto:
- cyfrowo : ................................................. zł
.................................................................................................……
- słownie :
.................................................................................................……
……………………………………………………………………………..
(Na powyższą kwotę składają się: cena netto oraz należna stawka podatku VAT)
KWOTA NETTO
................................................. zł
PODATEK VAT
................................................. zł
KWOTA OFERTOWA BRUTTO
za główny zakres prac) –
zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac–
(główny zakres prac) zgodnie z warunkami umowy za kwotę brutto:
................................................. zł
- cyfrowo :
.................................................................................................……
- słownie :
.................................................................................................……
……………………………………………………………………………..
(Na powyższą kwotę składają się: cena netto oraz należna stawka podatku VAT)
KWOTA NETTO
................................................. zł
PODATEK VAT
................................................. zł
KWOTA OFERTOWA BRUTTO
Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac–
za - zakres prac uzupełniających - (uzupełniających) zgodnie z warunkami umowy za kwotę brutto:
zamówienia
- cyfrowo : ................................................. zł
.................................................................................................……
- słownie :
.................................................................................................……
……………………………………………………………………………..
(Na powyższą kwotę składają się: cena netto oraz należna stawka podatku VAT)
KWOTA NETTO
................................................. zł
PODATEK VAT
................................................. zł
2
TERMIN WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia
w terminie do: 28.06.2019r.
OFEROWANY OKRES
Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na cały
GWARANCJI i RĘKOJMI na całość przedmiot zamówienia na okres:
przedmiotu zamówienia:
………… miesięcy, (wpisać liczbę miesięcy), licząc od dnia
odbioru końcowego
(Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 m - cy,
maksymalny okres gwarancji wynosi 72 m - ce)
DOŚWIADCZENIE PERSONELU
KLUCZOWEGO WYKONAWCY
/kierownika budowy/
Nazwisko i imię ………………………………………………………
Kwalifikacje i uprawnienia ………………………………………….
Rodzaj robót / Opis wykonanych robót
1.……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……
Wartość wykonanych robót w zł (z podatkiem VAT)
1.……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………
PODWYKONAWCY
Oświadczamy, że (właściwe zaznaczyć):
 Siłami własnymi wykonamy cały zakres rzeczowy umowy.
 Przy udziale podwykonawców zamierzamy wykonać niżej
wymienione prace:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(Należy wskazać zakres powierzonych robót oraz nazwy firm
podwykonawców)
SPOSÓB REPREZENTACJI
Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki
cywilne lub konsorcja)
3
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
(bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)
WADIUM
TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Zostało wniesione w kwocie ……………….. w formie
.........................................................
Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione,
w szczególności innym uczestnikom postępowania.
L.
p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji
Strony w ofercie
wyrażone cyfrą
od
do
Uzasadnienie zastrzeżenia
dokumentów:……………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….…
W przypadku, gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie
stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia tej
części Formularza Ofertowego.
4
Oświadczam/y/, że:
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami i nie wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń,
akceptujemy
warunki
płatności
określone
przez
Zamawiającego
w projekcie umowy,
zobowiązujemy się w razie wybrania naszej oferty do
podpisania umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
ewentualnymi
zmianami
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
OŚWIADCZENIA
-
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 7% ceny brutto w terminie
wskazanym przez zamawiającego w formie
.........................................................
-
Informuję, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W
przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku należy wypełnić:
Powyższy
obowiązek
podatkowy
będzie
dotyczył
……………………………………………
(nazwa,
rodzaj)
towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich
wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
…………………… PLN
OSOBA UPRAWNIONA DO
KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
telefon
PODPIS /Y/
osób upoważnionych do
podpisywania dokumentów
przetargowych
(zgodnie z dokumentami
dołączonymi do oferty – odpis
z KRS, ewidencji działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)
………………………………………………………………………………
................................................................................................………
(podpis /y/ )
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards