koncesje-charakterystyka

advertisement
14
Koncesje Reglamentacja . Koncesje - Uwagi ogólne - „(…) proces ograniczania swobody
gospodarczej określa się najczęściej mianem reglamentacji działalności gospodarczej (…) Oznacza
ona bowiem działalność państwa w obszarze gospodarki, której istotą jest ograniczenie swobody
zachowań przedsiębiorców. Reglamentacja polega zatem na ustanawianiu przez państwo warunków,
w formie nakazów i zakazów, od których spełnienia przez podmioty gospodarcze uzależniona jest
możliwość realizacji ich publicznych praw podmiotowych. (…) Reglamentacja stanowi specyficzny
rodzaj działalności państwa polegający na stosowaniu zespołu środków prawnych charakterze
imperatywnym i mający na celu stworzenie konkretnych warunków niezbędnych do prawidłowego
przebiegu organizowania stosunków gospodarczych. (…) ochronie podlegają takie dobra, jak 1)
interesy zewnętrzne (polityczne) państwa, 2) prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 3)
wyczerpywalne zasoby naturalne kraju, 4) interesy konsumentów, 5) interesy gospodarcze państwa,
6) wolna konkurencja. Katalog dóbr podlegających ochronie przez działania reglamentacyjne ulega
zmianie wraz ze zmianą ustroju, który wyznacza różne typy zachowań państwa wobec gospodarki.”
(C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 186 187).
- Koncesja (łac. concessio) stanowi jeden z przejawów prawnej reglamentacji działalności
gospodarczej, polegającej na wyrażeniu przez właściwy organ administracji publicznej zgodny na
podjęcie i wykonywanie, w określonej dziedzinie, działalności gospodarczej zakresie i na
warunkach określonych w koncesji i odrębnych przepisach prawnych (za: K. Strzyczkowski, Prawo
gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 247). „(…) obecnie pojęcie koncesji należy rezerwować
dla aktu: (1) wyrażania przez państwo (właściwy jego organ) zgody na podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa, (2) przez niepaństwowe podmioty
gospodarcze, (3) na podstawie ustawowych przepisów prawnych określających warunki i tryb
koncesjonowania, (4) ustalającego prawo do podjęcia i prowadzenia tej działalności nie tylko
według zasad określonych w prawie obowiązującym, lecz także na warunkach ustalonych w
koncesji, (5) wydawanego wyłącznie na wniosek zainteresowanego, (6) z zapewnieniem ochrony
prawnej koncesji.” (C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej,
Warszawa 2007, s. 196). - Koncesja jest najdalej idącą formą reglamentacji. Wprowadzenie koncesji
jest zatem ostatecznością, którą można zastosować wówczas, gdy środki "łagodniejsze" nie będą
wystarczające (zob. szerzej np. C. Kosikowski, Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996; M.
Szydło, Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, PiP 2004, z. 1;
E.K. Czech, Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa, PPH 2006, nr 5).
Koncesjonowanie działalności gospodarczej - wykład
samorządu terytorialnego - Gospodarka komunalna
Koncesje - omówienie
Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji
Prawo opracowanie zagadnień
Prawo działalności gospodarczej - najważniejsze zagadnienia
Reklama
Powiązane zagadnienia























Organ koncesyjny
Złoże kopaliny
Bentonit
Promesa
Kwarcyt













Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards